Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


Свежий номер

Свежий номер

05.05.2017г.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. Сучасна тактика ведення пацієнтів із гострою серцевою недостатністю    В.А. СКИБЧИК, д. мед. н., професор
  У статті розкрито сучасні принципи лікування гострої серцевої недостатності згідно з останніми рекомендаціями Європейського товариства кардіологів 2016 року. Автор детально висвітлює причини виникнення, класифікації, клінічні, інструментальні, лабораторні методи діагностики, фармакологічні та інструментальні підходи до лікування цього надзвичайно прогностично несприятливого клінічного синдрому.
 2. Досвід використання пантопразолу у комплексній терапії захворювань травного тракту різних вікових груп    Ю.В. МАРУШКО, д. мед. н., професор; А.О. АСОНОВ
  Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба у дітей є однією з актуальних проблем сучасної педіатрії. Застосування пантопразолу для лікування захворювань травної системи є безпечним та ефективним у дорослому та дитячому віці.
 3. Стратегия нейрофармакотерапии вегетативной дисфункции    С.Г. БУРЧИНСКИЙ, к. мед. н.
  В статье проанализированы современные взгляды на проблему вегетативной дисфункции в клини- ческой практике, в частности – особенности течения и лечения нейроциркуляторной дистонии. Обосновано применение с терапевтической целью при данной форме патологии лекарственных средств – корректоров психоэмоциональной сферы и центральных адаптогенов. Особое внимание уделено препарату Адаптол как адаптогену центрального типа действия со свойствами анксиолитика и ноотропа. Рассмотрены механизмы действия и клинико-фармакологические эффекты Адаптола как специфического препарата – гармонизатора центров регуляции вегетативных функций в центральной нервной системе, а также целесообразность его применения при вегетативной дисфункции с точки зрения характеристик эффективности и безопасности.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Антиаритмический эффект неантиаритмических препаратов: значимость и принципы фармакологической коррекции активности ренин-ангиотензиновой системы в терапии нарушений ритма сердца    Т.В. ГЕТЬМАН, к. мед. н.; Н.В. ГЕТЬМАН
  Целью исследования было изучить влияние лозартана на морфофункциональные характеристики пациентов с различными нарушениями ритма сердца. В исследование было включено 62 пациента в возрасте от 50 до 70 лет (57,4±1,82 года) со следующими диагнозами: ишемическая болезнь сердца (стабильная стенокардия напряжения I–III функциональных классов) – 80,7% пациентов, сердечная недостаточность I–IIA ст. (90,3% пациентов), гипертоническая болезнь I–II ст. (87,1%), миокардиофиброз (12,9%). Нарушения ритма сердца были у всех пациентов: желудочковая экстрасистолия – у 36% обследованных больных, суправентрикулярная экстрасистолия – 29,6%, пароксизмальная и перси- стирующая формы фибрилляции предсердий – 44,8%, постоянная форма фибрилляции предсердий – 27,4%. Всем больным проводилась базисная терапия, в состав которой был включен лозартан. Исследования проводились дважды: при поступлении больного в стационар и через 4 недели приема лозартана. Использовали следующие методы: клиническое наблюдение, ЭКГ-контроль с измерением интервала QT, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального дав- ления, эхокардиография. Достоверное уменьшение величин корригированного интервала QT и дисперсии интервала QT, наряду с благоприятным влиянием лозартана на показатели вариабельности сердечного ритма, позволяют связать антиаритмический эффект данного препарата как с его положительным влиянием на вегетативную регуляцию тонуса сердца, так и с самостоятельной антиаритмической активностью активного метаболита лозартана EXP3174.
 2. Експериментальна оцінка впливу препарату Капікор на процеси апоптозу в тканинах головного мозку щурів з церебральною ішемією    І.А. ЗУПАНЕЦЬ, д. мед н., професор; С.К. ШЕБЕКО, к. мед. н., доцент; І.А. ОТРІШКО, к. мед. н., доцент
  Апоптоз – морфологічний прояв запрограмованої загибелі нейроцитів, асоціюється, в першу чергу, з нормальним функціонуванням центральної нервової системи. Однак при ряді патологічних станів, в тому числі при церебральній ішемії, рівень апоптозу істотно зростає. Метою даного дослідження стало вивчен- ня механізмів церебропротекторної дії препарату Капікор – дослідження процесів апоптозу в ішемізова- них тканинах головного мозку тварин на фоні розвитку гострого порушення мозкового кровообігу. За результатами гістоморфологічних та імуногістохімічних досліджень встановлено, що комбіно- ваний препарат Капікор, що містить мельдоній та γ-бутиробетаїн у дозі 56,5 мг/кг, виявляє нейро- і гліо- протекторні властивості, забезпечує збереження якісної і кількісної структури тканин головного мозку, функціональних можливостей нейронів в зоні ішемії, запобігає їх некрозу і гальмує розвиток процесів апоптозу. Антиапоптозна складова відіграє найважливішу роль в механізмі церебропротекторної дії даного препарату. За рівнем церебропротекторної активності препарат Капікор за сукупністю дослі- джених показників достовірно перевершує активність референс-препарату γ-бутиробетаїну, а за ряду параметрів – і вплив триметилгідразинію пропіонату.
 3. Значення фармакологічної блокади симпатичного відділу вегетативної нервової системи небівололом у комбінації з гідрохлоротіазидом у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім метаболічним синдромом    В.В. БАТУШКІН
  За даними української статистики 50–75% пацієнтів з артеріальною гіпертензією для ефективного контролю артеріального тиску потребують призначення комбінованої антигіпертензивної терапії. У статті проаналізовано гіпотензивну ефективність фіксованої комбінації небівололу з гідрохлоротіазидом (ГХТЗ) у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім метаболічним синдромом. На базі численних клі- нічних досліджень та фактичного матеріалу автора показано додаткові переваги комбінованої терапії, а саме – використання дози небівололу 5 мг та ГХТЗ 12,5 мг, профіль її безпеки при тривалому застосу- ванні, у тому числі позитивний вплив на функцію вегетативної нервової системи і фактори метаболізму глюкози. Застосування ГХТЗ та небівололу при лікуванні артеріальної гіпертензії ґрунтується на даних доказової медицини. Комбінація небіволол – ГХТЗ 12,5 мг більш збалансована за критерієм ефективність/ безпека, ніж комбінація з більшою дозою тіазиду (25 мг). Застосування даної комбінації зумовлювало покращення показників вегетативної функції та не мало негативного впливу на метаболізм глюкози порів- няно з монотерапією небівололом.
 4. Эффективность детоксикационной и гепатопротекторной терапии у больных сахарным диабетом 2-го типа в реальной клинической практике (клинический опыт)    Т.М. БЕНЦА, д. мед. н., профессор
  В статье приведены данные клинического наблюдения больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа и опыт применения препарата Гепа-Мерц (оригинальный L-орнитин-L-аспартат). Результаты исследо- вания показали, что прием препарата Гепа-Мерц в составе комбинированной терапии у больных СД 2-го типа приводил к положительному клиническому эффекту и значительному улучшению лабораторных показателей. Лечение было безопасным и хорошо переносилось пациентами.

Раздел:  Піраміда доказової медицини

 1. Глобальна ініціатива з хронічного обструктивного захворювання легень (GLOBAL INITIATIVE FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE, 2017) ЧАСТИНА 2   
  У даний час визнано, що ХОЗЛ впливає на пацієнтів не лише через задишку [20]. З цієї причини рекомендується комплексна оцінка симптомів з використанням таких засобів, як тест оцінки ХОЗЛ (КТ)** (табл. 5) і опитувальник контролю ХОЗЛ (CCQ©), роз- роблені і придатні для використання.

Раздел:  Офіційні сторінки, новини, коментарі

 1. Програма «Доступні ліки» стартувала в Україні    Віра Фазлєєва
  Четвертого квітня 2017 року відбувся прес-брифінг щодо запуску урядової програми «Доступні ліки», яка офіційно стартувала в країні з 1 квітня поточного року. Участь у заході взяли в.о. міністра охорони здоров’я України Уля- на Супрун, заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик, старший менеджер офісу реформ Кабінету Міністрів України Дмитро Романович, волонтер Благодійної організації «Благодійний фонд «СВОЇ» та виконавчий директор Благодійної організації «Мережа 100% життя» Володимир Курпіта.
 2. Здоров’я передусім: у Києві відбулася зустріч директорів Міжнародної асоціації інститутів громадського здоров’я    Віра Фазлєєва
  Днями в столиці України вперше відбулася щорічна зустріч директорів європейських організацій-учасників Між- народної асоціації інститутів громадського здоров’я (IANPHI – The International Association of National Public Health Institutes), членом якої з жовтня 2016 року є Центр громадського здоров’я МОЗ України.
 3. Програма «доступні ліки» – перші результати    Віра Фазлєєва
  20 квітня 2017 року в Будинку Уряду віце-прем’єр-міністр Павло Розенко та виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун звітувалися про перші тижні виконання програми «Доступні ліки», що офіційно стартувала з 1 квітня 2017 року. Саме завдяки цій програмі тепер пацієнти можуть отримувати безкоштовно або з невеликою доплатою ліки для терапії серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2-го типу та бронхіальної астми. Для цього хворий має отримати відповідний рецепт у лікаря і з ним звернутися до аптеки, позначеної наліпкою «Доступні ліки». Нагадаємо, що на реалізацію програми у 2017 році Урядом України вже виділено 500 млн грн.

Раздел:  Дистанційне навчання

 1. Феномен невідновленого кровотоку після первинних черезшкірних коронарних втручань    В.Й.ЦЕЛУЙКО, д. мед. н., професор; М.М. ДЬОЛОГ, О.А. ЛЕОНЕНКО
  Основною причиною розвитку інфаркту міокарда є атеротромбоз інфарктзалежної коронарної артерії (ІЗКА), а своєчасна реваскуляризація коронарних судин забезпечує відновлення кровотоку. В статті йдеться про розвиток феномена невідновленого кровотоку (ФНК) після первинних черезшкірних коронарних втручань (ПЧКВ) у хворих з атеросклеротичним ураженням коронарних артерій. ФНК спо- стерігається у понад 20% хворих з ІМП ST після ПЧКВ залежно від застосовуваних методів діагностики. У статті детально висвітлені питання патогенезу, фактори ризику та діагностичні критерії ФНК, методи профілактики, лікування та їх ефективність, засоби медикаментозної та немедикаментозної терапії. Показано, що велике значення для поліпшення прогнозу має своєчасність та повнота надання сучас- ного лікування, яке згідно з рекомендаціями має включати проведення коронарографії та за необхід- ності – стентування коронарних судин. Всі складові ФНК нівелюють результати реперфузійної терапії у хворих з ІМП ST, що призводить до достовірно гірших клінічних результатів у динаміці та вказує на необ- хідність проведення подальших досліджень і клінічних випробувань.

В архив >>>

Ліки України
Мистецтво лікування
Medix Anti-Aging
Ліки України Плюс
електронне видання
Асcоциация
Пациентам
Авторам
События
Контакты

 

Компания Medix 2017 © - Все права защищены