Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


№ 806.11.2017г.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. Організація гіпоалергенного харчування дітей    О.М. ОХОТНІКОВА, д. мед. н., професор; Н.Ю. ЯКОВЛЕВА, к. мед. н., доцент
  У лекції наведено основні принципи раціонального харчування дітей перших місяців і років життя з харчовою алергією, рекомендації щодо вибору оптимальних сучасних харчових гіпоалергенних сумішей і харчових продуктів.
 2. Рання терапія із застосуванням зофеноприлу та раміприлу в поєднанні з ацетилсаліциловою кислотою після гострого інфаркту міокарда: довгострокові переваги зофеноприлу    О.М. БАРНА1, д. мед. н., професор; П.І. ЛОГОЙДА2, Р.М. МАЦЮК2, М.О. ОДИНЕЦЬ3
  Сумісний прийом інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ) та ацетилсаліцилової кислоти хворими, які перенесли гострий інфаркт міокарда, дозволяє покращити прогноз захворювання, зменшити імовірність виникнення серцево-судинних подій впродовж тривалого часу. Застосування зофеноприлу викликає особливий інтерес, оскільки в більшості клінічних досліджень він показав макси- мальну ефективність та більший вплив на подальший перебіг ішемічної хвороби серця порівняно з інши- ми представниками групи інгібіторів АПФ. Одним із таких досліджень було SMILE-4 (Comparison between zofenopril and ramipril in combination with acetylsalicylic acid in patients with left ventricular systolic dysfunction after acute myocardial infarction: results of a randomized, double-blind, parallel-group, multicenter, European study). Пацієнти, які брали участь у цьому дослідженні, підлягали подальшому спостереженню протягом 9 років. Після завершення терміну спостереження було виявлено, що зофе- ноприл порівняно з раміприлом, при поєднаному призначенні з ацетилсаліциловою кислотою сприяє кращій виживаності пацієнтів та зменшення ризику госпіталізації з приводу серцево-судинних подій.
 3. Цитопротекція при гострому інфаркті міокарда після відкриття інфаркт-залежної артерії: нові горизонти    В.В. БАТУШКІН, д. мед. н., професор
  Безпосереднє порушення енергетичного метаболізму лежить в основі ішемічного пошкодження міо- карда при гострому інфаркті міокарда. L-карнітин позитивно впливає на обмін розгалужених ланцюгів жирних кислот та окремих амінокислот і асимілює масив вільнорадикальних сполук. Останні наукові дані свідчать, що він стабілізує клітинні мембрани і, ймовірно, бере участь у контролі нуклеарної транскрипції. В статті наведено випадок позитивного впливу терапії L-карнiтином на раннє ремоделювання порож- нини лівого шлуночка, відновлення вагосимпатичних взаємодій, а також перекисне окислення ліпідів у хворого з гострим інфарктом міокарда після первинної перкутанної ангіопластики інфаркт-залежної коро- нарної артерії. Під впливом курсового лікування (L-карнітин 3 г на добу) спостерігалися істотні зміни вегетативного забезпечення серцевого ритму на ранньому етапі лікування. Достовірної значущості статистичні показни- ки варіабельності серцевого ритму здобули через 1 тиждень лікування. Так, показники SDNN, RMSSD, рNN50 зросли на 42,8–45,3% від вихідних і повернулися до меж фізіологічної норми. Значення HF збільшилося майже в 2 рази (з 5211 мc2 до 10 261 мc2). Отримані результати свідчили про істотне відновлення парасимпатично- го тонусу вегетативної нервової системи. Водночас рівень активності симпатичного ланцюга вегетативної нервової системи був збережений. Це підтверджувалося динамікою LF i HF/LF. Позитивний вплив L-карнiтину на рівень оксидативного стресу полягав у швидкій динаміці показників перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи. Через 10 днів лікування підвищена активність перекисного окислення ліпідів істотно знизилася, зокрема рівень дієнових кон’югатів – на 36,4%, малонового діальдегіду – на 41,3%, рівень супероксиддисмутази підвищився на 27,9%. При порівнянні з вихідним рівнем під впливом терапії L-карнiтином зменшилися розміри порожнини ліво- го шлуночка, була відзначена тенденція до розширення розмірів лівого передсердя і правого шлуночка. Порушення релаксації стінок лівого шлуночка зникло. Скорочувальна здатність міокарда істотно покра- щилася на 10-й день терапії – фракція викиду лівого шлуночка зросла з 45% до 51%.
 4. ЕPs 7630 – сучасна зброя проти «старого» захворювання    О.К. КОЛОСКОВА, д. мед. н., професор; Т.М. БІЛОУС
  У статті наведено огляд останніх наукових робіт, присвячених невирішеним проблемам діагнос- тики, лікування і прогнозування гострого бронхіту у дітей. Автори висвітлюють етіологічні, патогенетич- ні, діагностичні та лікувальні підходи при даній нозології. Наведено стислий огляд найостанніших результатів високодостовірних досліджень та мета-аналізів, присвячених питанням ефективності і безпеки екстракту Pelargonium s idoides (EPs 7630)– препарату «Умкалор» в лікуванні гострого бронхі- ту у дитячій практиці.
 5. Роль мікроелементів у профілактиці та лікуванні артеріальної гіпертензії    рeдакція журналу «Ліки Украіни»
  Розглядаючи питання лікування та профілактики артеріальної гіпертензії та хронічної серцевої недо- статності, необхідно пам’ятати про зміну способу життя хворого, метою пацієнта має бути раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок та корекція маси тіла. Важливо контролювати вміст основних мікроелементів, зокрема калію, магнію, кальцію, у плазмі крові пацієнта. При виявленні гіпокаліємії або зниженому вмісту магнію рекомендується коригувати терапію за допомогою препаратів, до складу яких входять дані мікроелементи. Препарат Панангін як джерело калію та магнію показаний для застосування хворим з артеріальною гіпертензією, оскільки він знижує артеріальний тиск, а також попереджає виник- нення ускладнень (наприклад, порушень ритму). Крім цього, доведена його доцільність у складі комплексної терапії, що включає діуретики або дігоксин, з метою профілактики втрати магнію та калію з сечею.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Оцінка стану кісткової тканини за показниками УЗ денситометрії у віковому аспекті (дослідження СКЕЛЕТ)    О.М. БАРНА1, д. мед. н., професор; І.Ю. ГОЛОВАЧ2, д. мед. н., професор; О.О. ПОГРЕБНЯК1, к. мед. н.; Я.В. КОРОСТ1, к. мед. н.; В.С. ПЕХЕНЬКО1, О.О. АЛІФЕР1, В.В. ЛОТУШКО1
  Мета дослідження. Метою проведення дослідження СКЕЛЕТ (Стан Кісткової тканини сЕред насе- Лення України: Епідеміологічні Тенденції) було оцінити стан кісткової тканини серед населення України і порівняти показники в різних регіонах у віковому аспекті. Матеріали і методи. Дослідження СКЕЛЕТ ґрунтувалося на обстеженні населення у великих містах України – Києві, Харкові, Одесі, Львові. Всього денситометричне обстеження пройшло 986 людей, з них 84,6% - жінки, середній вік всіх обстежених – 49,2±15,32 років. Усі обстежені були поділені на 3 групи за віковим показником - ˂ 40 років, 41 - 55 років, ˃ 55 років. Результати. В цілому в дослідженні СКЕЛЕТ серед всіх обстежених осіб чотирьох міст України за показниками МЩКТ незалежно від віку половина мала нормальні показники МЩКТ, остеопенію було виявлено у 43% і остеопороз 7% обстежених. Найбільша частота остеопорозу була виявлена серед населення м. Києва в усіх вікових групах. Остеопенію у віковій групі до 40 років було більше виявлено серед киян, а у віці старше 55 років у жителів м. Харків. Висновки. Остеопороз - системне метаболічне захворювання скелету, яке прогресує з віком серед населення України. Вчасна діагностика та профілактика цього стану допоможе запобігти епідемії його в нашій державі і запобігти медико-соціальним наслідкам.
 2. Оцінка використання рослинно-цитратного комплексу при сечокам’яній хворобі    О.В. КАРПЕНКО1, к. мед. н.; Е.К. КРАСЮК1, к. мед. н., доцент; А.С. ПЕТРОВА2
  В статті на основі власних досліджень автори проводять аналіз результатів використання рослинно-цитратного комплексу Уриклар при сечокам’яній хворобі. Результати дослідження демонструють позитивний вплив терапії препаратом Уриклар протягом 1 місяця спостереження на клініко-лабораторні параметри: зменшення больового синдрому, збільшення діурезу, позитивні зміни мікроскопії сечового осаду, рH сечі та показники транспорту солей. Таким чином, застосування препарату Уриклар є патогенетично обґрунтованим, а результати проведеного дослідження демонструють ефективність та безпеку використання даного рослинно-цитратного комплексу.

Раздел:  Стандарти лікування

  Раздел:  Дистанційне навчання

  1. Диастолическая дисфункция левого желудочка    К.Ю. КИНОШЕНКО, к. мед. н., доцент; Н.Е. МИЩУК, к. мед. н., доцент
   Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одним из наиболее распространенных, тяжелых и прогностически неблагоприятных осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы. В статье подробно рассмотрены факторы развития диастолической дисфункции левого желудочка, ее диагностические критерии, значение эхокардиографического исследования для оценки выраженности диастолической дисфункции у пациентов со сниженной и сохраненной фракцией выброса левого желудочка. На основании общих рекомендаций международных экспертов приведены рекомендации по ведению больных с сердечной недостаточностью и сохраненной/умеренно сниженной фракцией выброса левого желудочка.

  В архив >>>

  Ліки України
  Мистецтво лікування
  Medix Anti-Aging
  Ліки України Плюс
  електронне видання
  Асcоциация
  Пациентам
  Авторам
  События
  Контакты

   

  Компания Medix 2018 © - Все права защищены