Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


№ 319.05.2018г.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. L-аргінін: нові можливості застосування    О. М. БАРНА, В. О. СІРИК, О. В. ГДИРЯ
  Ендотеліальна дисфункція є однією з патогенетичних причин розвитку серцево-судинних захво- рювань, однак на цьому її роль не закінчується, адже ендотелій розповсюджений по всьому орга- нізму, тому патологічні зміни можуть виникати і в інших органах та системах. До методів терапевтич- ного впливу при порушенні вивільнення оксиду азоту внаслідок ендотеліальної дисфункції нале- жить використання препаратів амінокислоти L-аргініну, який є природним попередником цієї амінокислоти. До клінічних ефектів L-аргініну належать нормалізація вивільнення та підвищен- ня біодоступності оксиду азоту, запобігання адгезії клітин крові, антиоксидантний вплив, антиатеро- склеротична дія тощо. Застосування препаратів, які містять L-аргінін, доцільне при серцево-судин- них захворюваннях (ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія), при клімактеричному син- дромі у жінок та еректильній дисфункції у чоловіків, для покращення функції центральної нервової системи, при психоемоційному стресі, астенії тощо. L-аргінін у складі препарату Валаргін має високий профіль безпеки, зручну форму застосування та доведену клінічними дослі- дженнями ефективність.
 2. Нейроциркуляторная дистония: рациональные подходы к диагностике и лечению    Т. М. БЕНЦА
  В статье представлены данные о медико-социальной значимости проблемы нейроциркуляторной дистонии (НЦД). Актуальность проблемы связана с существенным увеличением распространенности функциональных сердечно-сосудистых заболеваний, которые были зарегистрированы в последние годы. НЦД наиболее часто поражает молодых людей трудоспособного возраста, страдающих от системного нейрогенного дисбаланса в организме. Заболевание отрицательно влияет на качество жизни. Диагноз НЦД обычно устанавливается пациентам молодого и зрелого возраста, которые не имеют органической патологии и предъявляют различные соматические жалобы: головокружение, головную боль, нарушение сна, сердцебиение, одышку и тому подобное. Представлены и проанали- зированы современные возможности лечения больных НЦД.
 3. Гіперурикемія та діуретична терапія – як не нашкодити пацієнту?    О. М. БАРНА, М. О. ОДИНЕЦ2
  Гіперурикемія це порушення обміну сечової кислоти, яке може стати передумовою для розвитку подагри. Вона може бути первинною (ідіопатичною) або вторинною (набутою), обидва ці типи гіперурикемії можуть бути результатом збільшення продукції або зменшення виведення з організму сечової кислоти. Такий патологічний стан може стати самостійним предиктором розвитку серцево-судинних захворювань, а також сприяти фатальним наслід- кам артеріальної гіпертензії або ішемічної хвороби серця. Тому при лікуванні серцево- судинних захворювань, коли існує необхідність застосування діуретичних засобів, реко- мендують призначати торасемід, оскільки він, на відміну від інших представників групи (індапамід, фуросемід), не впливає на рівень сечової кислоти, а, отже, не призводить до розвитку гіперурикемії.
 4. На чому ґрунтується свідомий вибір психотропного препарату лікарем-інтерністом (на прикладі есциталопраму)    О. О. ХАУСТОВА
  Актуальність проблеми надання допомоги пацієнтам з депресивними і тривожними розладами в первинній медичній мережі невпинно зростає, що великою мірою обумовлено високою коморбідністю багатьох хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ) (серцево-судинних і хронічних респіраторних захворювань, раку, діабету тощо) з цими психічними розладами. Коморбідність соматичної та психічної патології потребує спільних зусиль психіатрів і лікарів-інтерністів, а терапевтична тактика залежить від того, яка патологія на даному етапі є провідною. Матеріали та методи. Нами було проведено пошук джерел першого-третього рівня за ключовими словами (депресія, тривога, хронічні неінфекційні захворювання, коморбідність, лікування, фармакоте- рапія) в базах даних Google Scholar, PubMed, CrossRef. Всього проаналізовано 128 джерел, до остаточ- ного аналізу взято 48 джерел. Результати. За міжнародними стандартами курації пацієнтів з депресивними і тривожними розла- дами, оптимальною тактикою лікування є поєднання фармакотерапії і психотерапії. За стандартом NICE, психотерапія вважається першою лінією терапії тривожних розладів; вона є також невід’ємною скла- довою терапії депресії. Правила для терапії депресивного розладу, що також доречні в терапії ТДР, передбачають: встановлення діагнозу за відповідними критеріями з вікористанням тестів в поєднанні з клінічним підходом; оцінку тяжкості депресії, факторів стресу, коморбідності, суїцидального ризику; встановлення терапевтичного альянсу з пацієнтом, проведення психоосвіти пацієнта і членів його роди- ни з проблеми депресії/тривоги/ТДР; вибір типу терапії (амбулаторно / стаціонарно) в залежності від тяжкості розладу і проведення індивідуалізованої терапії в адекватній дозі і тривалості лікування для досягнення ремісії. Більшість міжнародних настанов рекомендують використання препаратів-дженери- ків СІЗЗС як терапію першої лінії на підставі оптимального поєднання ефективності, переносимості, співвідношення ризик /користь і ціни препарату. Причому, за наявності у пацієнта одночасно депресії і тривоги першою необхідно лікувати депресію. Есциталопрам може бути препаратом першої лінії для лікування депресивних (ВДР) і тривожних розладів (панічних розладів з/ без агорафобією, соціальних тривожних розладів, генералізованих тривожних розладів, обсесивно-компульсивних розладів) зі спри- ятливим профілем безпеки, в тому числі в порівнянні з іншими СІЗЗС. Перевагу при застосуванні в реаль- ній клінічній практиці мають генеричні препарати есциталопраму з доведеною біоеквівалентністю, серед яких своє місце посідає Медопрам. Висновки. Ефективна терапія психічних розладів в первинній мережі має одночасно ґрунтуватися на міжнародних стандартах і враховувати реальний клінічний досвід, поєднувати психотерапію і фар- макотерапію, підставою для вибору якої є поєднання ефективності, переносимості, співвідношення ризик /користь і вартості ліків.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Фармакокинетический подход к персонализации антигипертензивной фармакотерапии    С. А. ГРИДИНА, Т. М. ГРИГОРЬЕВА, С. В. ПОВЕТКИН, Н. Г. ФИЛИППЕНКО
  Проведено исследование, посвященное оценке влияния фенотипа окислительного метаболизма на выраженность фармакодинамического эффекта на фоне применения комбинированной гипотен- зивной терапии у больных артериальной гипертонией высокого и очень высокого риска. Выполненные расчеты подтвердили прямо пропорциональную зависимость между уровнем снижения артериально- го давления и фенотипом окислительного метаболизма. При этом у пациентов с медленным фенотипом фиксированная комбинация амлодипина и лизиноприла (препарат Экватор) оказывала достоверно более выраженный антигипертензивный эффект, по сравнению со свободным сочетанием использованных препаратов.
 2. Оцінка стану кісткової тканини за показниками ультразвукової денситометрії у гендерному аспекті (дослідження СКЕЛЕТ)    О. М. БАРНА1, І. Ю. ГОЛОВАЧ2, О. О. ПОГРЕБНЯК1, Я. В. КОРОСТ1, В. С. ПЕХЕНЬКО1, О. О. АЛІФЕР1, В. В. ЛОТУШКО1, Є. Ю. ДИВНИЧ1
  Метою проведення дослідження СКЕЛЕТ (Стан Кісткової тканини сЕред насеЛення України: Епідеміологічні Тенденції) було оцінити стан кісткової тканини у населення України і порівняти показники в різних регіонах залежно від статевого аспекту. Матеріали і методи. Дослідження СКЕЛЕТ ґрунтувалося на обстеженні населення у великих містах України – Києві, Харкові, Одесі, Львові. Всього денситометричне обстеження пройшли 986 людей, з них 84,6 % – жінки, середній вік усіх обстежених складав 49,2±15,32 років. Результати. Нормальні показники МЩКТ мали 45,54 %, обстежених жінок чотирьох міст України (Київ, Одеса, Львів, Харків), остеопенію було виявлено у 47,43 % і остеопороз – у 7,03 % обстежених незалеж- но від віку. Найбільша частота остеопорозу була виявлена у жінок м. Київ. Висновки. Корисним інструментом скринінгу остеопорозу є ультразвукова денситометрія. В дослі- дженні СКЕЛЕТ, яке охоплювало населення різних міст України, найвищий рівень ризику переломів кісток виявлено у жінок м. Київ.

Раздел:  Стандарти лікування

  Раздел:  Дистанційне навчання

  1. Сердечно-сосудистые заболевания у онкологических больных    В. Й. ЦЕЛУЙКО, О. В. РАДЧЕНКО
   Развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) относится к наиболее частым побочным эффектам при лечении пациентов с онкопатологией в результате токсического влияния противоопухо- левого лечения на функцию и строение сердца или в результате ускоренного развития ССЗ при уже имеющихся сердечно-сосудистых факторах риска. В статье подробно рассмотрены различные этапы мониторинга функционирования сердечно-сосудистой системы и принятия решений до назначения, в процессе и после окончания противоракового лечения, основанные на рекомендациях ЕОК по лече- нию онкологических заболеваний и сердечно-сосудистой токсичности 2016 г.

  В архив >>>

  Ліки України
  Мистецтво лікування
  Medix Anti-Aging
  Ліки України Плюс
  електронне видання
  Асcоциация
  Пациентам
  Авторам
  События
  Контакты

   

  Компания Medix 2018 © - Все права защищены