Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


№ 308.05.2019г.

Раздел:  Дистанційне навчання

 1. Сучасні підходи до проведення електричної кардіоверсії. Відбір пацієнтів, процедура проведення, супровідна терапія    Т. В. МОТИЛЕВСЬКА
  В огляді наведені сучасні погляди на тактику ведення хворих із неклапанною фібриляцією перед- сердь, принципи відбору та підготовки пацієнтів до проведення процедури електричної кардіоверсії.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Капікор у лікуванні пацієнтів з поєднаною церебральною та кардіальною патологією    Г. П. ПАСІЧНИК, Ю. В. ГНАТІВ, О. О. МАТВІЄНКО
  У розрізі лікування ендотеліальної дисфункції, як предиктора гострого розладу мозкового кровообігу, заслуговує на увагу лікарський засіб Капікор (комбінація мельдонію дигідрату з гамма-бутиробетаїну дигідратом). Така комбінація забезпечує потужнішу і швидшу кардіо- та церебропротекторну дію препарата в умовах ішемії та стресу різного ґенезу (в тому числі оксидативного). Впливаючи на індукцію біосинтезу NO, гамма-бутиробетаїну дигідрат захищає клітини від токсичного впливу вільних радикалів, нормалізує оксидантний гомеостаз на клітинному рівні, позитивно впливає на функцію ендотелію. Мельдонію дигідрат зберігає аеробний шлях метаболізму в умовах тканинної гіпоксії, запобігає виснаженню запасів АТФ та креатинфосфату в клітинах, накопиченню молочної кислоти та виникненню клітинного ацидозу, порушенню ферментативних процесів та дисфункції іонних каналів. Ці механізми забезпечують виражені та швидкі NO-залежні ефекти: вазодилатаційний, антиагрегантний, антикоагулянтний, антиоксидантний. Це, в свою чергу, позитивно впливає на апоптоз та проліферацію, підтримання судинного гомеостазу. Препарат має антиішемічну, церебро-, кардіопротективну та імунокорегувальну дію. При серцевій недостатності Капікор поліпшує скорочувальну здатність міокарда, збільшує толерантність до фізичного навантаження, при стабільній стенокардії – знижує частоту серцевих нападів. Окрім того, засіб забезпечує помірний гіпотензивний ефект і нормалізує ритм серцевих скорочень. При судинних ураженнях головного мозку Капікор покращує церебральну гемодинаміку, нормалізує метаболізм у нервових клітинах, оптимізує споживання кисню мозковою тканиною, завдяки чому досягається ефект покращення когнітивних функцій, розумової та фізичної діяльності, нормалізація психоемоційного стану.
 2. Вплив кверцетину на показники функціонального стану ендотелію мікросудин у людей літнього віку з метаболічним синдромом    О. В. КОРКУШКО, О. В. БОНДАРЕНКО, Г. В. ДУЖАК, І. А. АНТОНЮК-ЩЕГЛОВА, С. С. НАСКАЛОВА, О. М. ГРИБ, В. Б. ШАТИЛО
  Мета – з’ясувати вплив курсового застосування кверцетину на функціональний стан ендотелію мікросудин у людей літнього віку з метаболічним синдромом (МС). Матеріали та методи. Обстежено 50 хворих з метаболічним синдромом віком 50–75 років. Хворі основної групи (25 осіб) впродовж трьох місяців приймали кверцетин (препарат «Квертин», жувальні таблетки виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», по 80 мг 3 рази на добу). Хворі контрольної групи (25 осіб) отримували таблетки плацебо. Об’ємну швидкість шкірного кровотоку в ділянці середньої третини внутрішньої поверхні передпліч- чя визначали методом лазерної доплерівської флоуметрії (ЛДФ) на апараті BLF-21D («Transonic Systems Inc», США). Функціональний стан ендотелію мікросудин досліджували за допомогою проби з постоклю- зійною гіперемією. Артеріальний тиск вимірювали ртутним сфігмоманометром Erkameter 3000 (Німеччина) на плечовій артерії відповідно до рекомендацій ESH. Результати. В групі хворих, які отримували кверцетин, при проведенні проби з постоклюзійною гіпе- ремією відмічено статистично значиме збільшення максимальної об’ємної швидкості шкірного крово- току та тривалості періоду відновлення об’ємної швидкості шкірного кровотоку до початкового рівня, що свідчить про покращення вазомоторної функції ендотелію мікросудин. Покращення функціонального стану ендотелію відбулося у 52 % обстежених і супроводжувалось зниженням систолічного артеріаль- ного тиску на 7,2±1,2 мм рт. ст. (p<0,05) та діастолічного АТ на 3,24±1,6 мм рт. ст. (p<0,05). У хворих контрольної групи не відмічено покращення показників вазомоторної функції ендотелію мікросудин. Висновки. Курсове застосування кверцетину покращує функціональний стан ендотелію мікросудин, що сприяє зниженню артеріального тиску у хворих з метаболічним синдромом.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. Ожирение: современные подходы к рациональной терапии    Т. М. БЕНЦА
  Приблизительно 1,9 миллиарда взрослых во всем мире имеют избыточный вес, а 600 миллионов страдают ожирением, которое вызывает, усугубляет или отрицательно влияет на многочисленные сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Неинфекционная эпидемия ожирения является одной из наиболее сложных и актуальных проблем медицины. Ожирение представляет собой вторую в мире предотвратимую причину смертности. Лечение первой линии – это изменение образа жизни, приводящее к снижению массы тела, но для тех, кто не достигает цели или испытывает затруднения в поддержании достигнутых результатов, необходи- мо фармакологическое или хирургическое лечение. Фармакотерапию ожирения можно рассматри- вать в качестве дополнения к изменению образа жизни, если индекс массы тела (ИМТ) пациентов составляет ≥30 кг/м2 или ИМТ ≥27 кг/м2 при наличии сопутствующих заболеваний, связанных с избыточным весом. Механизмы действия лекарственных средств против ожирения включают в себя уменьшение потребления энергии или увеличение расхода энергии, повышение чувства насыщения, а также умень- шение чувства голода и, соответственно, уменьшение потребления калорий. Пять наиболее часто используемых препаратов включают орлистат, лоркасерин, фентермин/топирамат, налтрексон/бупро- пион и лираглутид 3,0 мг. Орлистат является несистемным ингибитором липазы желудка и поджелудоч- ной железы. Он блокирует поглощение приблизительно 30 % жира в рационе. Лоркасерин – селективный агонист рецепторов серотонина-2C, который опосредует аноректическую активность. Фентермин/ топирамат сочетает в себе средство для подавления аппетита в комбинации с топираматом – противоэпилептическим средством с эффектами, подавляющими аппетит. Комбинация налтрексона/ бупропиона использует синергические эффекты двухкомпонентных лекарств, опосредованных нейро- нами в гипоталамусе, для снижения потребления энергии. Лираглутид является агонистом глюкагоно- подобного пептидного рецептора-1, действие которого проявляется путем повышения чувства насыщения и в результате снижения потребления пищи. В статье представлены современные данные относительно терапии ожирения. Показана эффективность различных методик в решении задач нор- мализации энергообмена, параметров массы тела, подтвердженная результатами многочисленных научных и клинических исследований.
 2. Біомаркери серцевої недостатності: нові можливості діагностики    Л. В. ЖУРАВЛЬОВА, М. В. КУЛІКОВА
  У статті представлені сучасні дані літератури щодо нових перспективних біомаркерів, які відобра- жають різні патологічні механізми і можуть бути використані для оцінки ризику розвитку ускладнень у пацієнтів з серцевою недостатністю.
 3. Качество жизни и когнитивное здоровье при артериальной гипертензии: возможно ли?    Т. А. ХОМАЗЮК, В. Ю. КРОТОВА
  В статье рассмотрены актуальные вопросы артериальной гипертензии как междисциплинарной проблемы, необходимости сохранения качества жизни и уровня когнитивных функций у пациентов c этой патологией. Обоснована целесообразность раннего выявления когнитивных нарушений у больных с артериальной гипертензией, предложен вариант коррекции нарушений когнитивных функций с использованием комбинированного ноотропного препарата Когнифен. Программа оказания медицинской помощи пациентам с артериальной гипертензией приобрела междисциплинарное значение. У всех пациентов с артериальной гипертензией следует обращать при- стальное внимание на состояние высших ментальных функций. Первостепенное значение имеет пробле- ма отсутствия реальных знаний и практических навыков у врачей общей практики – семейной медицины, а также терапевтов, относительно ранней диагностики когнитивных нарушений на этапе оказания первич- ной медицинской помощи – у тех, кто видит пациента первым и имеет возможность наблюдать динамику течения сердечно-сосудистого заболевания. Ведение пациентов всех возрастов с артериальной гипер- тензией и когнитивными нарушениями должно основываться на достижении адекватного контроля арте- риального давления и как можно раньше включать проведение адекватной нейропротективной терапии.
 4. Ренопротекція при хронічній хворобі нирок у практиці сімейного лікаря    О. В. КАРПЕНКО
  Ренопротекція при хронічній хворобі нирок у практиці сімейного лікаря є актуальною проблемою з огляду на наявність зв’язку хронічної хвороби нирок та підвищеного ризику кардіоваскулярних подій. Висвітлені важливість ренопротекторного підходу при лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією та перспективи застосування в цьому контексті комбінації лізиноприлу та амлодипіну.

Раздел:  ОФІЦІЙНІ СТОРІНКИ, НОВИНИ, КОМЕНТАРІ

 1. Новини    Новини
  новини

Раздел:  СТАНДАРТИ ЛІКУВАННЯ

  В архив >>>

  Ліки України
  Мистецтво лікування
  Medix Anti-Aging
  Ліки України Плюс
  електронне видання
  Асcоциация
  Пациентам
  Авторам
  События
  Контакты

   

  Компания Medix 2019 © - Все права защищены