Подписка
   Поиск:
 

Журнал: «Ліки України Плюс»


№ 110.04.2019г.

Раздел:  Оригінальні дослідження, клінічні випадки

 1. Ефективність впливу комбінованої антигіпертензивної терапії у пацієнтів з артеріальною гіпертензією без та в поєднанні з цукровим діабетом у практиці сімейного лікаря    О. М. БАРНА, В. М. РУДІЧЕНКО, Я. В. КОРОСТ, О. О. СОКУРЕНКО
  Об’єкт дослідження – пацієнти зі встановленим діагнозом артеріальної гіпертензії без та в поєднан- ні з цукровим діабетом 2-го типу, які перебували під спостереженням у центрах первинної медико-сані- тарної допомоги. Мета роботи – дослідження ефективності комбінованої антигіпертензивної терапії (амлодипіном та валсартаном) у пацієнтів з артеріальною гіпертензією без та в поєднанні з цукровим діабетом зі старту лікування на досягнення цільового артеріального тиску, ознаки гіпертрофії міокарда в практиці сімей- ного лікаря. У дослідженні використовували методи фізикального обстеження, загальноклінічні, інструментальні та лабораторні методи, проводили моніторинг побічних ефектів. У результаті дослідження виявлено, що комбінована антигіпертензивна терапія (амлодипіном та валсартаном) є ефективною та безпечною для лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу. Вона допомагає досягти цільового рівня артеріального тиску в 72 % паці- єнтів та може бути рекомендованою зі старту лікування в практиці сімейного лікаря. Максимальний ефект лікування у пацієнтів з артеріальною гіпертензією ІІ–ІІІ ступенів та цукровим діабетом 2-го типу спостерігається лише на 12 тижні лікування. При комбінованій антигіпертензивній терапії (амлодипіном та валсартаном) помітна тенденція до зниження гіпертрофії лівого шлуночка. Швидкість і відсоток досяг- нення цільового рівня артеріального тиску в групі пацієнтів, що мають цукровий діабет 2-го типу, є мен- шими, тому хворим цієї групи треба рекомендувати більш активну модифікацію способу життя.
 2. Вплив кверцетину на показники функціонального стану ендотелію мікросудин у людей літнього віку з метаболічним синдромом    О. В. КОРКУШКО, О. В. БОНДАРЕНКО, Г. В. ДУЖАК, І. А. АНТОНЮК-ЩЕГЛОВА, С. С. НАСКАЛОВА, О. М. ГРИБ, В. Б. ШАТИЛО
  Мета – з’ясувати вплив курсового застосування кверцетину на функціональний стан ендотелію мікросудин у людей літнього віку з метаболічним синдромом (МС). Матеріали та методи. Обстежено 50 хворих з метаболічним синдромом віком 50–75 років. Хворі основної групи (25 осіб) впродовж трьох місяців приймали кверцетин (препарат «Квертин», жувальні таблетки виробництва ПАТ «Борщагівський ХФЗ», по 80 мг 3 рази на добу). Хворі контрольної групи (25 осіб) отримували таблетки плацебо. Об’ємну швидкість шкірного кровотоку в ділянці середньої третини внутрішньої поверхні передпліч- чя визначали методом лазерної доплерівської флоуметрії (ЛДФ) на апараті BLF-21D («Transonic Systems Inc», США). Функціональний стан ендотелію мікросудин досліджували за допомогою проби з постоклю- зійною гіперемією. Артеріальний тиск вимірювали ртутним сфігмоманометром Erkameter 3000 (Німеччина) на плечовій артерії відповідно до рекомендацій ESH. Результати. В групі хворих, які отримували кверцетин, при проведенні проби з постоклюзійною гіперемією відмічено статистично значиме збільшення максимальної об’ємної швидкості шкірного кровотоку та тривалості періоду відновлення об’ємної швидкості шкірного кровотоку до початково- го рівня, що свідчить про покращення вазомоторної функції ендотелію мікросудин. Покращення функціонального стану ендотелію відбулося у 52 % обстежених і супроводжувалось зниженням систолічного артеріального тиску на 7,2±1,2 мм рт. ст. (p<0,05) та діастолічного АТ на 3,24±1,6 мм рт. ст. (p<0,05). У хворих контрольної групи не відмічено покращення показників вазомоторної функції ендотелію мікросудин. Висновки. Курсове застосування кверцетину покращує функціональний стан ендотелію мікросудин, що сприяє зниженню артеріального тиску у хворих з метаболічним синдромом.
 3. Когнітивні порушення у хворих з ішемічною хворобою серця та діастолічною дисфункцією    О. О. НУДЧЕНКО, М. М. ДОЛЖЕНКО
  Мета дослідження – оцінка поширеності когнітивних порушень у хворих з ішемічною хворобою серця та визначення зв’язку між наявністю когнітивних порушень і діастолічною дисфункцією лівого шлуночка. Матеріали та методи. У дослідження включено 110 хворих з наявністю в анамнезі гострого інфаркту міокарда, нестабільної стенокардії чи процедури реваскуляризації коронарних артерій. Залежно від діастолічної функції пацієнти були поділені на три групи: І група – з нормальною діастолічною функцією; ІІ група – з діастолічною дисфункцією за типом порушення релаксації; ІІІ група – з діастолічною дисфункцією за типом псевдонормалізації чи рестрикції. Рівень когнітивних функцій визначали за шкалами MMSE, MoCA, шкалою батареї лобної дисфункції (БЛД). Результати. Обстежені пацієнти не відрізнялись між собою за віком, тривалістю ССЗ, рівнем систолічного і діастолічного артеріального тиску при офісному вимірюванні, показниками ліпідограми. Було відмічено достовірну різницю між показниками індексу маси міокарда лівого шлуночка, діаметра та індексованого об’єму лівого передсердя, індексованих кінцево-діастолічного та кінцево- систолічного об’ємів лівого шлуночка. Показник фракції викиду лівого шлуночка виявився достовірно вищим у І групі, порівняно з ІІ і ІІІ групами. При оцінці показників когнітивної функції за шкалою ММSE виявилось, що 17,6 % пацієнтів когнітивних порушень не мають. У 51,9 % пацієнтів виявлено легкі когнітивні порушення, деменція легкого ступеня була виявлена у 25 %, середнього ступеня – у 5,5 % обстежених. За шкалою MoCA когнітивні порушення спостерігали у 74 % пацієнтів. В І групі середній бал за шкалою MMSE склав 25,45±2,62, у ІІ – 24,95±2,69, у ІІІ – 22,30±3,17 (р1,3<0,0001, p2,3<0,0005). За шкалою MoCA відповідні показники склали 15,66±1,95, 15,47±2,30, 14,35±3,45 (p1,3=0,01, p2,3<0,05). Середні показники за шкалою БЛД між групами достовірно не відрізнялись. Було виявлено негативну кореляцію середнього ступеня між показником E/e’ і та показниками за шкалами MMSE, MoCA і БЛД (r=-0,51, r=-0,42, r=-0,41, відповідно). Висновки. Когнітивні порушення трапляються у 92,4 % пацієнтів з ІХС. Наявність діастолічної дисфункції за типом псевдонормалізації чи рестрикції асоційована з достовірно гіршими показниками когнітивної функції, при цьому показник E/e’, що відображає тиск наповнення лівого шлуночка, достовірно корелює з показниками за шкалами когнітивних порушень.
 4. Использование нового акцептора свободных радикалов эдаравона (Ксаврон) в лечении острого ишемического инсульта    И. С. ЗОЗУЛЯ, А. А. ВОЛОСОВЕ1, А. И. ЗОЗУЛЯ, А. А. КАМИНСКИЙ, К. Б. КОЗЛЮК
  Изучена эффективность нового акцептора свободных радикалов эдаравона (МСI – 186) (Ксаврон) при лечении острого ишемического инсульта. Обследовано 40 пациентов в острый период атероскле- ротического и кардиоэмболического ишемического инсульта, которые поступили в первые 3–4,5 часа в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Использованы клиничес- кие (неврологические, кардиологические), инструментальные (КТ, МРТ, УЗИГ), лабораторные методы исследования, современные шкалы (NIHSS, MPMI, Ренкина, оригинальная шкала, шкала ком Глазго). Данной группе больных вводили эдаравон по 30 мг 2 раза в сутки на протяжении 10 дней. Контрольную группу составили 20 больных с ишемическим инсультом, которым вводили цитиколин (Нейроксон) по 1000 мл 2 раза в сутки на протяжении 10 дней. Контрольная и основная группы были идентичными по основным демографическим показателям. Сопутствующее лечение проводили согласно принятым в Украине клиническим протоколам оказания медицинской помощи при ишемическом инсульте. Эффективность лечения по показателю главной переменной эффективности составила 88 % в основной группе и 85,5 % – в контрольной группе, что позволило сделать вывод о эффективности использова- ния эдаравона в дозе 30 мг внутривенно 2 раза в сутки у больных острым ишемическим инсультом, сравнимой с существующими нейропротекторами.
 5. Розробка промислової технології мазі «Біотанін»    Н. В. ХОХЛЕНКОВА, М. В. БУРЯК
  У результаті проведених раніше досліджень нами були розроблені склад та аптечна технологія мазі під умовною назвою «Біотанін» для лікування ран у 1 фазі ранового процесу. Як активні фармацевтичні інгредієнти було обрано густий екстракт кори дуба та сік каланхое. Як основу було використано суміш поліетиленоксидів різної молекулярної маси. Вибір основи обумовлений її фізико-хімічними та дегідра- таційними властивостями, а також розчинністю в ній діючих речовин, що входять до складу мазі. Метою наших досліджень була розробка технології мазі «Біотанін» у промислових умовах. Матеріали та методи. Вивчення структурно-механічних властивостей модельних зразків проводили за допомогою ротаційного віскозиметра «Rheolab QC» (фірма «Anton Paar», Австрія) з коаксіальними циліндрами. Кількісний аналіз діючих речовин проводили методом абсорбційної спектрофотометрії та титриметричним методом. Обробку експериментальних даних проводили за допомогою методів мате- матичної статистики. Результати. При розробці раціональної технології мазі «Біотанін» ми проаналізували вплив на її якість наступних факторів: температурного режиму; способу введення діючих речовин; часу та тривалості перемішування. Висновки. Проведені експериментальні дослідження дозволили обґрунтувати спосіб виготовлення мазі «Біотанін», адаптувати його до промислових умов, розробити блок-схему та апаратурну схему виробництва, визначити специфікацію обладнання.

Раздел:  Зміст номеру

 1. Зміст    Зміст
  Зміст

Раздел:  Вимоги до статей

  Раздел:  Лекції, огляди

  1. Ожирение у больных хроническим обструктивным заболеванием легких: влияние на течение, терапию и прогноз    Т. М. БЕНЦА, Ю. Ф. МАРЧУК
   Распространенность ожирения, которое диагностируют при индексе массы тела (ИМТ) >30 кг/м2, за последние десятилетия удвоилась. Недавние исследования показывают, что ожирение также явля- ется независимым фактором риска развития хронической обструкции дыхательных путей, как это наблюдается при хроническом обструктивном заболевании легких (ХОЗЛ). ХОЗЛ и ожирение являются основными причинами заболеваемости и смертности во всем мире, и связь между ними становится все более общепризнанной. Такие пациенты, как правило, имеют более выраженные респираторные симптомы, более серъезные ограничения в повседневной деятельности, более низкое качество жизни, связанное со здоровьем. Патогенез ХОЗЛ включает иммунологические механизмы, окислительно-антиоксидантный дисба- ланс, системное воспаление, апоптоз и неэффективное восстановление. Среди основных медиаторов хронического системного воспаления выделяют провоспалительные интерлейкины, продуцируемые жировой тканью, которые способствуют развитию и прогрессированию инсулинорезистентности. Согласно современным данным, инсулинорезистентность усугубляет дисфункцию эндотелия вследствие накопления свободных жирных кислот, возрастания уровней провоспалительных адипокинов и факто- ра некроза опухоли-альфа. Патологические изменения при ХОЗЛ наблюдаются в центральных дыхательных путях, малых дыхательных путях и альвеолярном пространстве. ХОЗЛ характеризуется ускоренным снижением ОФВ1 (объем форсированного выдоха за 1 с). У пациентов с патологическим ожирением, страдающих ХОЗЛ, отмечается значительное увеличение обструкции. В статье представлены современные данные относительно терапии ожирения у пациентов с ХОЗЛ. Oграничение диеты в сочетании с физическими нагрузками приводит к клинически значимым умень- шению ИМТ, повышению толерантности к физической нагрузке и улучшению состоянии здоровья. Фармакотерапию ожирения можно рассматривать в качестве дополнения к изменению образа жизни. ХОЗЛ лечат ингаляционными бронходилататорами и ингаляционными кортикостероидами.

  В архив >>>

  Ліки України
  Мистецтво лікування
  Medix Anti-Aging
  Ліки України Плюс
  електронне видання
  Асcоциация
  Пациентам
  Авторам
  События
  Контакты

   

  Компания Medix 2019 © - Все права защищены