Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


№ 128.02.2017г.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. Переваги петльового діуретика торасеміду в лікуванні артеріальної гіпертензії    О.М. БАРНА, д. мед. н., професор; Я.В. КОРОСТ, к. мед. н.
  Діуретики, у тому числі петльові, застосовуються з самого початку терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією згідно з науково обґрунтованими, підтвердженими результатами клінічних досліджень щодо лікування гіпертензії. У статті міститься короткий історичний нарис про появу антигіпертензивних пре- паратів, а також дані сучасних досліджень петльового діуретика торасеміду, які демонструють певні його безумовні переваги перед тіазидними діуретиками.
 2. Нейроімуноендокринологія: сучасний погляд на психосоматичний діалог людини зі стресом    О.О. ХАУСТОВА, д. мед. н., професор
  Стаття присвячена оцінці з точки зору психосоматичної медицини місця, ролі та взаємодії стресу та нервової, імунної та ендокринної систем у патогенезі хронічних психічних та соматичних неінфекційних та інфекційних захворювань. Дано поняття дифузної нейроімуноендокринної системи (DNIES) як універ- сальної системи реагування, контролю й захисту организму. Приділено увагу необхідності комплексно- го менеджменту пацієнтів із залученням психотерапевтичних та медико-психологічних заходів. Розглянуто можливі фармакотерапевтичні стратегії терапії тривожних розладів.
 3. Ошибки ведения пациента с подагрой в практике семейного врача: описание клинического случая    С.А. ТРИПОЛКА, И.Ю. ГОЛОВАЧ, д. мед. н., професор
  В статье обсуждаются вопросы наиболее частых ошибок и трудностей в ранней постановке диагно- за подагры и дальнейшей курации пациентов. Известно, что диагноз подагра устанавливается в первый год заболевания только в 1/4 случаев, в среднем же проходит 7–8 лет до постановки правильного диаг- ноза. Только в одном из 4–5 случаев подагра правильно верифицируется на ранних стадиях. Причиной поздней диагностики являются особенности течения подагры с периодами отсутствия симптомом (интермиттирующая подагра), диагностические ошибки при первом обращении пациента, раннее про- ведение рентгенологического исследования без выявления типичных признаков заболевания, отсутствие пункции сустава и верификации кристаллов мочевой кислоты в синовиальной жидкости. Еще одной при- чиной диагностической ошибки является определение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови во время острого приступа. Несвоевременная диагностика подагры приводит к череде дальнейших диаг- ностических и тактических ошибок. Прежде всего, это касается назначения нестероидных противовоспалительных препаратов и глюкокортикоидов без правильно установленного диагноза. Современные рекомендации по ведению пациентов с подагрой акцентируют, что применение глюко- кортикоидов при подагре возможно только короткими курсами, их длительный прием недопустим в связи с высоким риском развития побочных эффектов у данного контингента больных, часто имеющих сопут- ствующие заболевания. Еще одной тактической ошибкой является назначение уратснижающих препа- ратов в период острого артрита без титрации дозы и проведения противовоспалительной терапии. В статье представлен клинический случай поздней диагностики подагры, нерационального лечения с длительным применением глюкокортикоидов, отсутствием приема уратснижающих препаратов, что привело к серьезным побочным эффектам – развитию сахарного диабета и артериальной гипертензии. Проводится детальный разбор допущенных клинических ошибок, а также представлены рекомендации по рациональной тактике в данном случае.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Ендотеліальна дисфункція як універсальний предиктор розвитку серцево-судинної патології та можливості її корекції в практиці сімейного лікаря    Н.В. МАЛЯРСЬКА, к. мед. н., доцент; М.А. КАЛІНІЧЕНКО
  Ендотеліальна дисфункція на сьогодні є одним із предикторів розвитку та прогресування серцево- судинних захворювань, що вимагає уваги лікаря-клініциста та призначення лікування. Проаналізовано доказову базу щодо використання екстракту гінкго білоба у лікуванні ендотеліальної дисфункції. Обґрунтовано доцільність призначення комплексного лікарського засобу Вазавітал® як на клінічній, так і на преклінічній стадії ендотеліальної дисфункції.
 2. Оцінка ефективності застосування кверцетину в комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з високим рівнем коморбідності, кардіоваскулярного та гастроінтестинального ризику    Л.О. ВОЛОШИНА
  Актуальність. Коморбідність визнана ключовою проблемою сучасної медицини. Остеоартроз (ОА) є однією з найбільш поширених хвороб, якій притаманний високий рівень коморбідності, що потребує вдосконалення існуючих схем лікування. Мета. Вивчити вікові особливості поширеності та вираженості коморбідних процесів у хворих на ОА та застосувати кверцетин у комплексному лікуванні таких хворих, його вплив на виявлені недуги. Матеріали та методи. У 120 хворих на ОА досліджено коморбідні процеси, зміни прооксидантних і антиоксидантних систем, фібринолітичної та протеолітичної активності крові. В основній групі хворих в комплексному лікуванні застосовано кверцетин протягом 4 тижнів. Результати. Встановлено, що в пацієнтів з ОА у віці старше 50 років мають місце зростаючий рівень і вираженість коморбідних процесів із домінуванням уражень серцево-судинної системи. Вони супроводжуються прогресуванням у крові порушень прооксидантних і антиоксидантних систем, зниженням фібринолітичної та підвищенням протеолітичної активності крові, а також розглядаються як неспецифічні ланки прогресування усіх виявлених нозологій. Чотиритижневе застосування квер- цетину в лікувальному комплексі поліпшило загальні результати лікування основної та коморбідних недуг, а також значною мірою усунуло виявлені біохімічні порушення, що також впливає на зменшен- ня біохімічних порушень у крові. Висновок. Остеоартрозу властиві вікове зростання поширеності та вираженості коморбідних про- цесів, що супроводжуються неспецифічними явищами оксидативного стресу, зниженням фібринолітич- ної та підвищенням протеолітичної активності крові. Кверцетин може вважатися одним із засобів оптимі- зації комплексного лікування хворих на остеоартроз з високим рівнем коморбідності, що також спри- ятливо впливає на зменшення біохімічних порушень у крові.
 3. Диуретическая терапия хронической сердечной недостаточности у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа    И.М. ФУШТЕЙ, С.Л. ПОДСЕВАХИНА, Е.С. ЧАБАННАЯ, О.В. ТКАЧЕНКО
  Целью исследования явилось изучение влияния ксипамида на клинические проявления хроничес- кой сердечной недостаточности, уровень артериального давления, показатели углеводного и липид- ного обмена, электролиты крови, показатели функции почек у пациентов на фоне гипертонической болезни в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа. Материалы и методы исследования. Обследовано 35 больных (19 женщин и 16 мужчин) с хрони- ческой сердечной недостаточностью ІІ–ІІІ функционального класса по классификации NYНA, средний возраст которых составил 60,6±1,2 года. Сердечная недостаточность была обусловлена гипертони- ческой болезнью (средняя длительность заболевания – 10,7±6,3 года, ІІ-ІІІ степени) в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа (средняя длительность – 9,5±3,2 года). Ксипамид назначали на фоне базисной терапии обоих заболеваний в начальной дозе 10-20 мг однократно после еды в утренние часы. При необходимости дозу удваивали. Для дальнейшей терапии назначали ксипамид в поддержи- вающей дозе 10–20 мг в сутки. Через 3 месяца оценивали клиническую картину, показатели углеводно- го и липидного обмена, функцию почек. Результаты исследования. В ходе исследования выявлено, что ксипамид (Ксипогамма) является эффективным и безопасным средством активного лечения больных с хронической сердечной недо- статочностью на фоне гипертонической болезни в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа и призна- ками сердечной недостаточности в фазе декомпенсации, а также в качестве поддерживающей терапии при достижении фазы компенсации сердечной недостаточности. Выводы. Включение ксипамида в состав базисной терапии хронической сердечной недостаточ- ности позволяет значительно улучшить клинический и гемодинамический статус больных, практически не влияя на электролитный состав крови, липидный и углеводный обмен, а также функцию почек.

Раздел:  Стандарти лікування

  Раздел:  Дистанційне навчання

   В архив >>>

   Ліки України
   Мистецтво лікування
   Medix Anti-Aging
   Ліки України Плюс
   електронне видання
   Асcоциация
   Пациентам
   Авторам
   События
   Контакты

    

   Компания Medix 2018 © - Все права защищены