Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


№ 620.07.2017г.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. Комбінована мукоактивна терапія: погляд пульмонолога    Л. В. ЮДІНА, к. мед. н., доцент
  Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) часто супроводжуються або ускладнюються кашлем. А наявність кашлю може суттєво подовжувати тривалість перебігу ГРЗ. І якщо інші симптоми ГРЗ можуть минати більш швидко, то кашель зазвичай триває більше 3 тижнів. Виходячи із патогенезу, метою лікуван- ня кашлю є видалення бронхіального секрету з дихальних шляхів за рахунок зниження його в’язкості без збільшення об’єму харкотиння та завдяки зменшенню обструкції бронхів. Для полегшення симптому кашлю, з існуючих сьогодні в аптеках мукоактивних препаратів, варто відмітити Аскоріл. Він являє собою комбінований мукоактивний препарат, який дозволяє ефективно впливати водночас на різні ланки пато- генезу при кашлю та ГРЗ. Це достовірно скорочує тривалість кашлю, а отже і тривалість прийому ліків, відповідно їх кількість і вартість.
 2. Гістопатологічні особливості тромбів, що сформувались у коронарних стентах    Д.І. БЕШ, к. мед. н
  У статті представлено огляд досліджень, у яких вивчали особливості будови тромбів, що сформува- лись у коронарних стентах, і отриманих прижиттєво при проведенні мануальної тромбоаспірації. Тромбоз стента зустрічається рідко, проте це надзвичайно небезпечне ускладнення стентування коронарних артерій. Вивчення цього питання розширює можливості розуміння патогенезу розвитку тромбозу стента та сприяє розробці нових методів його профілактики.
 3. К вопросу о гепатотоксичности ингибитора тирозинкиназы иматиниба у пациентов с хронической миелоидной лейкемией    И. С. ДЯГИЛЬ, д. мед. н.; Л. В. ЖУРАВЛЁВА, д. мед. н., профессор; Д. С. ГАМОВ, Н. А. ЛОПИНА, И. В. КУЗНЕЦОВ, к. мед. н.; И. В. ДМИТРЕНКО
  Статья посвящена гепатоцелюлярным осложнениям терапии хронической миелоидной лейкемии. В настоящее время достигнуты некоторые успехи в лечении пациентов с онкогематологическими забо- леваниями, в частности хронической миелоидной лейкемией, что, в первую очередь, связано с раз- витием таргетной терапии, а именно – с созданием специфических ингибиторов тирозинкиназы (има- тиниба, нилотиниба, дазатиниба и др.). Появление иматиниба кардинально изменило подходы к терапии хронической миелоидной лейкемии, а появление вслед за ним препаратов второй линии (нилотиниба, дазатиниба) повысило вероятность развития ремиссии в случаях резистентности к тера- пии иматинибом. Однако наряду с высокой эффективностью эти препараты обладают определенной токсичностью. В статье детально рассмотрено поражение печени на фоне терапии ингибитором тирозинкиназы – иматинибом. Приводятся расширенные данные по мировому опыту применения дан- ного препарата с позиции его гепатотоксичности. Обсуждаются мониторинг функции печени на фоне терапии иматинибом и варианты коррекции иматиниб-индуцированной гепатотоксичности.
 4. Неалкогольная жировая болезнь печени у больных сахарным диабетом 2 типа и ожирением: диагностика и лечение    Т.М. БЕНЦА, д. мед. н., профессор
  Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является распространенным хроническим заболеванием, ассоциированным с ожирением, особенно абдоминальным, и сахарным диабетом (СД) 2 типа. Воспаление, оксидативный стресс и инсулинорезистентность вовлечены в развитие и прогрессирование НАЖБП. Она охватывает спектр проявлений со стороны печени в пределах от простого стеатоза до неалкогольного стеатогепатита, фиброза и цирроза печени, который может, в конечном итоге, прогрессировать в гепатоцеллюлярную карциному. Биопсия печени остает- ся золотым стандартом для диагноза, но у большинства пациентов заболевание может быть точно диагностировано неинвазивными методами. Лечение НАЖБП у больных СД 2 типа и ожире- нием должно быть комплексным (изменение образа жизни, снижение массы тела, лекарственная терапия).

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Прогнозування розвитку когнітивних розладів у пацієнтів з персистуючою формою фібриляції передсердь    С.М. СТАДНІК, к. мед. н.
  Розроблено спосіб прогнозування розвитку когнітивних розладів у пацієнтів із персистуючою формою фібриляції передсердь, які на момент обстеження не мають когнітивного дефіциту. Виділення з популяції осіб, у яких є загроза розвитку когнітивних розладів, дозволить індивідуалізувати та підвищити ефективність лікувально-профілактичних заходів.
 2. Стан протизгортального потенціалу крові у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень    С.О. САМОЙЛОВА
  Мета. Визначити стан антикоагулянтної та фібринолітичної активності крові у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ). Матеріали і методи. Обстежено 150 осіб: 15 практично здорових (контроль), 36 хворих на ХОЗЛ ІІ–ІІІ ступенів без ГХ (І група), 69 хворих на ГХ з супутнім ХОЗЛ (ІІ група) та 30 пацієнтів з ГХ ІІ стадії (ІІІ група). Спеціальні лабораторні дослідження: Хагеман-залежний фібриноліз (ХЗФ), плазміноген (ПГ), антитром- бін ІІІ (АТ ІІІ) та протеїн С (ПС). Результати дослідження. Виявлено достовірне зниження активності антитромбіну ІІІ: у групі хворих на ГХ – на 13,3% (р<0,05), у пацієнтів з ХОЗЛ – на 22,2% (р<0,001), у обстежених з поєднаною патологією – на 34,4% (р<0,001). Також виявлено значне пригнічення активності протеїну С (ПС): на 30% у групах пацієнтів з ГХ та її поєднанням з ХОЗЛ (р<0,01) та на 40% у пацієнтів з ХОЗЛ (р<0,001). Активність плазміногену (ПГ) була пригнічена у пацієнтів всіх груп: з ГХ – на 16,7% (р<0,01), з ХОЗЛ – на 33,3% (р<0,001), а при поєднанні ГХ з ХОЗЛ – на 27,8% (р<0,001). Крім того, виявлене значне підвищення активності Хагеман-залежного фібринолізу (ХЗФ). Так, у групі пацієнтів з ГХ цей показник виявився в 1,5 раза більшим, ніж у контрольній групі (р<0,001), у групі з ХОЗЛ – майже в 3 рази (р<0,001), а при поєднаному перебігу – в 3,5 раза (р<0,001). Висновки. У пацієнтів з ізольованим перебігом ГХ, ХОЗЛ та при їх поєднанні спостерігається пригнічен- ня активності як антикоагулянтного, так і фібринолітичного потенціалу крові. У пацієнтів з ізольованим пере- бігом ГХ ці зміни виражені меншою мірою. При цьому найбільше пригнічення антикоагулянтної активності за показниками АТ ІІІ на фоні максимально пригніченого фібринолізу за показниками ХЗФ спостерігається в групі коморбідного перебігу ГХ та ХОЗЛ. У результаті розрахунку інтегрального протизгортального індек- су тромбофілії (ІТ) ми виявили, що найбільша схильність до тромбофілії спостерігається у хворих із поєдна- ним перебігом ГХ та ХОЗЛ, в основному за рахунок суттєвого пригнічення фібринолітичної активності.

Раздел:  Стандарти лікування

  Раздел:  Дистанційне навчання

   В архив >>>

   Ліки України
   Мистецтво лікування
   Medix Anti-Aging
   Ліки України Плюс
   електронне видання
   Асcоциация
   Пациентам
   Авторам
   События
   Контакты

    

   Компания Medix 2018 © - Все права защищены