Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України Плюс»


№ 213.06.2018г.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Обґрунтування методів профілактики стоматологічних захворювань у дітей, які проживають у екологічно несприятливій місцевості    З. Б. ПОПОВИЧ, О. М. ІЛЬНИЦЬКА, В. Ю. КАТЕРИНЮК
  Для профілактики стоматологічних захворювань у дітей, які проживають у різних клімато-географічних зонах, із зниженими концентраціями фтору та йоду в воді та ґрунтах й високим рівнем екологічного забруднення, рекомендований для ендогенного використання лікувально-профілактичний комплекс, що складається із препаратів Сорбекс, для зменшення токсичного впливу ксенобіотиків на дитячий організм, та Кіндер Біовіталь лецитин гель, для покращення процесів мінералізації емалі; для місцевого застосування – зубні пасти з амінофторидами і глибоким фторуванням емалі. Пошук нових засобів і методів, що підвищують неспецифічну резистентність органів ротової порожнини і, зокрема, твердих тканин зубів, з урахуванням регіональних особливостей середовища проживання дітей, в дитячій сто- матології залишається актуальним.
 2. Дослідження оптимальних умов виготовлення таблеток кислоти ацетилсаліцилової з аторвастатином    О. В. ТРИГУБЧАК
  розпадання, залежать від прикладеного зусилля пресування, а також від форми таблеток. Мета дослідження – вивчити вплив форми таблеток і зусилля пресування на показники якості таблеток кислоти ацетилсаліцилової з аторвастатином. Матеріали та методи. При проведенні досліджень використано порошок кислоти ацетилсаліцилової виробництва Shandong Xihua Pharmaceutical Co. Ltd., Китай, та порошок атор- вастатину кальцію виробництва Biocon Limited, Індія. За допомогою роторного таблет-преса Korsch XL100 отримано двоопуклі та плоскоциліндричні таблетки діаметром 8 мм при різному зусиллі пресування. В ході експерименту проведено фармако-технологічні випробування таблеток, побудовано графічні залежності. Результати. Встановлено вплив форми таблеток і зусилля пресування на фармако-технологічні показники. За показниками висоти таблеток, стійкості до роздавлювання, стираності і розпадання вибрано оптимальні параметри таблетування. Висновки. Для промислового серійного виробництва двоопуклих таблеток ацетилсаліцилової кислоти з аторвастатином діаметром 8 мм рекомендовано налаштувати таблетувальну машину на зусилля пресування 9 кН.
 3. Ортостатична гіпотензія у молодих чоловіків з артеріальною гіпертензією    О. М. БІЛОВОЛ, І. І. КНЯЗЬКОВА, А. О. НЕСЕН, О. І. ЦИГАНКОВ, І. А. ВАЛЕНТІНОВА, О. В. ФІСЕНКО
  Мета дослідження – вивчити частоту и особливості ортостатичної гіпотензії (ОГ) у молодих чоловіків з артеріальною гіпертензією (АГ) на фоні антигіпертензивної терапії. Матеріали та методи. Обстежено 62 хворих чоловічої статі віком 18–35 років (середній вік 31,5±3,6 років) з АГ 1 та 2 ступенів. Групу контролю склали 20 практично здорових чоловіків. Добовий моніторинг артеріального тиску (ДМАТ) проводили за допомогою приладу «ABPM-02» (Meditech, Угорщина). Визначали такі показники: денний, нічний, середньодобовий (24 години) систолічний артеріальний тиск (САТ) і діастолічний артеріальний тиск (ДАТ), частоту серцевих скорочень (ЧСС). Усім обстеженим про- водили активну ортостатичну пробу з моніторингом електрокардіограми (ЕКГ) і показників варіабель- ності ритму серця (ВРС) за загальноприйнятою методикою з використанням моніторів «Кардіосенс» («ХАІ Медика», Україна). Статистичну обробку результатів дослідження проводили з використанням пакета програм Statistica 6,0 for Windows. Результати. За результатами активної ортостатичної проби частота виникнення ОГ у пацієнтів з АГ складала 17,7 % (11 чол.) і суттєво не відрізнялась від аналогічного показника практично здорових чоло- віків – 15 % (3 чол.). У підгрупі пацієнтів, хворих на АГ з ОГ, при проведенні активної ортостатичної проби спостерігалось зниження середнього АТ з 148/84 мм рт. ст. до 122/78 мм рт. ст., ПТ – з 58 мм рт. ст. до 40 мм рт. ст., прискорення ЧСС на 18 уд/хв, збільшення індексу Кердо з -10 до -1,4. У підгрупі здорових осіб з ОГ при проведенні активної ортостатичної проби зареєстровано зменшення середнього АТ з 140/80 мм рт. ст. до 118/76 мм рт. ст., ПТ – з 54 до 35 мм рт. ст., ЧСС прискорювалася на 21 уд/хв, індекс Кердо збільшувався з -20 до +9. У пацієнтів з ОГ ортостатичні скарги не зареєстровані. Аналіз спектраль- них характеристик ВРС показав, що у вихідних умовах всі складові спектра ВРС були нижчими, ніж у практично здорових осіб, але співвідношення LF/HF між групами не відрізнялось. Під час активної ортостатичної проби у молодих пацієнтів з АГ виявили підвищення симпатичного (на 9,1 %, р<0,05) і зменшен- ня парасимпатичного тонусу (у 2,1 раза, р<0,05) вегетативної нервової системи, збільшення загальної потужності спектра (на 32,4 %, р>0,05). В осіб контрольної групи спостерігали тільки зменшення тонусу парасимпатичної нервової системи (у 3,2 раза, р<0,05). Висновки. Проведення активної ортостатичної проби у молодих чоловіків з артеріальною гіпертен- зією на фоні антигіпертензивної терапії дозволяє отримати об’єктивну інформацію щодо розвитку ортостатичної гіпотензії і внести корективи в лікувальну стратегію вказаної когорти пацієнтів.
 4. Статистический анализ индивидуальных показателей синдрома мальабсорбции, развивающегося при раке желудка    Р. С. МИРЗОЕВА
  Серьезные метаболические нарушения печени, желчных путей и поджелудочной железы после гастрэктомии и субтотальной резекции у пациентов, больных раком желудка (РЖ), играют важную роль в формировании мальабсорбции. Результаты исследований свидетельствуют о том, что при мальаб- сорбции важно определить активность ферментов печени, желчного пузыря и функциональный статус поджелудочной железы, уровень антимикробных пептидов и цитокинов. Согласно результатам кривых ROC, основанных на специфичности и чувствительности тестов, включенных в исследование, α-амилаза, липаза, кальпротектин, лактоферрин и ИЛ-6 имеют высокую диагностическую значимость при обнару- жении СМ у пациентов с РЖ.
 5. Сравнительный анализ данных рентгеновской денситометрии в диагностике остеопороза у больных сахарным диабетом 2 типа    Ш. Р. МАМЕДОВА
  Были обследованы 120 больных (100 %) с использованием метода рентгеновской денситометрии. Обследованные были поделены на 2 группы: 1 группа – 70 больных сахарным диабетом 2 типа, 2 груп- па – 50 больных, не имеющих СД (контрольная группа). Больным были проведены следующие иссле- дования: цифровая рентгенография, рентгеновская денситометрия, УЗ денситометрия, по результатам которых у больных СД были выявлены изменения, которые влияют на снижение минеральной плотности кости в зависимости от полового признака и длительности заболевания.
 6. Клініко-демографічний профіль пацієнтів з резистентною артеріальною гіпертензією    Л. А. МІЩЕНКО, О. Г. КУПЧИНСЬКА, О. О. МАТОВА, О. В. ГУЛКЕВИЧ, М. Ю. ШЕРЕМЕТ, К. І. СЕРБЕНЮК
  Мета роботи – вивчити клініко-демографічні характеристики та визначити частоту і характер ура- ження органів-мішеней у пацієнтів з істинною резистентною артеріальною гіпертензією (РАГ). Матеріали та методи. В дослідження включений 181 хворий з попереднім діагнозом РАГ. За резуль- татами обстеження хворі були поділені на групи з істинною РАГ (78 пацієнтів), контрольованою артері- альною гіпертензією (КАГ) (86 пацієнтів), та вторинною АГ (17 пацієнтів). Усім хворим проводили антро- пометричні вимірювання, фізикальне обстеження, вимірювання офісного та амбулаторного артеріаль- ного тиску (АТ), оцінювали фактори серцево-судинного ризику, визначали структурно-функціональний стан міокарда та сонних артерій, проводили оцінку функціонального стану нирок. Статистичний аналіз проведено із застосуванням програми SPSS 20.0 Результати. Пацієнти з РАГ при зіставному рівні офісного АТ мали значно вищі показники амбулатор- ного САТ та ДАТ. У них спостерігали високу частоту порушень добового ритму за типом «night-peaker» – до 14 %, тоді як у пацієнтів з КАГ цей показник становив всього 1,2 %. Усі хворі з РАГ мали гіпертрофію лівого шлуночка (ГЛШ): 94,9 % – концентричного, 4,1 % – ексцентричного типу, тоді як у групі КАГ концентрична ГЛШ виявлена у 74,2 %. У пацієнтів з РАГ виявлено більш значне потовщення комплексу інтима-медіа (1,49±0,07 мм), ніж у хворих на КАГ (1,17±0,06 мм, р=0,003) та більшу частоту атеросклерозу сонних артерій – 78,1 % проти 48,2 % у пацієнтів з КАГ. Пацієнти з РАГ також мали нижчу швидкість клубочкової фільтрації (на 9,8 %) та майже вдвічі вищий рівень альбумінурії – 34,6±3,4 мг/л проти 17,8±1,0 мг/л у паці- єнтів з КАГ (р=0,02). Висновки. Пацієнти з РАГ мають більшу частоту серцево-судинних подій, цукрового діабету та ура- ження нирoк в анамнезі. Вони характеризуються вищим рівнем амбулаторного АТ, а також високою частотою порушення добового ритму АТ за типом «night-peaker». Резистентний перебіг АГ асоціюється з більшою частотою та тяжкістю ураження серця, сонних артерій і нирок.
 7. Науково-практичні підходи до формування інтегрованих систем управління на оптових та роздрібних фармацевтичних підприємствах    В. В. ТРОХИМЧУК, С. Г. УБОГОВ
  Мета дослідження – обґрунтування підходів до формування інтегрованих систем управління (ІСУ) на оптових та роздрібних фармацевтичних підприємствах (ОФП і РФП). Матеріали та методи. Як матеріали досліджень були використані наукові публікації, міжнародні та національні стандарти, нормативно-правові акти та настанови МОЗ України, інформація ОФП і РФП. Використовували методи змістового та порівняльного аналізу, узагальнення, структурно-логічний, гра- фічного моделювання. Результати. Обгрунтовано підходи до формування ІСУ на основі вимог належних практик (GDP/GSP/ GPP/GVP) та міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 на ОФП і РФП. Розроблено структурно-логічну модель процесу впровадження ІСУ на ОФП і РФП. Здійснено інтегрування елементів і вимог найбільш близьких за змістом та подібних за структурою пар міжнародних стандартів і настанов GхP в рамках систем управління, які підлягають впровадженню на ОФП і РФП. Визначено потенційні сфери синергії цих систем управління. Висновки. Обгрунтовано науково-практичні підходи до формування та впровадження ІСУ на ОФП і РФП. Результати проведених досліджень є основою для подальшої розробки типових процесних моде- лей ІСУ ОФП і РФП.
 8. Зміни окремих біохімічних показників крові та поведінки щурів зі стрептозотоциновим цукровим діабетом під впливом мелатоніну та N-ацетилцистеїну    О. А. ФІЦНЕР, М. В. ХАЙТОВИЧ, І. М. РИЖКО
  Мета роботи – оцінити вплив екзогенного мелатоніну та N-ацетилцистеїну на поведінку щурів з екс- периментальним цукровим діабетом 1-го типу (ЦД 1) в тесті «діставання і виймання їжі»; з’ясувати вплив досліджуваних лікарських засобів на рівень глікемії, холестерину, загальний вміст тригліцеридів, АЛТ, АСТ крові експериментальних тварин. Матеріали та методи. Рівень глікемії, холестерину, загальний вміст тригліцеридів, АЛТ, АСТ визна- чали в крові тварин (щурів з ЦД 1, які отримували фізіологічний розчин; щурів з ЦД 1, яким вводили per os N-ацетилцистеїн у дозі 1,5 г/кг (NAC), мелатонін – 10 мг/кг (Mel) та комбіновану терапію (NAC+Mel); здорових щурів (група контролю)). Для оцінки поведінки тварин використовували тест «діставання і виймання їжі». Результати. На 6 тижні експериментального цукрового діабету тварини, які отримували фізіоло- гічний розчин, мали нижчі показники успішних спроб діставання їжі (50,06±1,32 % проти 86,39±0,95 % в контролі, p<0,001). Щоденне, впродовж 5 тижнів, введення N-ацетилцистеїну та мелатоніну сприя- ло нормалізації кортикоспінальної функції (показник успішних спроб становив 82,23±3,42 %, 82,81±2,11 % та 80,49±0,5 %, p<0,001). Згідно з отриманими результатами, у крові щурів зі стрептозо- тоциновим цукровим діабетом рівень глікемії був майже в 4 рази вищим, що супроводжувалося збільшенням показника глікозильованого гемоглобіну. Також у тварин з цукровим діабетом зросла активність маркерних ферментів стану мембран гепатоцитів АЛТ та АСТ, що вказує на їх пошкоджен- ня. Застосування фармакотерапії зумовило зниження (порівняно з групою із цукровим діабетом) рівня глікемії та глікозильованого гемоглобіну. На фоні введення мелатоніну зменшилася активність маркерних ферментів цитолізу гепатоцитів АЛТ та АСТ на 28,3 % та 13,3 % (р<0,05). Висновки. Терапія N-ацетилцистеїном та мелатоніном сприяла нормалізації кортикоспінальної функції та окремих біохімічних показників крові щурів з експериментальним ЦД 1.
 9. Динаміка стану когнітивної функції, якості життя та ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка на фоні прийому фіксованої лікарської комбінації мельдонію та гамма    Л. Г. ВОРОНКОВ, А. С. СОЛОНОВИЧ, Г. Є. ДУДНИК, А. В. ЛЯШЕНКО
  Важливість корекції когнітивних порушень у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) визначається не лише мотивом покращення їх якості життя, а й необхідністю поліпшення прихильності до терапії та клінічного прогнозу. З цією метою ми застосували інноваційну лікарську комбінацію мельдонію з гамма-бутиробетаїном (Капікор), яку додавали до стандартної схеми лікування хворих з ХСН протягом чотирьох тижнів. Після вказаного лікування у досліджуваних спостерігали достовірне покращення показників когнітивної функції та якості життя, що також супроводжувалось суттєвим поліпшенням ендотелійзалежної вазодилатаційної відповіді за відсутності статистично достовірного впливу на рівень депресивних та тривожних проявів.
 10. Основні фактори кардіоваскулярного ризику в осіб похилого віку, хворих на ішемічну хворобу серця, в різних поколіннях    В. Ю. ЖАРІНОВА, І. С. ШАПОВАЛЕНКО
  Мета роботи – визначення поширення та впливу на тривалість життя основних факторів кардіовас- кулярного ризику (КВР) у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) старших вікових груп у різних поколіннях. Матеріали та методи. Проаналізовано 382 історії хвороб пацієнтів віком 60–87 років (1905 – 1944 років народження) з ІХС, які перебували під спостереженням у відділенні кардіології ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМНУ», в тому числі 195 чоловіків та 187 жінок. За початкову точку спостере- ження обрали дату першої госпіталізації до кардіологічного відділення ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМНУ». Залежно від року народження хворі були поділені на 2 групи: 1 група – наро- джені в період 1905–1924 рр. («довоєнне» покоління), 2 група – народжені в період 1925–1944 рр. (поко- ління «фронтовиків»). Усі обстежені були вперше госпіталізовані в стаціонар та згодом перебували під спостереженням з основним з діагнозом ІХС: стабільна стенокардія напруження I–IV ФК. Спостереження тривало протягом 3–25 років (середній термін спостереження 10 років), до досягнення кінцевої точки. Як кінцеву точку обрали показник тривалості життя (який визначався датою / віком смерті). Результати. У результаті аналізу даних виявлено, що в першому поколінні поширення основних фак- торів КВР було набагато нижчим, ніж в другому, і, не зважаючи на наявність клінічно значущої ІХС, трива- лість життя в цій групі була вірогідно вищою (81,81±2,17 років), ніж тривалість життя другого покоління (75,05±2,38 років). При цьому визначальними показниками, що впливали на тривалість життя, були ДАТ, рівень ЛПНЩ та рівень гемоглобіну для першого покоління і систоло-діастолічна гіпертензія, рівень ЛПНЩ та глюкози – для другого. Висновки. При вивченні поширення факторів КВР у різних поколіннях показано, що в першому поко- лінні переважала дисліпідемія, тоді як у другому поколінні достовірно зростало поширення порушень вуглеводного обміну та АГ. Середня тривалість життя в першому поколінні становила 81,81±2,17 років, у другому поколінні – 75,05±2,38 років (р˂0,05). Для першого покоління вагомий вплив на тривалість життя мали рівні гемоглобіну, ЛПНЩ, а також рівень ДАТ. Для другого покоління – систоло-діастолічна АГ, рівень глюкози та ЛПНЩ.

Раздел:  Зміст номеру

 1. Зміст    Зміст
  Зміст

Раздел:  Лекції, огляди

  В архив >>>

  Ліки України
  Мистецтво лікування
  Medix Anti-Aging
  Ліки України Плюс
  електронне видання
  Асcоциация
  Пациентам
  Авторам
  События
  Контакты

   

  Компания Medix 2019 © - Все права защищены