Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


№ 114.02.2018г.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. Сучасний погляд на патогенез остеоартрозу та вибір ефективних симптоматичних повільної дії протизапальних препаратів з погляду останніх рекомендацій    Н.М. ШУБА, д. мед. н., професор; Т.Д. ВОРОНОВА, к. мед. н., доцент; А.Г. ДУБКОВА, к. мед. н., доцент; Т.С. ХАМБІР, А.С. КРИЛОВА, к. мед. н.; О.І. ГУЛЕНКО
  Остеоартроз є найчастішим захворюванням суглобів серед представників багатьох популяцій світу, яке зазвичай маніфестує у осіб віком старше 40 років. Дане захворювання стало однією з основних причин інвалідності та порушення якості життя пацієнтів, у тому числі у осіб молодого та середнього працездатного віку, що має велике соціально-економічне значення і є актуальною проблемою сучасної медицини. На сьогоднішній день існує досить значний симптоматичних повільної дії протизапальних препаратів які мають не лише симптоматичний ефект, а й структурно-модифікуючий, тобто ефект сповільнення деструкції хрящової тканини. До таких препаратів відносять: хондроїтин сульфат, глюкозамін сульфат, діацереїн, екстракт кореня імбиру, неомилені сполуки сої та авокадо. Тобто лікар має можливість вибору препарату в лікуванні остеоартрозу. Наприклад, при гіперурикемії діацереїн достовірно сприяє зниженню рівня сечової кислоти, а також рівня глюкози. А препарати, до складу яких входить хондроїтин сульфат і глюкозамін, зменшують больовий синдром при болю в нижній частині спини. Глюкозамін сульфат також сприяє зниженню рівня холестерину.
 2. Урсодезоксихолієва кислота в практиці кардіолога    А.В. НОВИЦЬКА1, к. мед. н., доцент; О.О. ПОГРЕБНЯК1, к. мед. н., М.О. ОДИНЕЦЬ2
  Зважаючи на розповсюдженість серцево-судинних захворювань, значна увага лікарів привернута до корекції ліпідного складу крові. Саме тому хворим, які мають гіперхолестеринемію, згідно з міжнарод- ними та вітчизняними рекомендаціями призначаються статини. Їх необхідність та ефективність щодо зниження рівня загального холестерину та ліпопротеїдів низької густини доведена сучасними досліджен- нями. На сьогоднішній день існують також дані стосовно обережного призначення статинів пацієнтам, які мають захворювання печінки та жовчного міхура. В таких випадках з метою зменшення ймовірності виникнення побічних явищ під час прийому статинів призначається комбіноване їх застосування із пре- паратами урсодезоксихолієвої кислоти. Таке поєднання добре переноситься пацієнтами, сприяє більш ефективному зниженню рівнів холестерину та має високий комплаєнс. Урсофальк – це сучасний та безпечний препарат урсодезоксихолієвої кислоти, що має широку доказову базу, безпечний та ефек- тивний при захворюваннях гепатобіліарної системи. Його застосування у хворих на серцево-судинні захворювання позитивно впливає на ліпідний профіль крові, зменшуючи ризик виникнення ускладнень.
 3. Додаткові можливості зофеноприлу в кардіології    О.М. БАРНА, д. мед. н., професор
  Відомо, що сигнальна молекула сірководень має вплив на широкий перелік фізіологічних процесів в організмі людини, зокрема чинить антиоксидантний, протизапальний вплив, а також викликає релак- сацію стінки судин, зумовлюючи антиішемічну та гіпотензивну дію. Зофеноприл, за рахунок своєї хімічної структури, окрім прямого пригнічуючого впливу на перетворення ангіотензину, сприяє підвищенню біо- доступності сірководню. За рахунок цього його додатковими лікувальними ефектами є покращення кровопостачання серцевого м’яза, антиішемічна дія, запобігання апоптозу клітин, посилення ангіогене- зу. Таким чином, призначаючи зофеноприл для лікування гіпертонічної хвороби, можна досягти макси- мального терапевтичного ефекту за рахунок не лише власне дії на ангіотензинперетворюючий фермент, а й завдяки фізіологічній дії сірководню.
 4. Клінічний випадок тяжкого перебігу бешихи    В.М. РУДІЧЕНКО, к. мед. н., доцент
  Бешиха вважається однією з найбільш неприємних та небезпечних хвороб, яка в переважній біль- шості викликається бактеріальною інфекцією та проявляється у вигляді запалення шкірних покривів різної інтенсивності та симптомів ендогенної інтоксикації. Вчасне виявлення захворювання та призна- чення патогенетично обґрунтованого лікування є запорукою успіху в лікуванні даної патології.
 5. Гіпергомоцистеїнемія: маркер дефіциту вітамінів групи В і незалежний фактор ризику розвитку серцево-судинних захворювань    Я.В. КОРОСТ, к. мед. н.
  Гомоцистеїн та його рівень у крові становить інтерес для лікарів з точки зору впливу на розвиток захворювань серця та судин. Підвищення його рівня в плазмі крові можна назвати чутливим маркером дефіциту фолієвої кислоти та кобаламіну, а також незалежним фактором ризику розвитку серцево- судинних захворювань. Виявлено, що визначення рівня гомоцистеїну може бути використано як один із прогностичних факторів серцево-судинних захворювань та смертності пацієнтів від наслідків ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії. З метою ліквідації гіпергомоцистеїнемії засто- совуються вітаміни В6 та В12, а також фолієва кислота, оскільки їх поєднана дія впливає на метаболізм гомоцистеїну та метіоніну. Рекомендовано додавати до схем лікування пацієнтів з ішемічною хворо- бою серця та/або артеріальною гіпертензією терапію препаратами, які містять вітаміни групи В, – це дозволить сповільнити процес атероґенезу, покращити стан судин та запобігти тромботичним ускладненням.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Комплексне амбулаторне лікування функціональних закрепів у дітей дошкільного віку    Т.З. МАРЧЕНКО1, к. мед. н., доцент; О.О. СЕМЕНЮК1,2, к. мед. н.
  Порівняльне вивчення ефективності комплексного лікування функціональних закрепів із включенням лактулози (Медулак) у 21 дитини дошкільного віку (3–6 років), на відміну від інших послаблювальних із групи дериватів дифенілметану (пікосульфат натрію) у 15 дітей того ж віку, показало, що динаміка основних симптомів хвороби (болі в животі за шкалою абдомінального болю, частота дефекацій, наявність нату- жування і болю при дефекації, характеристика форми калу за Брістольською шкалою), а також ліквідація копролітів в кишечнику за даними сонографії, були значно сприятливішими в групі дітей, які отримували лактулозу (Медулак).
 2. Можливості терапії ацетонемічного синдрому у дітей із гострими респіраторними вірусними інфекціями    Ю.В. МАРУШКО, д. мед. н., професор; Г.Г. ШЕФ, к. мед. н., доцент
  У статті йдеться про застосування препарату Регідрон Оптим у складі комплексної терапії ацетонеміч- ного синдрому у дітей із гострою респіраторною вірусною інфекцією. На основі даних проведеного дослі- дження показана його ефективність щодо швидкої регресії та ліквідації клінічних симптомів захворювання. Ефективність застосування пероральної регідратації з використанням препарату Регідрон Оптим дозволяє зменшити необхідність проведення інфузійної терапії. У 95% пацієнтів переносимість препарату була доброю.
 3. Оцінка ефективності та безпеки препарату Олатропіл у комплексному лікуванні хронічних цереброваскулярних захворювань у пацієнтів високого і дуже високого серцево-судинного ризику    О.М. БАРНА1, д. мед. н., професор; Я.В. КОРОСТ1, к. мед. н.; О.О. АЛІФЕР1, В.О. МАЛЄЄВА2, Ю.І. РОМАНЮК1
  Мета дослідження: оцінити ефективність препарату Олатропіл (АТ «Олайнфарм», Латвія) в комплексно- му лікуванні пацієнтів з хронічними цереброваскулярними захворюваннями високого та дуже високого серцево-судинного ризику (ССР). Матеріали та методи. В одноцентрове рандомізоване контрольоване дослідження був включений 61 пацієнт з діагнозом артеріальна гіпертензія ІІ–ІІІ ступеня, що мали фактори ризику серцево-судинних захворювань, отримували стандартну антигіпертензивну терапію і були поділені на групи. Група порівнян- ня (20 пацієнтів) отримувала пірацетам у дозі 0,4 г 3 рази на добу. Підгрупа А (помірного ССР) – 20 паці- єнтів віком 40–60 років, які отримували комбінований препарат Олатропіл у дозі 1 капсула 3 рази на добу. Підгрупа Б (високого ССР) – 21 пацієнт віком старше 60 років, які отримували Олатропіл у дозі 1 капсула 3 рази на добу. Оцінку стану хворого проводили до лікування, на 30-й та 60-й день лікування. Ефективність лікування оцінювали на підставі динаміки нейропсихологічного обстеження та оцінки якості життя на підставі опиту- вальників з якості життя, САН, визначення рівня тривоги і депресії. Результати. Додавання до антигіпертензивної терапії Олатропілу зумовило зменшення тривожності, покращення показників САН більшою мірою, ніж в у тих, хто отримував пірацетам. Більш значущий позитив- ний вплив на якість життя було отримано в підгрупі Б. Висновки. Додавання до антигіпертензивної терапії церебропротектора Олатропілу дозволяє протягом 2 місяців достовірно покращити якість життя у пацієнтів з АГ ІІ і ІІІ ступенів, особливо у пацієнтів віку 60+, що сприяє їх тривалій соціальній активності.

Раздел:  Стандарти лікування

  Раздел:  Дистанційне навчання

  1. Атопічний дерматит у дітей: епідеміологія, етіологія, патогенез, клініка і діагностика. Частина 1    О.М. ОХОТНІКОВА, д. мед. н., професор; Н.Ю. ЯКОВЛЕВА, к. мед. н., доцент
   Стаття присвячена актуальній проблемі клінічної алергології – атопічному дерматиту. Представлено сучасні дані щодо етіології та патогенезу, клінічної картини, діагностики і диференційної діагностики захворювання. На підставі рекомендацій міжнародних експертів викладено основні принципи терапії та профілактики атопічного дерматиту.

  В архив >>>

  Ліки України
  Мистецтво лікування
  Medix Anti-Aging
  Ліки України Плюс
  електронне видання
  Асcоциация
  Пациентам
  Авторам
  События
  Контакты

   

  Компания Medix 2018 © - Все права защищены