Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України Плюс» електронне видання


Свежий номер

Свежий номер

04.12.2017г.

Раздел:  Клінічні дослідження

 1. Особенности течения болезни Паркинсона при сопутствующей аутоиммунной патологии    Т.А. ЧЕБОРАКА
  Болезнь Паркинсона (БП) – второе по частоте наиболее распространенное нейродегенеративное расстройство центральной нервной системы. Последние исследования показывают роль воспали- тельного процесса в патогенезе нейродегенеративных заболеваний. Роль врожденного иммунитета центральной нервной системы играют иммунокомпетентные клетки – микроглия. Активированная микро- глия является отличительным признаком при нейродегенеративных заболеваниях. Цель – изучить особенности показателей аутоантител к мозговым антигенам у больных с БП и ауто- иммунным тиреоидитом (АИТ), оценить их связь с клиническими проявлениями заболевания. Материалы и методы. Нами было обследовано 30 пациентов с БП. На основании клинико-анамнестических и лабораторных данных больные с БП были поделены на две группы в зависимости от наличия АИТ: первая (основная) группа – 20 пациентов с БП и АИТ, вторая (контрольная) группа – 10 пациентов с БП. Проведено общеклиническое и неврологическое обследование, оценка двигательных функций по унифицированной шкале оценки БП, лабораторные исследования по определению уровня аутоантител к нейроантигенам, в частности аутоантител (АТ) к основному белку миелина (ОБМ), АТ к нейроспеци- фической энолазе (НПЭ), АТ к белку S100, АТ к общему человеческому мозговому антигену (ОЧМА). Результаты. При исследовании показателей аутоантител к мозговым антигенам выявлено статисти- чески достоверное повышение уровня АТ к ОБМ (U=0,001; p=0,001), АТ к НСЭ (U=32,5; p=0,003), АТ к белку S100 (U=28,0; p=0,002), АТ к ОЧМА (U=14,0; p=0,001) в основной группе. Наблюдалась сильная статисти- чески значимая прямая корреляция между показателями АТ к ОБМ и выраженностью ригидности (ρ=0,8; р=0,001), АТ к НСЭ и ригидностью (ρ=0,7; р=0,001), умеренная статистически значимая прямая корре- ляция между выраженностью постуральной неустойчивости и показателями АТ к ОБМ (ρ=0,5; р=0,01), АТ к ОЧМА (ρ=0,6; р=0,006). Выявлена сильная статистически значимая обратная корреляция между выраженностью тремора и АТ к ОБМ (ρ=0,8; р=0,001), АТ к НСЭ (ρ=0,7; р=0,001). Выводы. Пациенты с БП на фоне АИТ имеют более высокие показатели АТ к мозговым антигенам в сыворотке крови, по сравнению с контрольной группой. Повышение уровня нейроантигенов в сыворот- ке крови коррелировало с более высокими показателями ригидности, тремора, акинезии, постураль- ной неустойчивости согласно ІІІ раздела UPDRS, что свидетельствует о более выраженном двигательном дефиците у данной группы больных.
 2. Статеві відмінності стану коронарного русла у пацієнтів похилого віку зі стабільною ішемічною хворобою серця    І.А. Свінціцький, С.І. Машковська, В.І. Бульда, д. мед. н., професор
  Мета роботи – визначити статеві відмінності стану коронарного русла у пацієнтів похилого віку зі стабільною ішемічною хворобою серця (ІХС). Матеріали та методи. В одноцентровому крос-секційному дослідженні проаналізовано дані обсте- ження 105 осіб (чоловіків – 62 (59 %), жінок – 43 (41 %)) віком понад 60 років (медіана – 68 років) зі стабіль- ною ІХС, яких за статевим принципом було поділено на 2 групи. Для визначення стану коронарних артерій (КА) виконували коронарографію за допомогою біпланової рентгенівської ангіографічної сис- теми «Axiom Artis dBC» (Siemens AG, Німеччина). Кількісно оцінювали ступінь вираженості коронарного атеросклерозу за величиною показника Gensini score (GS). Результати. Встановлено, що у хворих чоловічої статі статистично значуще частіше розвивалося обструктивне ураження коронарного русла (85,5 % vs 51,2 %, р<0,001). Ця група пацієнтів характеризу- валася вищим рівнем показника GS (19,5 (IQR: 9,25 – 54) vs 8 (IQR: 0 – 24) балів, р=0,007) та більшою кіль- кістю гемодинамічно вагомих стенозів сегментів КА (2 (IQR: 1 – 4) vs 1 (IQR: 0 – 3), р=0,002). У чоловіків також статистично значуще більш часто уражалися головні КА: передня міжшлуночкова гілка лівої коронарної артерії (71,0 % vs 37,2 %, p=0,001), огинаюча гілка лівої коронарної артерії (46,8 % vs 25,6 %, p=0,046) і права коронарна артерія (50,0 % vs 25,6 %, p=0,021). Висновки. Чоловікам похилого віку зі стабільною ІХС було притаманне більш виражене, порівняно з жінка- ми, ураження коронарного русла (як за кількістю гемодинамічно вагомих звужень сегментів КА, так і за показ- ником GS), що характеризувалося більш частим обструктивним стенозуванням кожної з трьох головних КА.
 3. Якість життя та її зміни під впливом лікування у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в практиці сімейного лікаря    О.М. БАРНА, д. мед. н., професор; О.О. АЛІФЕР
  Артеріальна гіпертензія (АГ) – одна з найбільш значущих проблем охорони здоров’я в усьому світі, пов’язана з виникненням таких ускладнень як інсульт, інфаркт міокарда, серцева і ниркова недостатність, які зумовлюють високу інвалідизацію людей і значні економічні витрати. Мета дослідження – вивчення фізичного і психічного компонентів якості життя у пацієнтів з артеріаль- ною гіпертензією в процесі лікування. Матеріали та методи. У дослідження включено 126 хворих з верифікованим діагнозом первинної АГ, які були поділені на 3 групи залежно від ступеня захворювання і контрольну групу, яку склали 43 особи. Пацієнти 1, 2, 3 груп отримували впродовж 6 місяців комбінацію препаратів – інгібіторів АПФ і антагоністів кальцію (Са). Порівняльну оцінку параметрів якості життя проводили за допомогою опи- тувальника SF-36. Результати. Після 6-місячної терапії в групах пацієнтів, які отримували лікування у вигляді фіксова- ної комбінації інгібіторів АПФ і антагоністів Са, спостерігали позитивну динаміку зміни ЯЖ за всіма шкалами опитувальника SF-36, а статистично значущі відхилення спостерігали за шкалами ФФ, ТБ, ПЗ, ЖА, ЗЗ. Висновки. У процесі проведеного лікування виявлено, що показники якості життя безпосередньо залежать від ефективності лікування.
 4. Експериментальне вивчення ефективних доз комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну за умов розвитку ниркової недостатності    С.К. ШЕБЕКО, к. фарм. н., доцент
  Хронічна хвороба нирок – найбільш значима патологія серед захворювань сечовидільної системи, перебіг якої призводить до неминучого розвитку ниркової недостатності, інвалідизації хворих та втрати соціальної активності. Тому пошук ефективних засобів її корекції є актуальним завданням сучасної фар- макології. Мета дослідження – експериментальне вивчення ефективних доз комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну при нирковій недостатності у щурів. Матеріали та методи. Дослідження проведено на моделі ниркової недостатності, викликаної вве- денням хромату калію, у 50 щурів. У тварин визначали діурез, вміст креатиніну крові й сечі, швидкість клубочкової фільтрації, а також розраховували показник активності та середню ефективну дозу дослі- джуваної комбінації. Результати. Під впливом комбінації кверцетину з похідними глюкозаміну спостерігали вірогідне збіль- шення, порівняно з нелікованими тваринами, швидкості клубочкової фільтрації, що мало дозозалежний характер. Так, при застосуванні комбінації в дозі 25 мг/кг активність склала 18,3 %, 50 мг/кг – 40,4 % та 100 мг/кг – 59,2 %. Це дозволило розрахувати методом пробіт-аналізу середню ефективну дозу комбіна- ції для лікування ниркової недостатності, яка склала 79,7±10,0 мг/кг. Висновки. За умов розвитку ниркової недостатності у щурів дослідна комбінація кверцетину з похід- ними глюкозаміну дозозалежно посилює гломерулярну фільтрацію, при цьому її середня ефективна доза складає 79,7 мг/кг. Цю дозу доцільно використовувати при подальшому експериментальному вивченні даної комбінації як засобу терапії хронічної хвороби нирок.
 5. Аналіз летальних випадків при атеротромботичному та кардіоемболічному ішемічному інсульті з урахуванням показників системи фібринолізу    В.Ю. ШАНДЮК
  Проаналізовано летальні випадки серед хворих з атеротромботичним та кардіоемболічним підти- пами ішемічного інсульту, розглянуто основні причини летальності. У вказаних пацієнтів проведена оцінка вихідного рівня неврологічного дефіциту та його зв’язку з показниками системи фібринолізу.
 6. Особливості профілактичного лікування пацієнтів з різними формами мігрені, ускладненої мігренозним статусом    Ю.П. ДІДКОВА
  Метою даного дослідження було вивчення динаміки показників за шкалою оцінки дезадаптації (MIDAS) у пацієнтів з різними формами мігрені, ускладненої мігренозним статусом, внаслідок застосу- вання профілактичного лікування. На базі неврологічного відділення ККЛ ЗТ№ 2 було обстежено та про- ліковано 50 хворих з різними формами мігрені, ускладненої мігренозним статусом. Проводили оцінку інтенсивності болю за Візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) та визначали ступінь дезадаптації пацієн- тів за допомогою опитувальника MIDAS. В основній групі хворих для лікування застосовували розчин натрію вальпроату впродовж трьох днів, у контрольній групі було застосовано традиційну вазоактивну та дегідратуючу терапію протягом десяти днів. Встановлено, що після проведеного лікування розчином натрію вальпроату у пацієнтів основної групи рівень втрати працездатності та повсякденної активності внаслідок нападів мігрені став суттєво нижчим. У пацієнтів контрольної групи при повторному огляді через 6–8 місяців мігренозні напади продовжували призводити до втрати працездатності та повсякденної активності. Лікування було безпечним і досліджувані переносили його добре. Проведене нами дослідження показало достовірну ефективність застосування розчину натрію вальпроату під час лікування мігренозного статусу у пацієнтів з різними формами мігрені у вигляді зни- ження ступеня втрати працездатності та повсякденної активності протягом 6–8 місяців після лікування.
 7. Эпидемиологические аспекты заболеваемости саркомой костей и мягких тканей в Южном регионе Азербайджанской Республики    Д.А. ЗЕЙНАЛЛЫ, А.Ю. КАЗИЕВ, д. мед. н., профессор
  Исследование заболеваемости населения саркомой костей и мягких тканей в Ленкоранском экономическом регионе Азербайджанской Республики показало, что общерегиональные показатели экстенсивности и интенсивности заболевания составили 7,4 % (мужчины) и 4,1 % (женщины) и 5,6 0/0000 (мужчины) и 3,3 0/0000 (женщины) соответственно. Были выявлены значительные колебания показателя пораженности в зависимости от пола – от 33,0 0/0000 у мужчин до 9,0 0/0000 у женщин. Общерегиональный стандартизованный показатель заболеваемости, независимо от возраста, составил 3,8 0/0000 (мужчины) и 2,4 0/0000 (женщины). Причем пик заболеваемости приходится на возрастные группы 50–59 и 60–69 лет: 1,1 0/0000 – у мужчин и 0,7 0/0000 – у женщин. Уровень смертности составил 2,4 0/0000, при величине 5-летней выживаемости 68,1 %.
 8. Застосування манітолу у хворих з гострим інсультом при супутньому цукровому діабеті: за і проти    О.А. ГАЛУШКО
  У статті висвітлено дискусійні питання застосування манітолу у хворих з гострим інсультом (ГІ) на фоні цукрового діабету (ЦД). Описано особливості лікування набряку і набухання головного мозку та відомі ускладнення при застосуванні манітолу у цієї категорії пацієнтів. Мета – визначити ефективність використання розчину манітолу у хворих з ГІ при супутньому ЦД. Матеріали та методи. Проведено аналіз лікування 416 хворих з ГІ, у більшості з яких застосовували манітол (402 з 416 хворих; 96,63 %). Результати. Встановлено, що у хворих, які отримували інфузії манітолу, часто виникають електролітні порушення. Загалом той або інший вид електролітних порушень виявлено у 73,9 % випадків (у 258 із 349 хворих, які перебували на лікуванні більше 7 діб). Найчастіше виникав дисбаланс обміну натрію та калію. На підставі огляду літератури та аналізу власного досвіду запропоновано компромісне вирішення проблеми застосування манітолу у хворих з ГІ.
 9. Оцінка прихильності до лікування військовослужбовців, хворих на артеріальну гіпертензію, на сучасному етапі    І.М. ТКАЧУК, к. мед. н.
  Мета – провести аналіз прихильності до лікування військовослужбовців, хворих на артеріальну гіпертензію, на сучасному етапі. Матеріали та методи. Методом випадкової вибірки проведено анкетне опитування 100 пацієнтів чоловічої статі віком від 22 до 86 років, які у 2017 році проходили лікування в Національному військово- медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» з приводу артеріальної гіпертензії. Для дослідження вікових особливостей прихильності до лікування артеріальної гіпертензії пацієнти були поділені на дві групи: І група – 46 хворих віком 22–59 років; ІІ група – 64 хворих віком 60–86 років. Для про- ведення дослідження і стандартизації підходу використовували анкету, до якої була включена модифі- кована шкала Моріскі, що містить 6 питань. За результатами дослідження сформована комп’ютерна база даних та проведена статистична обробка матеріалу. Результати. Методом анкетного опитування визначено, що прихильність до прийому антигіпертензив- них препаратів була вищою у пацієнтів віком старше 60 років – регулярно приймали ліки 83±5,1 %; в групі до 60 років – 26±6,5 % (р<0,05). Доведено низький рівень мотивації військовослужбовців до лікування. Висновки. Проведене дослідження засвідчило наявність у військовослужбовців і військових пенсіо- нерів проблем щодо прихильності до лікування, основними є низькі мотивація та прихильність до ліку- вання у віковій групі до 60 років.
 10. Застосування системної ензимотерапії в реабілітації хворих на остеоартроз у поєднанні із хронічним панкреатитом    Л.С. БАБІНЕЦЬ, Т.Г. МАЄВСЬКА
  Один із небагатьох способів відновлення нормальної роботи всіх життєво важливих органів і систем – застосування системної ензимотерапії. Метою роботи було дослідити ефективність препарату Вобензим для корекції прооксидатно-антиоксидантних порушень у хворих з коморбідним перебігом остеоартрозу (ОА) та хронічного панкреатиту (ХП). У дослідження було включено 80 пацієнтів із ОА в поєднанні з ХП, яких було поділено на дві групи залежно від програм лікування: І група (40 хворих) отри- мувала загальноприйняте лікування; ІІ група (40 хворих) окрім загальноприйнятої терапії додатково отримувала курс системної ензимотерапії препаратом Вобензим за наступною схемою: по 10 драже тричі на добу протягом місяця. Доведено, що додавання до комплексної терапії хворих із коморбідністю ОА та ХП препарату Вобензим більшою мірою сприяло покращенню показників прооксидатно-анти- оксидантного статусу, порівняно зі стандартною базисною терапією.
 11. Determination of the need for medicinal products of plant origin used for treating cardiovascular diseases    I.V. SAKHANDA, K.L. KOSYACHENKO, T.S. NEHODA
  Forecasting the need for cardiac medicines in general, and in medicinal products of plant origin (MP PO), in particular, is increasing as the population, life expectancy, under the influence of socio-demographic factors, and, most importantly, the increase in the number of elderly people [4]. When solving problems facing public health in the field of drug provision of the population, a regular analysis of the pharmaceutical market and a forecast of the need for medicines in the context of the pharmacotherapeutic group that is being studied are necessary [1]. An important stage in the choice of forecasting methods is the possibility of attracting the required number of indicators, which is a characteristic of the normative method, whose accessibility and simplicity make it possible to use it by specialists who do not have special mathematical training at the level of medical and pharmaceutical organizations. Prevention of diseases should be based on the implementation of government programs for prevention and promotion of health. This will improve and actively use methods of early detection of social and economic factors, which is a threat of development of diseases of the cardiovascular system.
 12. Клініко-анамнестичні кореляції T-786C поліморфізму гена eNOS, рівня високочутливого С-реактивного білка та стану ліпідного обміну у хворих з гострим інфарктом міокарда, яким проводилась тромболітична терапія    О.Е. МАТУЗОК
  Мета роботи – дослідити можливий зв’язок між поліморфізмом гена eNOS, активністю неспецифіч- ного запального процесу та показниками ліпідного обміну у хворих з гострим інфарктом міокарда, яким проведена тромболітична терапія. Матеріали та методи. Нами обстежено 64 хворих з інфарктом міокарда (ІМ) з елевацією сегмента ST, яким була проведена внутрішньовенна тромболітична терапія. Рівень високочутливого С-реактивного білка (СРБ) визначали методом латекс підвищеного імунотурбодиметричного аналізу, показники ліпідного спектра крові – ферментативним методом. Забір крові проводили у перші 6 годин після розвитку больового синдрому. Визначення алельного поліморфізму гена eNOs (Т-786C) проводили методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Результати. Генотип ТТ Т-786C поліморфізму гена eNOs спостерігали у 22 (34,4 %) пацієнтів, генотип ТС – у 34 (53,1 %) пацієнтів та генотип СС – у 8 (12,5 %) пацієнтів. Хворих було поділено на групи залежно від поліморфізму гена eNOs (Т-786C): I група – носії генотипу ТТ, II група – носії алеля С (генотипи ТС та СС). Хворі II групи достовірно частіше мали анамнез АГ, ЦД 2 типу, дисліпідемії, обтяжену спадковість щодо раннього розвитку ССЗ, нижчий рівень ХС ЛПНЩ. При кореляційному аналізі виявлено достовірні позитивні кореляції рівня високочутливого СРБ з наявністю ЦД 2 типу, гострою недостатністю мозкового кровообігу (ГНМК) в анамнезі, часом до початку проведення тромболітичної терапії (ТЛТ), балом за шкалою TIMI та належністю до жіночої статі. Обстежені жінки були достовірно старшими за віком від чоловіків, більш імовірно мали обтяжений анамнез щодо ЦД 2 типу, мали більш низький рівень швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ). Висновки. Наявність у генотипі хворих на інфаркт міокарда С алеля поліморфізму гена eNOs (Т-786C) пов’язана з наявністю в анамнезі АГ, ЦД 2 типу, дисліпідемії, обтяженої спадковості щодо раннього розвитку ССЗ, нижчим рівнем ХС ЛПНЩ. Рівень високочутливого СРБ у обстежених хворих незалежно пов’язаний з анамнезом ЦД 2 типу, ГНМК, належністю до жіночої статі, а також з часом до проведення ТЛТ і балом за шкалою TIMI. Обстежені жінки за віком були достовірно старшими за чоловіків, більш імовірно мали обтяжений анамнез ЦД 2 типу та нижчий рівень ШКФ.
 13. Features of nitrogen oxide and endothelin-1 changes in children with urinary tract infections    S.N. MUSAYEV, L.A. HUSEYNOVA
  In order to determine the peculiarities of the nitric oxide (NO) and endothelin-1 (ET-1) levels in children with urinary tract infections (UTI), 24 children at the age of 1-16 years were examined. The patients were divided into 3 groups: children with cystitis were included into group I (n = 6); children with cystitis and manifestations of pyelonephritis were included into group II (n = 6), and group III (n = 8) contained children with cystitis associated with glomerulonephritis. The comparison group consisted of 5 healthy children. All children, along with general clinical tests, were assessed for NO and ET-1 levels by IEA. The results of the study demonstrated that in children with UTI there were changes in the content of NO and ET-1, depending on the severity of the disease and associated renal pathology.

Раздел:  Лекції, огляди, новини

 1. Діагностичне значення рівня фактора росту нервів у хворих похилого віку з ішемічною хворобою серця та різною скоротливою здатністю лівого шлуночка    В.Ю. ЖАРІНОВА, Л.А. БОДРЕЦЬКА, А.Ю. ГАЛЕЦЬКИЙ
  Мета роботи – вивчення рівня фактора росту нервів і рівня плазмового норадреналіну у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця з різною скоротливою здатністю міокарда. Матеріали та методи. Було обстежено 90 хворих віком 60–74 років (середній вік 68,4±4,2 роки), з них I група – 45 осіб з діагнозом ІХС, стабільна стенокардія напруження, I – III ФК, СН II A – II Б ст. (ФВ ЛШ <45 %); II група – 45 осіб з діагнозом ІХС, стабільна стенокардія напруження I – III ФК, СН I ст. (ФВ ЛШ >45 %). У якості контролю були обстежені 10 практично здорових осіб похилого віку (середній вік 68,2±2,7 роки) і 10 здорових осіб молодого віку (середній вік 23,5±2,5 роки). Результати. У хворих на ІХС похилого віку, порівняно з групою практично здорових осіб похилого віку, спостерігали підвищення рівня плазмового норадреналіну, більш виражене у групі з тяжким клінічним перебігом захворювання. При спостереженні в динаміці в групі практично здорових осіб похилого віку відмічалось зниження ФРН, порівняно з групою осіб молодого віку, в той же час у хворих з ІХС та збереженою ФВ ЛШ рівень ФРН достовірно підвищувався, порівняно з практично здоровими особами похилого віку. За результатами оцінки рівня ФРН пацієнти з систолічною дисфункцією міокарда були поділені на дві групи: групу, у якій спостерігалось подальше підвищення рівня фактора росту нервів та групу зі значним зниженням рівня ФРН. Результати аналізу морфофункціонального стану міокарда у хворих на ХСН з різним рівнем ФРН показали, що підвищений, порівняно з хворими на ІХС зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, рівень ФРН спостерігався у хворих ХСН з ФВ ЛШ не нижче 30 %. При цьому пацієнти з низьким рівнем ФРН характеризувались значними змінами морфофункціонального стану серцевого м’яза (ФВ ЛШ < 30 %), більшими розмірами порожнин і вираженою гіпертрофією. Результати тесту з 6-хвилинною ходьбою і дані Міннесотського опитувальника якості життя показали достовірне зниження фізичної активності та якості життя хворих із зниженим рівнем ФРН. Показники вегетативного балансу (визначення варіабельності серцевого ритму) були подібними у хворих з різним рівнем ФРН і збереженою систолічною функцією міокарда, тоді як їх клінічний стан свідчив про виражену тяжкість захворювання, що підкреслює важливість визначення рівня ФРН з метою оцінки стану локальної іннервації міокарда у пацієнтів з ІХС похилого віку з ХСН. Висновки. Наведені результати щодо різниці рівня ФРН у хворих на ІХС похилого віку з ХСН свідчать про важливість визначення цього показника для оцінки вегетативного статусу і прогнозу перебігу даного захворювання.
 2. Ectopic thyroid gland microcarcinoma with metastasis to the cervical lymph nodes and lungs. Case report    A.J. Aliyev, A.M. Aliyeva, I.J. Aliyeva
  The carcinoma of the thyroglossal dust is rare tumor. The 15-year old female patient underwent Sistrunk procedure with diagnosis of the cyst in the midline of neck. The pathological examination revealed thyroid papillary microcarcinoma. Patient were referred to National Oncology Center for further evaluation. After the ultrasonography, the pathologic lymph node in the lateral right side of the neck was detected and biopsied with the results of suspicious for malignancy. The thyroidectomy with modified neck dissection on the left side was performed. After operation on the scintigraphy and SPECT-CT there was multiple metastasis detected in both lungs. The ectopic thyroid, which is rare in clinical practice, is the result of defect in different stages of thyroid embryogenesis. The clinical symptoms depend on localization, dimensions, functions and morphology. The risk of malignization is 1%. The treatment in ectopic carcinoma is the same like in normal thyroid carcinoma

В архив >>>

Ліки України
Мистецтво лікування
Medix Anti-Aging
Ліки України Плюс
електронне видання
Асcоциация
Пациентам
Авторам
События
Контакты

 

Компания Medix 2018 © - Все права защищены