Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


№ 708.09.2017г.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. Факты и гипотезы антибактериальной терапии в кардиологии    Л.В. ЖУРАВЛЕВА, д. мед. н., профессор; М.В. КУЛИКОВА, И.В. КУЗНЕЦОВ
  Целью статьи является изучение и предоставление данных анализа актуальных рекомендаций по применению антибактериальной терапии в кардиологической практике. Кроме того, в обзоре уделено внимание результатам некоторых опубликованных в настоящее время исследований, данным литературы о влиянии антибиотиков на риск развития и профилактику ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.
 2. Фіксована комбінація блокатора РАС та антагоніста кальцію: що обрати?    О.В. КАРПЕНКО, к. мед. н.; С.А. БОНДАРЧУК
  У статті на основі результаті великих клінічних досліджень автори показують переваги комбінованої антигіпертензивної терапії при лікуванні артеріальної гіпертензії. Зокрема йдеться про застосування комбінації двох препаратів – блокатора ренін-ангіотензинової системи та блокатора кальцієвих каналів, ефективність кожного при монотерапії була неодноразово підтверджена у клінічних дослідженнях. Показано, що комбінація блокатора РАС та антагоніста кальцію поєднує багато переваг, які мають її окремі компоненти, характеризується посиленими органопротекторними властивостями за рахунок адитивності клініко-фармакологічних ефектів. Таким чином, низькодозова комбінація антигіпертензивних препаратів із взаємодоповнюючою дією підвищує ефективність та покращує переносимість порівняно з високими дозами при монотерапії
 3. Маркетинговый ход: преимущества торасемида медленного высвобождения?    Д.Д. ИВАНОВ, д. мед. н., профессор
  В статье обсуждается вопрос об особенностях применения торасемида – петлевого диуретика длительного действия, его различных форм и доз: формы немедленного (IR) и пролонгированного (SR) высвобождения. Даны практические рекомендации относительно режима приема и дозирования торасемида, приведенные данные позволяют обосновать необходимость непрерывного ежедневного приема петлевых диуретиков у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. В статье дан четкий ответ на вопрос практических врачей об отсутствии негативного влияния приема петлевых диуретиков на эпителий почечных канальцев.
 4. Корекція електролітних порушень – складова частина ефективної терапії артеріальної гіпертензії    Т. Г. ОСТАШЕВСЬКА, к. мед. н., доцент; О. В. КАРПЕНКО, к. мед. н.
  У статті висвітлена роль рівнів К+ та Mg2+ в організмі хворих на артеріальну гіпертензію, розглянуто причини дисбалансу цих електролітів та доведена необхідність контролю і корекції їх рівня. Зокрема препарат, що містить калію аспарагінат і магнію аспарагінат (торгова назва Панангін), є препаратом вибору для корекції електролітних порушень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, його призначення патогенетично обґрунтоване у складі комплексної терапії з метою більш ефективного контролю артеріального тиску.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Підтвердження біоеквівалентності як доказ ефективності генеричного лікарського засобу Амоксил-К 1000, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, виробництва ПАТ «Київмедпрепарат»    Б.І. АРТИШ, С.М. ПОЛОНЮК, В.Є. САБКО, І.В. САПСАЙ
  У ході фармакокінетичних клінічних досліджень підтверджена біоеквівалентність двох лікарських засобів, що містять комбінацію амоксициліну та клавуланової кислоти, – Амоксил-К 1000, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875 мг/125 мг, виробництва ПАТ «Київмедпрепарат» (Україна) та Аугментин™ (BD), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875 мг/125 мг, виробни- цтва «SmithKline Beecham Pharmaceuticals» (Великобританія). Досліджуваний препарат та препарат порівняння здорові добровольці приймали перорально одноразово в дозі 875 мг амоксициліну/125 мг клавуланової кислоти. Проби відбиралися протягом 10 годин. Період «вимивання» – 7 діб. Концентрацію амоксициліну та клавуланової кислоти в плазмі крові визна- чали методом ультраефективної рідинної хроматографії з тандемним мас-селективним детек- туванням. Межі 90% довірчих інтервалів для Сmax та AUC0 t тестового та референтного лікарських засобів становили відповідно 94,70%÷106,38% та 96,05%÷104,46% для амоксициліну, 86,67%÷118,13% та 86,48%÷119,85% для клавуланової кислоти. Побічні реакції/явища спостері- галися у 4 (7,7%) добровольців. Вони відмічалися після прийому референтного лікарського засобу та кваліфікувались як нетяжкі, легкого ступеня. Отримані результати свідчать про доведену біоеквівалентність та хорошу переносимість досліджуваних лікарських засобів.
 2. Использование метаболической терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий    И.М. ФУШТЕЙ, д. мед. н., профессор; С.Л. ПОДСЕВАХИНА, Е.С.ЧАБАННАЯ
  Резюме Цель исследования: изучить влияние препарата оротата магния в составе комплексной терапии при восстановлении синусового ритма у больных с пароксизмом фибрилляции предсердий, а также оценить его эффективность при длительном использовании. Материалы и методы. Было обследовано 56 пациентов (16 женщин и 40 мужчин), средний возраст которых составил (61,5±4,3) года, с пароксизмом фибрилляции предсердий. Все пациенты были распределены на две группы. Пациентам 1-й группы (n=28) проводилась медикаментозная кардиовер- сия амиодароном и назначался оротат магния. Пациенты 2-й группы (n=28) получали только амиодарон. Проводилась оценка времени до восстановления синусового ритма в обеих группах, наличие электрической нестабильности миокарда предсердий и желудочков после восстановления синусо- вого ритма, качество жизни пациентов через 3 месяца после выписки. Результаты исследования. Отмечено, что при использовании в составе комплексной терапии оро- тата магния достоверно реже возникали суправентрикулярная экстрасистолия и парная суправентри- кулярная экстрасистолия. Добавление к базисной терапии пациентов с фибрилляцией предсердий оротата магния повышает эффективность медикаментозной кардиоверсии и сокращает время ее наступления. При использовании амиодарона и оротата магния достоверно реже выявляются при холтеровском мониторировании электрокардиограммы признаки электрической нестабильности миокарда предсердий по сравнению с монотерапией амиодароном. Фибрилляция предсердий вызывала ухудшение показателей качества жизни в виде усиления выраженности симптомов заболе- вания, ограничения физической активности, нарушений психоэмоциональной сферы. Через 3 месяца лечения пациентов отмечено, что качество жизни при комплексной терапии с использованием оротата магния у пациентов 1-й группы была на 15,7% выше по сравнению с пациентами 2-й группы. Выводы. По данным исследования оротат магния эффективен в качестве поддерживающего сред- ства после купирования приступа мерцательной аритмии. В связи с этим назначение препаратов магния, особенно в комбинации со стимулятором белкового обмена – оротовой кислотой, является целесообразным и вполне оправданным при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
 3. Визначення ефективності ранолазину та його вплив на функцію клітин у хворих з ішемічною хворобою серця    Н.М. ШУБА, д. мед. н., професор; С.П. КИР’ЯЧЕНКО, Т.Д. ВОРОНОВА, Г.І. МЕТЕНЬКАНИЧ, О.С. ЗАЛУЦЬКА, А.А. ЛАВРЄНТЬЄВА
  У даній статті проведено оцінку ефективності ранолазину у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), а саме – динаміку симптомів стенокардії та серцевої недостатності (СН). Вивчали функціональний рівень клітин та їх динаміку під час лікування ранолазином. Через 1 місяць після лікування виявлено позитивну клінічну динаміку (кількість нападів стенокардії в середньому зменшилася вдвічі, а їх тривалість – втричі). Виявлено статистично достовірне зниження показників перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) – малоно- вого діальдегіду (МДА), загального холестерину, холестерину ліпопротеїдів низької густини (ЛПНГ), натрію, кальцію, калію, фосфору, хлоридів, С-реактивного білка (СРБ), аланінамінотрансферази (АлАТ), індексу індукції апоптозу, а також підвищення показників холестерину ліпопротеїдів високої густини (ЛПВГ), заліза, антиоксидантної системи (АОС). Змін інших показників виявлено не було.

Раздел:  Стандарти лікування

  Раздел:  Дистанційне навчання

  1. Рестриктивная кардиомиопатия    Е.А. БУТКО, к. мед. н.; К.Ю. КИНОШЕНКО, к. мед. н., доцент
   В статье рассматриваются вопросы классификации, этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения рестриктивной кардиомиопатии (РКМП) как широкого спектра заболеваний, объединенных одним патофизиологическим механизмом рестриктивной диастолической дисфункции вследствие распространенного фиброза или инфильтрации стенок желудочков различными патологическими субстанциями.

  В архив >>>

  Ліки України
  Мистецтво лікування
  Medix Anti-Aging
  Ліки України Плюс
  електронне видання
  Асcоциация
  Пациентам
  Авторам
  События
  Контакты

   

  Компания Medix 2018 © - Все права защищены