Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України Плюс»


№ 308.09.2017г.

Раздел:  Клінічні дослідження

 1. Клінічна ефективність застосування антисептика Холісал гель та препарату Імуновел у комбінованій фармакотерапії захворювань пародонта в осіб з первинним гіпотиреозом    А. В. Чорній, В. В. Шманько
  У статті представлено результати комбінованої фармакотерапії захворювань тканин пародонта у осіб з первинним гіпотиреозом, що включала застосування антисептика Холісал гель та препарату Імуновел. На основі визначення пародонтальних індексів доведено клінічну ефективність застосування антисептика Холісал гель та препарату Імуновел у складі комбінованої фармакотерапії захворювань пародонта у осіб з первинним гіпотиреозом.
 2. Прогнозування перебігу реактивного артриту у дітей    Г. С. Сенаторова, К. А. Пугачова
  Реактивний артрит є найпоширенішим захворюванням у структурі запальних захворювань суглобів у дітей. Хоча у більшості дітей це захворювання має гострий перебіг, відомо, що у частини хворих реак- тивний артрит набуває хронічного та рецидивуючого характеру. В даному дослідженні проведено аналіз клініко-анамнестичних та лабораторних факторів ризику рецидивування та хронізації перебігу реактивного артриту у дітей.
 3. Підтвердження біоеквівалентності як доказ ефективності генеричного лікарського засобу Амоксил-К 1000, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, виробництва ПАТ «Київмедпрепарат»    Б. І. Артиш, С. М. Полонюк, В. Є. Сабко, і. В. Сапсай
  У ході фармакокінетичних клінічних досліджень підтверджена біоеквівалентність двох лікарських засобів, що містять комбінацію амоксициліну та клавуланової кислоти, – Амоксил-К 1000, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875 мг/125 мг, виробництва ПАТ «Київмедпрепарат» (Україна) та Аугментин™ (BD), таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 875 мг/125 мг, виробництва «SmithKline Beecham Pharmaceuticals» (Великобританія). Досліджуваний препарат та препарат порівняння здорові добровольці приймали перо- рально одноразово в дозі 875 мг амоксициліну/125 мг клавуланової кислоти. Проби відби- ралися протягом 10 годин. Період «вимивання» – 7 діб. Концентрацію амоксициліну та клавуланової кислоти в плазмі крові визначали методом ультраефективної рідинної хрома- тографії з тандемним мас-селективним детектуванням. Межі 90% довірчих інтервалів для Сmax та AUC0 t тестового та референтного лікарських засобів становили відповідно 94,70%÷106,38% та 96,05%÷104,46% для амоксициліну, 86,67%÷118,13% та 86,48%÷119,85% для клавуланової кислоти. Побічні реакції/явища спостерігалися у 4 (7,7%) добровольців. Вони відмічалися після прийому референтного лікарського засобу та кваліфікувались як нетяж- кі, легкого ступеня. Отримані результати свідчать про доведену біоеквівалентність та хоро- шу переносимість досліджуваних лікарських засобів.
 4. Использование метаболической терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий    И. М. Фуштей, С. Л. Подсевахина, Е. С.Чабанная
  Цель исследования – изучить влияние препарата оротата магния в составе комплексной терапии при восстановлении синусового ритма у больных с пароксизмом фибрилляции предсердий, а также оценить его эффективность при длительном использовании. Материалы и методы. Было обследовано 56 пациентов (16 женщин и 40 мужчин), средний возраст которых составил (61,5±4,3) года, с пароксизмом фибрилляции предсердий. Все пациенты были распределены на две группы. Пациентам 1-й группы (n=28) проводилась медикаментозная кардиовер- сия амиодароном и назначался оротат магния. Пациенты 2-й группы (n=28) получали только амиодарон. Проводилась оценка времени до восстановления синусового ритма в обеих группах, наличие электрической нестабильности миокарда предсердий и желудочков после восстановления синусо- вого ритма, качества жизни пациентов через 3 месяца после выписки. Результаты. Отмечено, что при использовании в составе комплексной терапии оротата магния достоверно реже возникали суправентрикулярная экстрасистолия и парная суправентрикулярная экстрасистолия. Добавление к базисной терапии пациентов с фибрилляцией предсердий оротата магния повышает эффективность медикаментозной кардиоверсии и сокращает время ее наступления. При использовании амиодарона и оротата магния достоверно реже выявляются признаки электрической нестабильности миокарда предсердий, по сравнению с монотерапией амиодароном. Фибрилляция предсердий вызывала ухудшение показателей качества жизни в виде усиления выраженности симптомов заболевания, ограничения физической активности, нарушений психоэмоциональной сферы. Через 3 месяца лечения пациентов отмечено, что качество жизни при комплексной терапии с использованием оротата магния у пациентов 1-й группы была на 15,7% выше, по сравнению с пациентами 2-й группы. Выводы. По данным исследования, оротат магния эффективен в качестве поддерживающего сред- ства после купирования приступа мерцательной аритмии. В связи с этим назначение препаратов магния, особенно в комбинации со стимулятором белкового обмена – оротовой кислотой, является целесообразным и вполне оправданным при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
 5. Зміни показників якості життя у пацієнтів з артеріальною гіпертензією при використанні ноотропної терапії за наявності супутніх хронічних захворювань головного мозку    О. М. Барна, Я. В. Корост, О. О. Аліфер
  мейного лікаря, основним ускладненням якого є гіпертензивна дисциркуляторна енцефалопатія. Мета дослідження – оцінити зміни показників якості життя та функціонального стану пацієнтів при лікуванні комбінованим препаратом Олатропіл у комплексній терапії пацієнтів з артеріальною гіпертензією, ускладненою гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією (ГДЦ). Матеріали та методи. 61 пацієнта з артеріальною гіпертензією, ускладненою ГДЦ, було поділено на 2 групи за віком 40–60 та 60–79 років, які приймали комбінований препарат Олатропіл по 1 таблетці 3 рази на добу протягом 2 місяців, та контрольну групу 20 осіб, що отримували пірацетам по 1 таблетці 3 рази на добу. Оцінку якості життя проводили за шкалою САН та SF-36. Результати. На початку дослідження у пацієнтів були знижені показники суб’єктивної оцінки загального стану здоров’я, життєвої і соціальної активності. На 30 та 60 доби стан пацієнтів суттєво покращувався: в групі I достовірно зросли всі показники психічного компонента – PF з 73,8±18,84 до 81,25±16,21, RP з 53,8±29,55 до 73,75±28,65, ВР з 44,2±19,42 до 61,65±14,87 та GH з 45,1±8,54 до 55,2±6,87; в групі II – PF з 71,4±12,06 до 79,52±18,50, RP з 33,3±28,87 до 71,43±22,76, ВР з 49,7±22,22 до 58,86±3,67 та GH з 42,4±6,86 до 56,24±1,86. У групі контролю відреагували лише показники RP з 56,25±15,97 до 70±7,11, ВР з 44,85±24,59 до 53,1±16,41 та GH з 37,9±13,29 до 53,95±8,31. Висновки. При застосуванні комбінованого препарату пірацетаму та гамма-аміномасляної кислоти (Олатропіл), незважаючи на віковий розподіл, в обох досліджуваних групах в результаті лікування спостерігалося суттєве підвищення показників якості життя, як фізичного, так і психологічного здоров’я.
 6. Ultrastructural changes in mitochondria organelles of proximal kidney tubules during endotoxemia    A. V. Ibishova, A. B. Hasanov, A. N. Isaev, Sh. E. Alieva
  Alternative changes caused by E. coli endotoxin along with the damage to the endothelial cells of kidney vessels leave some traces in the tubules in the endothelial cells of the vessels at the light microscopic and ultrastructural level, on the membrane of the cells located in the ascending and descending part of the proximal and distal width loop, and on organelles. A puncture biopsy was conducted in the patients involved in the study with the history of complains of kidney aches during E. coli endotoxemia which declared itself by nephrotic syndrome. In addition, some ultrastructural changes in the proximal tubule cells were observed in mitochondria, in the endoplasmic reticulum and ribosomes.
 7. Оцінка ефективності та безпечності препарату Рапітус при гострих респіраторних захворюваннях у пацієнтів із малопродуктивним кашлем в загальній лікарськійпрактиці    О. М. Барна, Я. В. Корост, В. О. Малєєва, О. О. Аліфер, І. В. Слободян, Я. О.Мосюндзь
  В амбулаторній практиці кашель є частою причиною звернення пацієнта до лікаря. Сухий кашель при ГРЗ істотно знижує якість життя пацієнтів, порушуючи сон, фізичну та інтелектуальну активність. Мета дослідження. Оцінити протикашльовий ефект препарату Рапітус в комплексному лікуванні пацієнтів з ГРЗ. Матеріали та методи. В дослідження були включені 60 пацієнтів віком старше 18 років з діагнозом ГРЗ. Критеріями включення слугували: гострий кашель не менше 12 годин і не більше 7 діб, який є проявом клі- нічно підтвердженго ГРЗ. Розподіл пацієнтів за групами здійснювали методом випадкової вибірки: 30 паці- єнтів отримували сироп Рапітус (виробництво Маклеодс Фармасьютикалс Лімітед, Індія) 60 мг х 3 рази/добу, контрольна група – 30 пацієнтів – Сироп подорожника (виробництво ТОВ Тернофарм, Україна) 10 мл 3 рази/ добу. Оцінка стану хворого включала збір і аналіз даних анамнезу, оцінку за шкалою кашлю, оцінку за шкалами САН та SF-36 (оцінка якості життя) на момент звернення, через 3 і 7 діб від початку лікування. Результати. Найбільш істотне зниження тяжкості денного кашлю на тлі лікування Рапітусом відзна- чено на 3 добу, середній бал «Шкали БОК» 1,9 ± 0,76; після закінчення терапії інтенсивність кашлю скла- дала 0,43 ± 0,62 балів. Зниження вираженості нічного кашлю на тлі лікування Рапітусом відмічалось вже на 3 добу - сумарний бал зменшився до 1,33±1,12, і на 7 добу інтенсивність кашлю була мінімальною (0,33±0,54 балів). Після 7-денного курсу терапії відзначалося поліпшення всіх показників за шкалою САН, а також вирівнялось їх пропорційне співвідношення. Оцінка ЯЖ показала, що при застосуванні препа- рату Рапітус вже на 3 добу достовірно покращувався фізичний компонент якості життя, в той час як у групі контролю цей показник достовірно збільшувався лише на 7 добу. Висновки. Пероральна терапія препаратом сироп Рапітус може вважатися хорошим терапевтичним вибором для симптоматичного лікування ГРЗ з малопродуктивним кашлем у дорослих. Раннє лікування в рекомендованій дозі приводило до більш швидкого і більш повного одужання щодо симптомів, що клінічно суттєво покращувало якість життя пацієнтів. Препарат Рапітус мав добру переносимість і не викликав побічних ефектів
 8. Поліморфізм гена альдостерон синтетази (CYP11b2) і показники діастолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та постінфарктним кардіосклерозом (аналіз даних пацієнтів гомозигот)    М. M. Долженко, В. Є. Досенко, Л.Є. Лобач
  Мета – дослідити можливий зв’язок певного наслідування гену альдостерон синтетази (CYP11B2) (для пацієнтів-гомозигот) з показниками діастолічної функції лівого шлуночка у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, постінфарктним кардіосклерозом. Матеріали та методи. Генетичне тестування 100 хворих з постінфарктним кардіосклерозом проводили методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в режимі реального часу в Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України. Матеріалом дослідження була венозна кров хворих на ІХС, ПІК. За результатами полімеразної ланцюгової реакції визначали належність пацієнта до одного з варіантів поліморфізму гена альдостерон синтетази: ТТ, ТС та СС. Розподіл на групи для аналізу даних проводився за рецесивною моделлю успадкування (ТТ+ТС проти СС варіанта поліморфізму гена альдостерон синтетази). Усім хворим було проведено еходоплерографічне дослідження (ЕхоКГ). Оцінку діастолічної функції проводили згідно з рекомендаціями Американського товариства ехокардіографії (ASE) та Європейської асоціації кардіоваскулярної візуалізації. Результати. При проведенні генотипування поліморфізму CYP11B2−344C/T у пацієнтів з ПІК було виявлено наступне співвідношення гомозигот ТТ, гетерозигот ТС та гомозигот СС – 33 %, 50 %, 12 % відповідно. У переважної більшості пацієнтів спостерігався ТТ+ТС генотип поліморфізму гена аль- достерон синтетази. Розподіл генотипів відповідав закону Харді – Вайнберга. Згідно з результата- ми виявлено, що у пацієнтів з ТТ варіантом поліморфізму частіше зустрічались більш тяжкі форми порушення діастолічної функції ЛШ (псевдонормалізація, рестрикція), порівняно з даними пацієнтів з СС варіантом поліморфізму гена альдостерон синтетази. Ризик розвитку більш тяжких форм діа- столічної дисфункції ЛШ у пацієнтів з ТТ генотипом CYP11B2 вищий, порівняно з СС генотипом у пацієнтів з ІХС, ПІК. Висновки. Результати аналізу можливої асоціації певного варіанта гена альдостерон синтетази з розвитком діастолічної дисфункції ЛШ продемонстрували високу значимість генетичного методу для прогнозу перебігу захворювання у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, постінфарктним кардіосклерозом. Отримані дані в подальшому допоможуть у розробці індивідуального плану ведення пацієнтів з ІХС, ПІК з урахуванням їх генетичних ризиків.

Раздел:  Зміст номеру

  В архив >>>

  Ліки України
  Мистецтво лікування
  Medix Anti-Aging
  Ліки України Плюс
  електронне видання
  Асcоциация
  Пациентам
  Авторам
  События
  Контакты

   

  Компания Medix 2018 © - Все права защищены