Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


№ 512.07.2019г.

Раздел:  Дистанційне навчання

 1. Тромбоемболічні ускладнення у хворих на активне онкологічне захворювання    С. М. СУХОВА, В. Й. ЦЕЛУЙКО
  Хворі на активне злоякісне новоутворення мають високий ризик розвитку як венозних, так і артері- альних тромбозів, які ускладнюють не тільки лікування та якість життя таких пацієнтів, а й значно погіршу- ють прогноз. Основна роль у патогенезі тромботичних ускладнень належить асоційованій з раком гіперкоагуляції, яка є результатом взаємодії між пухлинними клітинами, системою гемостазу та організ- мом пацієнта. Усім госпіталізованим терапевтичним та хірургічним хворим показане проведення оціню- вання ризику розвитку тромбоемболічних ускладнень. Препаратами вибору для профілактики і для лікування венозних тромбозів у онкологічних хворих є низькомолекулярні гепарини. Їх застосування до та після оперативних втручань, а також на тлі хіміотерапії, знижує частоту венозних тромбоемболічних ускладнень та запобігає смертельній тромбоемболії легеневої артерії, що підвищує якість життя онко- логічних хворих та суттєво поліпшує прогноз. Наведені особливості лікування тромботичних ускладнень у хворих з нирковою недостатністю, ожирінням та тромбоцитопенією.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Визначення мінеральної щільності кісток у вагітних методом ультразвукової денситометрії для діагностики остеопенічного синдрому    О. М. БАРНА, Я. В. КОРОСТ, Є. Ю. ЛУК’ЯНЕЦЬ
  Мета дослідження – визначити частоту остеопенічного синдрому у вагітних жінок із різною соматич- ною патологією віком від 18 до 43 років у другому та третьому триместрах вагітності за допомогою уль- тразвукової денситометрії (п’ятковий метод) з метою розробки методів ранньої діагностики, профілак- тики та корекції остеопенічних станів. Матеріали та методи. Дослідження ґрунтувалося на обстеженні жінок у другому та третьому три- местрах вагітності. Було обстежено 67 вагітних, середній їх вік складав 28,05±6,23 років. Усі вагітні жінки були поділені на групи за віком: <20 років, 21–30 років, 31–40 років, >41 року. Результати. У обстежених вагітних виявлено такі результати: нормальні показники мінеральної щіль- ності кісткової тканини (МЩКТ) були у 27 (40,3 %), остеопенія – у 38 (56,7 %), остеопороз – у 2 (3 %) жінок. У другому триместрі остеопенія виявлена в 18 (48,6%) жінок; у третьому триместрі – остеопенія у 20 (66,7 %), остеопороз у 2 (6,7 %) жінок. Висновки. Показники зниження МЩКТ у третьому триместрі більші, ніж у другому, частота остеопе- нічного синдрому у жінок в третьому триместрі зросла.
 2. Клініко-анамнестична характеристика хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з гіпотиреозом    В. Й. ЦЕЛУЙКО, Д. А. КОРЧАГІНА, О. Е. МАТУЗОК
  Мета роботи – вивчити клініко-анамнестичну характеристику хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з гіпотиреозом. Матеріали та методи. Обстежено 50 хворих на АГ у поєднанні з гіпотиреозом. Хворих було поді- лено на 2 групи. І група включала 25 пацієнтів з АГ у поєднанні з компенсованим гіпотиреозом, ІІ група – 25 пацієнтів з АГ та декомпенсованим гіпотиреозом. Критерієм компенсації вважали рівень тиреотроп- ного гормону (ТТГ) <4,4 мМО∕л. Контрольну группу склали 30 хворих на АГ без дисфункції ЩЗ. Результати. У хворих на гіпотиреоз виявлений достовірно вищий рівень офісного діастолічного артеріального тиску, ніж у хворих контрольної групи (р=0,005 та р=0,0002 для І та ІІ груп відповідно). Тільки 56 % хворих на АГ, коморбідну з гіпотиреозом, і 83,3 % хворих на АГ без порушень функції ЩЗ приймали АГТ (р=0,01). Хворі ІІ групи мали достовірно більш виразні порушення ліпідного обміну, ніж хворі І групи (р=0,001 для ЗХ; р=0,002 для ХС ЛПНЩ; р=0,015 для КА) та хворі контрольної групи (р=0,01 для ЗХ; р=0,042 для ХСЛПНЩ). Висновки. За наявності супутнього гіпотиреозу у хворих на АГ відзначається вищий рівень офісного ДАТ. Ці хворі достовірно рідше отримують АГТ та мають достовірно більш виразні порушення ліпідного спектра крові.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. Рациональная терапия кашля при инфекциях нижних дыхательных путей у пациентов с аллергическим ринитом    Т. М. БЕНЦА
  Аллергический ринит (АР) поражает от 25 до 40 % населения. Это атопическое заболевание, кото- рое оказывает серьезное негативное влияние на качество жизни пациентов. АР представляет собой воспалительное заболевание слизистой оболочки носа, вызванное IgE- опосредованной реакцией после воздействия аллергена, к которому чувствителен пациент. Симптомы аллергического ответа являются результатом действия гистамина на H1-рецепторы. В клинической практике часто встречается сочетание аллергического и инфекционного процесса у одного пациента. На фоне аллергии создаются условия для присоединения вторичной инфекции или возникновения инфекционного заболевания. Аллергическое воспаление, особенно длительно сохра- няющееся, порождает склонность к инфицированию и персистенции инфекционного агента. Инфекции нижних дыхательных путей (ИНДП) включают острый бронхит, обострения хронической обструктивной болезни легких, пневмонию. Тактика ведения пациентов с АР при возникновении ИНДП должна предусматривать патогенетичес- кий подход, комплексность и этапность терапии. Антигистаминные препараты (АГП) являются основой лечения АР. Преимущество АГП второго поколения заключается в селективном связывании H1-рецепторов и их противоаллергическом и противовоспалительном эффектах. Муколитический препарат амброксол – метаболит бромгексина. Помимо мукокинетического и секретогенного эффектов, амброксол про- являет антиоксидантное, противовоспалительное, местное анестезирующее и стимулирующее синтез сурфактанта действия. В контексте лечения кашля при ИНДП у пациентов с АР охарактеризовано применение комбиниро- ванного препарата Респикс Л®, преимуществом которого является многовекторная фармакодинамика, включающая муколитический, противовоспалительный, антигистаминный эффекты. Прием Респикса Л® является безопасным и характеризуется минимумом побочных эффектов.
 2. Клиническая фармакология гепатопротекторов    А. Н. БЕЛОВОЛ, И. И. КНЯЗЬКОВА
  Особое место в лечении гепатобилиарной патологии занимают лекарственные средства, относя- щиеся к группе гепатопротекторов. Это группа лекарственных препаратов различного происхождения, действие которых направлено на восстановление гомеостаза в гепатоцитах, что способствует повышению устойчивости органа к влиянию патогенных факторов, нормализации функциональной активности и стимуляции репаративно-регенераторных процессов в печени. Благодаря таким эффектам гепатопротекторы применяются при заболеваниях печени, патологии внутренних органов, осложненной повреждением печени, а также как способ медикаментозного прикрытия при использовании лекарственных средств, поражающих печень. В обзоре представлены классификация, механизм действия гепатопротекторов, особенности клинической фармакологии препаратов растительного и животного происхождения, лекарственных средств, содержащих эссенциальные фосфолипиды, и других групп. Также рассмотрены вопросы лекарственной безопасности при лечении гепатопротек- торами.

Раздел:  ОФІЦІЙНІ СТОРІНКИ, НОВИНИ, КОМЕНТАРІ

 1. Новини    Новини
  Новини

Раздел:  СТАНДАРТИ ЛІКУВАННЯ

 1. Настанова 00075. Вторинна гіпертензія    МОЗ України
  Настанова 00075. Вторинна гіпертензія
 2. Настанова 00059. Суправентрикулярна тахікардія (СВТ)    МОЗ України
  Настанова 00059. Суправентрикулярна тахікардія (СВТ)

В архив >>>

Ліки України
Мистецтво лікування
Medix Anti-Aging
Ліки України Плюс
електронне видання
Асcоциация
Пациентам
Авторам
События
Контакты

 

Компания Medix 2019 © - Все права защищены