Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України»


№ 711.09.2019г.

Раздел:  Дистанційне навчання

 1. Физическая реабилитация при сердечной недостаточности    А. В. ЖАДАН
  В статье освещены основные вопросы физической реабилитации, которая является важной составляю- щей лечения пациентов с сердечной недостаточностью. Описано влияние нагрузок на центральную гемо- динамику, дыхательную систему, скелетную мускулатуру, нейрогуморальную систему и функцию эндотелия. Перечислены показания и противопоказания для проведения физической реабилитации у паци- ентов с хронической сердечной недостаточностью, общие принципы проведения тренировок, типы и фазы упражнений. Указаны симптомы, которые могут появиться во время физических нагрузок. Даны детальные советы, которые помогут пациенту правильно организовать и контролировать про- цесс физической реабилитации.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Застосування різних форм мелоксикаму при лікуванні остеоартрозу колінних суглобів та хребта    Н. М. ШУБА, Т. Д. ВОРОНОВА, А. С. КРИЛОВА
  У статті наведена порівняльна характеристика найпоширеніших лікарських форм мелоксикаму. Результати досліджень показали переваги ородиспергуємого мелоксикаму (ОДТ), які полягають у швидшому клінічному протизапальному ефекті, порівняно з таблетованими формами. Достатній профіль безпеки, зменшення запального процесу і деградації хрящової тканини дозволяє рекомендувати мелок- сикам як препарат вибору при лікуванні остеоартрозу колінних суглобів та хребта.
 2. Вплив комбінованої антигіпертензивної та гіполіпідемічної терапії на артеріальний тиск і параметри жорсткості артеріальної стінки у хворих на артеріальну гіпертензію    Т. В. КОЛЕСНИК, К. Ю. ЄГОРОВ
  У сучасній медицині артеріальна гіпертензія (АГ) та атеросклероз є одними із найглобальніших проблем. В останнє десятиріччя все більше уваги приділяють стану центральної гемодинаміки і артері- альної жорсткості у хворих із СС захворюваннями, в тому числі й з АГ, які є як маркерами ураження органів при гіпертензії, так і предикторами СС подій. Основним способом корекції та жорсткого контролю артеріального тиску й дисліпідемії є комбінована антигіпертензивна терапія та статинотерапія. Дослідження, що було проведено у 30 хворих на АГ 2 стадії з високим серцево-судинним ризиком, показало, що довготривале лікування фіксованою комбінацією лізиноприлу й амлодипіну в поєднанні із розувастатином приводить не тільки до нормалізації АТ, а й до значного зменшення центрального АТ та зниження швидкості поширення пульсової хвилі (ШППХ), що може бути критерієм ефективності органо- протективної дії проведеного лікування.
 3. Влияние фитопрепарата Эсберитокс на факторы локального иммунитета ротовой полости    О. Ф. МЕЛЬНИКОВ, О. Г. РЫЛЬСКАЯ, В. И. ШМАТКО, М. Д. ТИМЧЕНКО, Б. Н. БИЛЬ, И. В. ФАРАОН, А. Д. ПРИЛУЦКАЯ, Т. А. ЗАЯЦ
  Авторами исследовано влияние монотерапии фитоиммуномодулятором Эсберитокс на показатели локального иммунитета у больных хроническим фарингитом, хроническим тонзиллитом и хроническим пародонтитом. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что у больных хроническими воспалительными заболеваниями ротовой полости имеет место снижение защитных факторов локального иммунитета – уровня секреторного IgA, противовирусного фактора – α-интерферона, повы- шение уровня провоспалительного цитокина – интерлейкина-1β, мономерной формы IgA и количества иммунных комплексов. Применение препарата Эсберитокс в виде монотерапии сопровождалось увеличением концентрации секреторного иммуноглобулина класса А, «нормализацией» содержания α-интерферона (повышение концентрации) и интерлейкина-1β (снижение содержания). Полученные положительные эффекты от применения препарата Эсберитокс позволяют рекомендовать его как в составе комплексной терапии хронических заболеваний ротоглотки, так и в виде монотерапии.

Раздел:  Лекції, огляди

 1. Сучасний погляд на муколітичну терапію    М. М. КОЧУЄВА, І. І. ГРЕК, Г. І. КОЧУЄВ, А. В. РОГОЖИН
  У статті представлені сучасні наукові дані про комплексний лікувальний ефект нової унікальної форми випуску амброксолу – Респикс® Спрей, про його високу муколітичну та мукокінетичну активність з вира- женою відхаркувальною, протизапальною і антиоксидантною дією. Наведене наукове обґрунтування клінічних перспектив застосування даного лікарського засобу: здатність стимулювати синтез сурфак- танту та місцевий імунітет слизових оболонок респіраторного тракту, а також значно знижувати інтен- сивність болю в горлі.
 2. Бета-блокатори та еректильна дисфункція – який препарат є найбезпечнішим?    Д. Д. ІВАНОВ
  У статті висвітлені питання впливу різних бета-блокаторів на еректильну дисфункцію у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Наведені основні положення щодо безпечності застосування бета- блокаторів при лікуванні АГ у чоловіків, згідно з даними оприлюднених на сьогодні різних експертних консенсусів та рекомендацій. Наведений перелік і основні положення міжнародних документів, що унормовують питання лікування пацієнтів з АГ, та особливості впливу різних антигіпертензивних засобів на перебіг захворювання, а також дані наукових досліджень про взаємозв’язок бета-блокаторів та еректильної дисфункції.
 3. Паранеопластичні ревматологічні синдроми    Л. В. ЖУРАВЛЬОВА, М. О. ОЛІЙНИК, Ю. К. СІКАЛО
  Паранеопластичний синдром є досить рідкісним проявом злоякісних новоутворень, однак наявність його у пацієнта може маскувати типовий перебіг пухлинних захворювань, а отже й впливати на ранню діагностику та вчасний початок протипухлинної терапії. Цей огляд адресовано ревматологам та лікарям загальної практики, в діагностичному пошуку яких повинно бути місце для виключення злоякісного про- цесу під маскою ревматичних захворювань. Описано типові м’язово-скелетні прояви злоякісних новоутворень, їх характерні особливості, а також висвітлено сучасні погляди щодо основних патомеханізмів цих синдромів.
 4. Клиническая фармакология антисекреторных препаратов. Фокус на блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов    А. Н. БЕЛОВОЛ, И. И. КНЯЗЬКОВА
  Цель обзора – осветить вопросы физиологии секреции соляной кислоты и клинической фармако- логии блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов, также известных как антагонисты Н2-гистаминовых рецепторов, Н2-гистаминоблокаторы, Н2-блокаторы. Основные положения. Антагонисты Н2-гистаминовых рецепторов (циметидин, ранитидин, фамо- тидин, низатидин, лафутидин) избирательно блокируют гистаминовые рецепторы обкладочных клеток, препятствуя активации секреции кислоты гистамином, выделяемым энтерохромаффиноподобными клетками желудка. При применении средств этой фармакологической группы уменьшается как общее количество желудочного сока, так и его кислотность. Н2-гистаминоблокаторы быстро всасываются после приема внутрь и достаточно длительно ингибируют базальную и стимулированную кислотность слизистой желудка. Этот класс препаратов одобрен FDA для краткосрочного применения при лече- нии неосложненной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, гиперсекреции желудка и легкой нечастой изжоги. Блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов off-label могут также использоваться для профилактики стрессовой язвы, эзофагита, гастрита, желудочно-кишечного кровотечения. Иногда Н2-гистаминоблокаторы включают в схему эрадикации Helicobacter pylori. Благодаря безопасности Н2-гистаминоблокаторы продают- ся без рецепта. Однако, постепенно их вытесняют еще более эффективные препараты – ингибиторы Н+,К+-АТФазы (ИПП). Заключение. Антагонисты Н2-гистаминовых рецепторов подавляют базальную, ночную и стимули- рованную секрецию. Несмотря на наличие в арсенале врача мощных антисекреторных препаратов, таких как ингибиторы протонной помпы, Н2-гистаминоблокаторы не утратили своего значения в клини- ческой практике. Знания клинической фармакологии блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов позво- ляют грамотно подходить к выбору лечебной стратегии и мониторингу безопасности и эффективности терапии пациентов с кислотозависимыми заболеваниями.

Раздел:  ОФІЦІЙНІ СТОРІНКИ, НОВИНИ, КОМЕНТАРІ

 1. Конгрес Європейського товариства кардіологів (2019) об’єднався із Всесвітнім конгресом з кардіології у Парижі    В. А. СКИБЧИК
  Уперше в історії конгрес Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology; ESC), 2019, об’єднався із Всесвітнім конгресом з кардіології (далі – Конгрес), який проходив з 31 серпня по 4 вересня на виставці Порт-де-Версаль у Парижі, Франція. Це була безпрецедентна подія об’єднання зусиль ESC і Всесвітньої федерації серця (WHF) у боротьбі з серцево-судинними захворюваннями (ССЗ), які, попри всі успіхи в їх лікуванні, залишаються вбивцею номер один у світі. Крім того, в Західній Європі вперше за останні 50 років з’явилася тривожна тенденція до зростання рівня передчасної серцево-судинної смертності.
 2. 3-я Ежегодная Церемония Fertility Award.   
  25 июня в рамках ежегодного съезда Европейской ассоци- ации репродуктологов и эмбриологов ESHRE, который проходил с 23 по 26 июня 2019 г. в Вене и собрал 10 000 участников, в стенах легендарного Дворца Ферстель при поддержке компаний «Merck» и «Сона-Фарм» состоялась 3-я Ежегодная Церемония Fertility Award.
 3. Вплив мелатоніну на овуляцію та якість ооцитів на етапі планування вагітності    М. Й. МАЛАЧИНСЬКА, Н. С. ВЕРЕСНЮК
  Резюме Вивчено вплив мелатоніну, як локального антиоксиданта, на процес проходження овуляції та покра- щення якості ооцитів. Обстежено 76 жінок з первинним непліддям, які були поділені на 4 групи по 19 осіб. Пацієнтки контрольної групи отримували плацебо, пацієнтки інших трьох груп (57 жінок) приймали одномоментно перед сном по 9 мг препарату «Віта-мелатонін» виробництва «Київський вітамінний завод» протягом місяця до запланованого зачаття. Пацієнтки першої групи отримували мелатонін та жили відкритим статевим жит- тям під контролем фолікулометрії. Пацієнтки другої групи додатково використовували по 75 МО реком- бінантного фолікулостимулювального гормону (р-ФСГ) з 5 дня менструального циклу під контролем фолікулометрії. Пацієнтки третьої групи одночасно з мелатоніном отримували по 200 МО р-ФСГ з 2–3 дня менструального циклу впродовж 8–10 днів. Діагноз базувався на скаргах, анамнезі захворювання та життя, а також на даних клініко-лабораторних та інструментальних обстежень. Загальна частота настання вагітності в трьох групах була достовірно вищою, порівняно з контрольною групою (р=0,0387), і склала 28,1 % (16 пацієнток). Мелатонін позитивно впливає на проходження овуляції та покращує якість ооцитів, що сприяло настанню вагітностей та народженню здорових дітей як у природних циклах, так і при неплідді після застосування допоміжних репродуктивних технологій. У жінок репродуктивного віку до 40 років терапія мелатоніном покращує якість ооцитів і, в окремих випадках, дає можливість уникнути застосування донації ооцитів.
 4. Новини    ТОВ «Медікс груп»

Раздел:  СТАНДАРТИ ЛІКУВАННЯ

 1. Показання та застосування антикоагулянтної терапії при фібриляції передсердь    DUODECIM Medical Publications, Ltd.
  фібриляція передсердь

В архив >>>

Ліки України
Мистецтво лікування
Medix Anti-Aging
Ліки України Плюс
електронне видання
Асcоциация
Пациентам
Авторам
События
Контакты

 

Компания Medix 2019 © - Все права защищены