Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України Плюс»


№ 115.03.2017г.

Раздел:  Клінічні дослідження

 1. Патоморфологічний аналіз коронаритів у дитячому віці (за матеріалами аутопсійних випадків)    О. І. БОЙКО
  Коронарити в дитячому віці за 35-річний період спостереження діагностовані в 45 аутопсійних випадках (з 8952 секцій; 1981–2016 роки). Як прояв інфекційних захворювань, коронарит виявлено у 31 випадку (68,89±6,90 %). Сепсис бактеріальної етіології та генералізована вірусна інфекція були найчастішими при- чинами, при яких розвинувся коронарит (38,71±8,75 % та 22,58±7,51 % відповідно). З меншою частотою коронарит діагностований при генералізованій внутрішньоутробній (16,13±6,61 %) та генералізованій гострій змішаній (вірусно-бактеріальній, бактеріально-грибковій) інфекціях (12,90±6,02 %). Проаналізовано етіоло- гічні чинники розвитку коронаритів у дітей: виявлені штами бактерій Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosae, Neisseria meningitidis, Treponema pallidum, роду Salmonella; гриби – Candida albicans; віруси – родин Herpesviridae та Enterovirus. Встановлені патогістологічні критерії діагностики коронаритів при гене- ралізованій інфекції бактеріальної етіології, системному кандидозі, генералізованій інфекції вірусного ґенезу, генералізованій внутрішньоутробній інфекції. Розкриті патоморфологічні зміни коронарних артерій при вузликовому періартеріїті. Детальне обстеження коронарних артерій повинно бути складовою части- ною аутопсій, особливо у випадках інфекційних захворювань та генералізованих васкулітів.
 2. Ефективність досягнення цільових рівнів індексу маси тіла, відсотка жиру в організмі та артеріального тиску у пацієнтів з ішемічною хворобою серця при вторинній профілактиці захворювання в практиці сімейного лікаря    О. М. БАРНА, д. мед. н., професор; В. М. РУДІЧЕНКО, к. мед. н., доцент; С. І. КАЛАШЧЕНКО; Я. В. КОРОСТ, к. мед. н., доцент
  Об’єкт дослідження – пацієнти з ішемічною хворобою серця, які перебували під спостереженням в амбулаторії сімейного лікаря на первинному рівні медичної допомоги, та пацієнти з ішемічною хворо- бою серця, які спостерігалися на вторинному рівні медичної допомоги у терапевтичному відділенні. Мета роботи – дослідження ефективності досягнення цільових рівнів основних факторів ризику – індексу маси тіла (ІМТ), відсотка жиру в організмі та рівня АТ у пацієнтів з ішемічною хворобою серця при вторинній профілактиці захворювання у практиці сімейного лікаря. У результаті роботи виявлено, що при спостереженні пацієнтів з ІХС сімейним лікарем такі фактори як ІМТ, відсоток жиру в організмі через 6 тижнів піддаються модифікації краще, ніж на вторинній ланці надання допомоги. Встановлено, що на початку дослідження цільового рівня за показником САТ у групі пацієнтів з ішемічною хворобою серця, які перебували під спостереженням в амбулаторії сімейного лікаря на первинному рівні медичної допомоги, досягли 45 % хворих, тоді як у групі пацієнтів з ішемічною хворобою серця, які спостерігалися на вторинному рівні медичної допомоги в терапевтичному відді- ленні, – 54 %. Через шість тижнів у групі пацієнтів з ішемічною хворобою серця, які спостерігалися в амбулаторії сімейного лікаря на первинному рівні медичної допомоги, цільового рівня досягли 62 %, у групі пацієнтів з ішемічною хворобою серця, які спостерігалися на вторинному рівні медичної допо- моги в терапевтичному відділенні – 84 %. При спостереженні пацієнтів з ІХС на вторинній ланці надання допомоги такі фактори як АТ через 6 тижнів піддаються модифікації краще, ніж на первинній ланці надання допомоги.
 3. Влияние инфаркта миокарда правого желудочка на течение острого периода и отдаленный прогноз пациентов с Q-инфарктом миокарда задней стенки левого желудочка    Т. А. ЛОЗОВАЯ
  Цель исследования – оценить влияние инфаркта миокарда (ИМ) правого желудочка (ПЖ) на кли- ническое течение острого периода и отдаленный прогноз у пациентов с Q-ИМ задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ). Материалы и методы. Обследовано 256 больных с Q-ИМ ЗСЛЖ, средний возраст которых составил 64,21±0,6 лет. Пациенты были разделены на 2 группы: в 1 группу было включено 155 больных с ИМ ПЖ на фоне Q-ИМ ЗСЛЖ, во 2 группу – 101 больной с изолированным ИМ ЗСЛЖ. Период наблюдения составил 30,6±4,5 месяцев. Конечными точками исследования считали сердечно-сосудистую (СС) смерть, нестабильную стенокардию (НС), повторный ИМ, госпитализации по поводу СН и острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Результаты. Острый период ИМ ПЖ ассоциировался с достоверно большей частотой желудочковой тахикардии (р=0,0257), фибрилляции желудочков (р=0,0249), высокостепенной и полной АВ-блокады (р=0,0011), кардиогенного шока (р=0,0096), ранней постинфарктной стенокардии (р=0,0306) и тяжелыми проявлениями СН. По итогам 30,6 месячного наблюдения конечных точек достигли 65 (41,9 %) больных, перенесших ИМ ПЖ, и 29 (28,7 %) пациентов 2 группы (Cox’s F-Test: p = 0,01043). Группы существенно не отличались по частоте СС смерти (р=0,1258), повторных ИМ (р=0,838) и ОНМК (р=0,5108), однако среди пациентов, перенесших ИМ ПЖ, достоверно чаще регистрировались случаи НС (р=0,0452) и госпитализаций по поводу СН (р=0,0387). Выводы. Наличие ИМ ПЖ у больных с Q-ИМ ЗСЛЖ ассоциируется с большей частотой жизненно опасных осложнений острого периода и достоверным увеличением сердечно-сосудистых событий в течение 30,6 месяцев наблюдения.
 4. Оцінка ефективності застосування кверцетину в комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з високим рівнем коморбідності, кардіоваскулярного та гастроінтестинального ризику    Л.О. ВОЛОШИНА
  Актуальність. Коморбідність визнана ключовою проблемою сучасної медицини. Остеоартроз (ОА) є однією з найбільш поширених хвороб, якій притаманний високий рівень коморбідності, що потребує вдосконалення існуючих схем лікування. Мета. Вивчити вікові особливості поширеності та вираженості коморбідних процесів у хворих на ОА та застосувати кверцетин у комплексному лікуванні таких хворих, його вплив на виявлені недуги. Матеріали та методи. У 120 хворих на ОА досліджено коморбідні процеси, зміни прооксидантних і антиоксидантних систем, фібринолітичної та протеолітичної активності крові. В основній групі хворих в комплексному лікуванні застосовано кверцетин протягом 4 тижнів. Результати. Встановлено, що в пацієнтів з ОА у віці старше 50 років мають місце зростаючий рівень і вираженість коморбідних процесів із домінуванням уражень серцево-судинної системи. Вони супроводжуються прогресуванням у крові порушень прооксидантних і антиоксидантних систем, зниженням фібринолітичної та підвищенням протеолітичної активності крові, а також розглядаються як неспецифічні ланки прогресування усіх виявлених нозологій. Чотиритижневе застосування квер- цетину в лікувальному комплексі поліпшило загальні результати лікування основної та коморбідних недуг, а також значною мірою усунуло виявлені біохімічні порушення, що також впливає на зменшен- ня біохімічних порушень у крові. Висновок. Остеоартрозу властиві вікове зростання поширеності та вираженості коморбідних про- цесів, що супроводжуються неспецифічними явищами оксидативного стресу, зниженням фібринолітич- ної та підвищенням протеолітичної активності крові. Кверцетин може вважатися одним із засобів оптимі- зації комплексного лікування хворих на остеоартроз з високим рівнем коморбідності, що також спри- ятливо впливає на зменшення біохімічних порушень у крові.
 5. The role of tyrosine-kinase inhibitor in breast cancer    The role of tyrosine-kinase inhibitor in breast cancer
  The article presents a brief description about the role of tyrosine-kinase inhibitor in breast cancer, tumor genesis and progression. The efficacy and safety of lapatinib, trastuzumab, capecitabine in breast cancer petients were evaluated.
 6. Сучасний стан фармакотерапії вірусного риніту    І. А. КАРПЕНКО, О. А. РУХМАКОВА, Ю. Г. ЧЕБАН
  Проведено аналіз сучасного стану фармакотерапії вірусного риніту, в тому числі екстемпоральної рецептури аптек міст Харкова та Вінниці. Проаналізовано більше 10 рецептурних прописів м’яких лікар- ських засобів та визначено лікарські речовини, які найчастіше входять до їх складу. Обґрунтовано необхідність створення нового комбінованого назального гелю на основі природної сировини для міс- цевої терапії вірусного риніту.
 7. Сравнительное изучение некоторых биохимических показателей и цитокинов при вирусном гепатите С    Л. Р. ТАЛЫШИНСКАЯ
  Целью данной работы было исследование диагностического и прогностического значений био- химических показателей крови и уровня некоторых цитокинов при вирусном гепатите С. Проведено исследование сыворотки крови группы пациентов: 33 носителя ВГС и 44 больных ВГС. С диагностичес- кой целью проводили коллоидные пробы, определяли активность печеночных ферментов и концентра- цию билирубина, которые характеризуют функциональное состояние печени, а также концентрацию цитокинов. Было выявлено, что у больных ВГС, по сравнению с носителями ВГС, концентрация билиру- бина и активность печеночных ферментов были более высокими. Изменение коллоидных проб указывает на снижение синтетической функции печени. Повышение уровня фактора некроза опухоли-альфа (TNF-α), характеризующего воспалительный процесс, указывает на элиминацию поврежденных в результате некроза и апоптоза клеток; повышение концентрации трансформирующего фактора роста (TGF-β1), который считается основным медиатором фиброгенеза, доказывает начало фибротических процессов в печени.
 8. Гипертрофическая кардиомиопатия и гипертензивное сердце    В. И. ЦЕЛУЙКО, д. м. н., профессор, Дагхар САМАУИЛЬ, Е.А. БУТКО, к. м. н., К. Ю. КИНОШЕНКО, к. м. н., доцент,
  В статье приведены данные по определению дополнительных дифференциально-диагностических критериев гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) и гипертензивного сердца, а также отличительных особенностей заболевания при сочетании ГКМП с артериальной гипертензией (АГ). Было обследова- но 90 больных ГКМП и 20 больных эссенциальной гипертензией. Установлено, что по данным эхокардиоскопии (ЭхоКС) у больных ГКМП и больных с гипертензивным сердцем есть существенные отличия в показателях: наличие асимметричной гипертрофии с преимущественным вовлечением пере- городки, уменьшенные линейные и объёмные показатели левого желудочка (ЛЖ), большая фракция выброса ЛЖ, более выраженная дилатация левого предсердия и большая масса миокарда ЛЖ характерны для ГКМП. У больных ГКМП, в отличие от больных АГ, преобладал рестриктивный тип нару- шения диастолической функции ЛЖ. Уровень галектина-3 у больных ГКМП был достоверно выше, чем у больных АГ. При сочетании ГКМП с АГ наблюдался достоверно более высокий уровень галектина-3, по сравнению с больными, страдающими АГ, и тенденция к повышению биомаркера, по сравнению с больными ГКМП и нормальным уровнем АД.
 9. Оцінка інформованості пацієнтів, хворих на остеоартроз, про захворювання в динаміці терапевтичного навчання    В. І. ТКАЧЕНКО, Д. А. ЧИСТЯКОВ, М. В. КУЗЕВАНОВА
  Терапевтичне навчання пацієнтів є однією з найважливіших складових роботи сімейного лікаря. Метою роботи було вивчення ефективності терапевтичного навчання на підставі оцінки інформова- ності пацієнтів з ОА про своє захворювання і прихильності до лікування. Матеріали та методи. Досліджено динаміку інформованості пацієнтів і їх прихильності до лікування до та через 3, 6, 9 місяців застосування методики терапевтичного навчання (основна група, n=43), порів- няно з традиційними рекомендаціями (група порівняння, n=32), за розробленим опитувальником та WOMAC. Статистичний аналіз проводили з використанням Excel 2007, Statistica 6.0. Результати. Відзначено вплив освітньої програми терапевтичного навчання на достовірну позитивну динаміку з боку показників інформованості у пацієнтів з остеоартрозом на заняттях із застосуванням освітньої програми терапевтичного навчання з питань застосування комплексу ЛФК, фізіотерапевтично- го лікування, рухового режиму і прихильності до лікування. Висновки. Отримані результати вказують на високу клінічну ефективність застосування терапевтич- ного навчання в комплексному лікуванні пацієнтів з ОА і надмірною масою тіла.

Раздел:  Зміст номеру

  В архив >>>

  Ліки України
  Мистецтво лікування
  Medix Anti-Aging
  Ліки України Плюс
  електронне видання
  Асcоциация
  Пациентам
  Авторам
  События
  Контакты

   

  Компания Medix 2018 © - Все права защищены