Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


№ 205.04.2017г.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. Особенности течения ишемической болезни сердца у больных сахарным диабетом 2-го типа    Т.М. БЕНЦА, д. мед. н., профессор
  Сердечно-сосудистые осложнения являются основной причиной смертности у больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа. В статье приведены данные о механизмах и особенностях развития ишеми- ческой болезни сердца (ИБС) у больных СД 2-го типа. Представлены и проанализированы особеннос- ти лечения больных ИБС и СД 2-го типа.
 2. Дегенеративно-дистрофічні захворювання суглобів: довготривала терапія як шлях до успіху    О.М. БАРНА, д. мед. н., професор; В.Є. САБАДАШ, к. мед. н., доцент; Я.В. КОРОСТ, к. мед. н.; В.С. ПЕХЕНЬКО
  Захворювання суглобів та хребта мають велику різноманітність клінічних проявів і характеризу- ються повільним, прогресуючим характером розвитку патологічного процесу. При дегенеративних та дистрофічних змінах хрящової або кісткової тканини (остеоартроз, остеохондроз тощо) окрім симптоматичної терапії застосовуються хондропротекторні засоби. Призначення препаратів, які містять глікозаміноглікани (аміноцукри) сповільнює перебіг патологічного процесу, призводить до зменшення частоти загострень, покращення якості життя за рахунок впливу на інтенсивність больо- вого синдрому та покращення функціонального стану суглобів. Хімічний склад глікозаміногліканів, які є хондропротекторами, забезпечує їх швидке потрапляння в суглобові структури, позитивний вплив на формування хрящової тканини та на стійкість хряща до навантажень. Комбінований продукт Глюквамін, що містить глюкозамін, його метаболіт і кверцетин, може чинити хондропротекторну дію та може бути рекомендований для застосування при остеоартрозі та інших дегенеративно-дистро- фічних захворювань суглобів та хребта.
 3. Порушення пуринового обміну у хворих на хронічну хворобу нирок: шляхи корекції    О.В. КАРПЕНКО, к. мед. н.; Т.Г. ОСТАШЕВСЬКА, к. мед. н.; Е.К. КРАСЮК, к. мед. н.; В.Ф. КРОТ
  Гіперурикемія є лабораторним маркером подагри, метаболічного синдрому, що зустрічається при хронічних захворюваннях нирок та може бути наслідком прийому деяких лікарських засобів. Гіперурикемія відіграє значну роль у процесах атерогенезу, розвитку артеріальної гіпертензії, уражен- ня нирок і суглобів. При ураженні нирок і наявності хронічної ниркової недостатності серед лікарських засобів перевага надається фебуксостату і лозартану.
 4. Комбінована терапія в сучасному лікуванні артеріальної гіпертензії: фіксовані та нефіксовані комбінації    І.В. ДАВИДОВА, к. мед. н., доцент; Я.В. КОРОСТ, к. мед. н.
  Лікування артеріальної гіпертензії може складатися як з монотерапії, так і з поєднання двох або трьох компонентів. За сучасними рекомендаціями при призначенні комбінованої антигіпертензивної терапії одним із препаратів має бути діуретик. Комбінація інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (іАПФ) із тіазидоподібним діуретиком є одним із найефективніших поєднань, при цьому препара- тами вибору в цих групах можна назвати еналаприл та індапамід. Широка доказова база, багаторічний досвід застосування та високий профіль безпечності дозволяють надавати перевагу нефіксованій комбінації еналаприлу з індапамідом у складі лікарських препаратів Ензикс Дуо та Ензикс Дуо Форте. Зручність застосування, високий комплаєнс та швидкий гіпотензивний ефект виправдовують популярність цих препаратів серед лікарів та пацієнтів.
 5. Нова фіксована комбінація в лікуванні артеріальної гіпертензії    О.М. БАРНА, д. мед. н., професор; Н.М. ГОРОБЕЦЬ, к. мед. н., доцент
  Пошук нових ефективних комбінацій у лікуванні серцево-судинних захворювань закономірно призводить до проведення масштабних клінічних досліджень та аналізу отриманих даних. Великі дослідження були проведені в розрізі ефективності та безпечності комбінованого лікування пацієнтів із артеріальною гіпертензією небівололом та гідрохлортіазидом. Було неодноразово доведено, що ком- бінація блокатора β-адренорецепторів та діуретика, представлена названими препаратами, є не лише максимально ефективною з точки зору зниження артеріального тиску, зменшення проявів ішемічної хвороби серця та серцевої недостатності, але й метаболічно нейтральною. Небілет Плюс як ефективна фіксована комбінація небівололу з гідрохлортіазидом в дозі 5 мг/12,5 мг не викликає побічних ефектів з боку вуглеводного та ліпідного обміну і водночас має високу терапевтичну ефективність.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Спіронолактон у лікуванні пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією (рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження) ASPIRANT (Addition of spironolactone in patients with resistant arterial hypertension)    А.В. НОВИЦЬКА, к. мед. н., доцент; О.О. АЛІФЕР
  Діуретики представляють собою групу препаратів, які рекомендовані як терапія першого ряду у хворих на артеріальну гіпертензію. При цьому доведена їх ефективність як при помірному підви- щенні артеріального тиску (АТ), так і при стійкому, яке не піддається корекції іншими групами пре- паратів. Спіронолактон (верошпірон) вивчався у великих рандомізованих плацебо-контрольованих дослідженнях, метою яких було вивчення впливу цього діуретика на зниження систолічного (САТ) та діастолічного АТ (ДАТ), а також віддалені позитивні наслідки при його застосуванні – попередження фатальних ускладнень серцево-судинних захворювань. Доведено, що призначення верошпірону у хворих на стійку артеріальну гіпертензію та серцеву недостатність сприяє більш ефективному контролю АТ, ніж при використанні інших представників групи (наприклад, еплеренону). Спіронолактон також покращує стан хворих при серцевій недостатності: зменшує клінічні прояви стенокардії, покращує прогноз.
 2. Комплексная терапия сахарного диабета 2-го типа в условиях реальной клинической практики: отдаленные метаболические и клинические последствия    Л.В. ЖУРАВЛЕВА, д. мед. н., профессор; Т.А. МОИСЕЕНКО, к. мед. н., доцент; Л.В. ВЕДЯЕВА
  В условиях реальной клинической практики в течение длительного отрезка времени (2009–2015 гг.) наблюдали за группой из 93 мужчин среднего возраста (45–59 лет), больных сахарным диабетом (СД) 2-го типа, с признаками метаболического синдрома, которые постоянно использовали различные схемы лечения. Были проанализированы результаты лечения такими лекарственными комплексами: 1) гликлазид – метформин; 2) гликлазид – метформин – ингибитор АПФ + индапамид; 3) гликлазид – мет- формин – ингибитор АПФ + индапамид – симвастатин. Определяли в сыворотке крови больных уровень инсулина, гликозилированного гемоглобина (HbA1c), глюкозы, трансаминаз, С-реактивного протеина, общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), холестерина липо- протеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицеридов, наличие микроальбуминурии, проводилось ультразвуковое исследование миокарда, почек, печени, желчного пузыря, щитовидной железы, электрокардиографическое исследование. Учитывалось количество сердечно-сосудистых событий и иных осложнений СД 2-го типа. Использование гликлазида МВ и метформина сопровождалось достижением близких к нормальным значений HbA1c без коррекции баланса липидов, при этом не наблюдалось снижения частоты сердечно-сосудистых событий. Органопротективные эффекты (нефро-, кардио-, энцефалопротекция) наблюдались только при постоянной комплексной сахароснижающей терапии с применением ста- тинов и нефропротекторов (гликлазид МВ, метформин, ингибитор АПФ + индапамид, симвастатин). Использование данной схемы сопровождается максимальной метаболической коррекцией.

Раздел:  Піраміда доказової медицини

  Раздел:  In Farmacia

  1. Чи ефективні закупівлі через міжнародні організації?    Віра Фазлєєва
   Нещодавно в офісі Реанімаційного пакету реформ (РПР) відбулося обговорення проблеми закупівель лікарських засобів та медичних виробів через міжнародні організації. У заході взяли участь Уляна Супрун, в.о. міністра охо- рони здоров’я, Олександра Устінова, член правління Центру протидії корупції, Ольга Стефанишина, експерт РПР, виконавчий директор БФ «Пацієнти України», а також представники ПРООН, ЮНІСЕФ та Crown Agents. Учасники заходу підбили підсумки закупівель за 2015 рік, розповіли про стан закупівель у 2016 році та започаткували старт закупівельного процесу за кошти бюджету 2017 року.
  2. Про доступність і відшкодування лікарських засобів    Віра Фазлєєва
   На Урядовому порталі оприлюднено постанову від 17.03.2017 р. №152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», ухвалену Урядом України 16 березня поточного року. Документом затверджено Порядок відшкодуван- ня вартості лікарських засобів та Порядок визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню.
  3. Як саме гроші підуть за пацієнтом?    Віра Фазлєєва
   16 березня 2017 року після засідання Уряду України, де в черговий раз йшлося про нову систему фінансування сфери охорони здоров›я в Україні, відбувся брифінг «Як саме гроші підуть за пацієнтом», в якому взяли участь Уляна Су- прун, в.о. міністра охорони здоров’я, Павло Ковтонюк та Роман Ілик, заступники міністра охорони здоров’я. Під час брифінгу, зокрема, обговорювалися проекти законів «Про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність в антите- рористичній операції та забезпечують її проведення», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо ви- датків на первинну медичну допомогу», «Про внесення змін до статей 3, 8 та 35-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я» та «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів».
  4. Державне регулювання цін на ліки    Віра Фазлєєва
   На черговому засіданні Уряду, що відбулося 1 березня 2017 року під головуванням прем’єр-міністра України Во- лодимира Гройсмана, йшлося зокрема про вирішення проблеми забезпечення економічної доступності лікарських засобів. Володимир Гройсман запевнив українців, що безкоштовних ліків залишилося чекати зовсім недовго: «Пер- шого березня ми вийшли на фінішну пряму щодо оптимізації цін на українські ліки. Уряд доб’ється зниження цін на ліки в Україні по трьох нозологіях, також з 1 квітня ми запускаємо виділення безкоштовних ліків. На це передбачено півмільярда гривень для українських громадян із гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом 2-го типу та бронхі- альною астмою. Тобто ліки для цих хронічних хворих виділятимуться безкоштовно з 1 квітня 2017 року.

  Раздел:  Дистанційне навчання

   В архив >>>

   Ліки України
   Мистецтво лікування
   Medix Anti-Aging
   Ліки України Плюс
   електронне видання
   Асcоциация
   Пациентам
   Авторам
   События
   Контакты

    

   Компания Medix 2018 © - Все права защищены