Подписка
   Поиск:
 

Правила для авторів

Загальні положення

До друку приймаються завершені наукові статті за всіма напрямами клінічної медицини та фармації, описи клінічних випадків з практики, лекції, огляди літератури, рецензії, короткі повідомлення тощо, які раніше не публікувалися і не перебувають на розгляді

до друку в інших редакціях.

Мова робіт: українська, російська, англійська.

Автори при підготовці та оформленні статей мають керуватися положеннями, розробленими редакцією на підставі рекомендацій Державної атестаційної колегії МОН України та «Єдиних вимог до рукописів, які подаються у біомедичні журнали. Правила написання та редагування матеріалів», розроблених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (Recommendations for the Conduct,

Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations, formerly the Uniform Requirements for

Manuscripts); http://www.icmje.org).

 

Порядок до подання рукописів

Для розгляду питання про публікацію статті до редакції збірника необхідно надіслати поштою або представити особисто:

1) рукопис (роздруківку) статті українською/російською або англійською мовою, підписаний на останній сторінці всіма авторами, в двох примірниках;

2) відомості про всіх авторів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, наукового ступеня, вченого звання, посади та місця роботи (українською/російською та англійською мовами);

3) оригінал експертного висновку про можливість відкритого опублікування статті;

4) супровідний лист-клопотання з організації, де була виконана робота (або лист автора);

5) рецензію від відомого фахівця в даній галузі науки. Підпис рецензента обов’язково має бути завірений;

6) диск з такими файлами:

• електронні версії статті двома мовами, повністю ідентичні роздруківці; назву файлу треба вказувати латинськими літерами, відповідно до прізвища першого автора;

• відомості про авторів;

• рисунки у графічному форматі.

Електронні версії статті можна надіслати електронною поштою на адресу редакції.

 

Рецензування

Усі статті проходять обов’язкове рецензування за профілем наукового дослідження членами редакційної колегії або незалежними експертами. Рецензування проводиться конфіденційно як для автора, так і для рецензентів. Рукопис направляється рецензенту без

зазначення імен авторів і назви установи. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування. Якщо рецензент робить висновок про можливість публікації статті і не робить значущих зауважень – стаття приймається для подальшої роботи. Коли рецензент вказує на необхідність виправлення рукопису, редакція направляє рукопис статті і рецензію автору з пропозицією врахувати рекомендації рецензента при підготовці нового варіанту статті або аргументовано їх відхилити. Перероблена автором стаття повторно надсилається рецензенту, і в разі, коли всі зауваження враховані, стаття приймається для подальшої роботи.

Якщо рецензент робить висновок про неможливість публікації статті, стаття спеціально розглядається редколегією і у випадку її згоди з думкою рецензента відхиляється як така, що не відповідає рівню або профілю публікацій збірника. Відхиливши рукопис, редакція залишає один її примірник в архіві.

Рукописи статей не повертаються.

Оригінали рецензій зберігаються в редакції впродовж 1 року з моменту публікації.

Остаточне рішення про доцільність публікації статей приймає редакційна колегія.

 

Вимоги до оформлення наукових статей в журналі «Ліки України»

 

Обсяг матеріалів (оригінальні дослідження – 15–18 тис. знаків, оглядові дослідження – 20–25 тис. знаків).

Текст має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Формат файлу – .DОС або .RTF. Поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.

Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не завдяки використанню пробілів і табулятора. Таблиці розміщуються в текстовому файлі.

Інформація про УДК вказується в лівому верхньому куті без відступу. У наступному рядку справа – прізвища та ініціали авторів, а також організація, де була виконана робота. Через інтервал – назва статті (14 кеглем, виділена напівжирним шрифтом, відцентрована відносно тексту). Через інтервал – назва статті, резюме і 6–8 ключових слів українською, російською, англійською мовами. В резюме обов’язково необхідно зазначити ініціали та прізвища усіх авторів статті, організацію(ї), де була виконана робота, повну назву статті. Анотація оригінальної статті (не більше 300 слів) має бути структурована, тобто в ній повторюються заголовки рубрик статті: а) мета дослідження; б) матеріали і методи; в) результати; г) висновки. Анотації оглядових статей неструктуровані (до 100–150 слів). Далі – текст статті.

Оригінальна стаття має містити виділені жирним шрифтом такі розділи: 1) вступ (актуальність проблеми); 2) мета дослідження; 3) методологія, методи і методики із вказанням способу(-ів) статистичного опрацювання матеріалу); 4) результати та їх обговорення; 5) висновки та/чи практичні рекомендації; 6) список використаної літератури.

Посилання оформлюють у квадратних дужках. Наприклад: [5].

Формули та рівняння розташовують посередині сторінки безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено один вільний рядок. Формули та рівняння виділяються в окремий рядок з подальшим поясненнями до них.

Терміни слід писати згідно з анатомічною та гістологічною номенклатурою, назви хвороб – згідно з діючою Міжнародною класифікацією хвороб, лікарські препарати – згідно з Міжнародними непатентованими назвами (INN).

Ілюстрації позначаються словом «Рисунок». Ілюстрації повинні мати назву і нумеруватися в порядку їх розміщення в тексті: Рис. 1, Рис. 2 тощо. При посиланні на ілюстрацію варто зазначити її номер, наприклад: «На рисунку 1 наведено…», а повторні посилання на ілюстрацію необхідно давати зі скороченим словом «див.», наприклад, «(див. рис. 1)». Доцільно пояснення щодо рисунка подавати перед ним.

Таблиці повинні мати змістовний заголовок, у якому відображаються дані або показники, які відповідають назві таблиці. Назву розміщують після слова «Таблиця» над відповідною таблицею. Слово «Таблиця» та її заголовок починають із великої літери. Напис «Таблиця»

розміщують над лівим верхнім кутом таблиці з абзацу із зазначенням номера. Нумеруються таблиці в межах розділу арабськими цифрами. Заголовки граф і рядків таблиці повинні починатися з великих літер, підзаголовки – із малих, якщо вони самостійні. Заголовки вказуються в однині. Поділяти шапку таблиці над боковиком по діагоналі не рекомендується. За необхідності нумерації даних у таблиці порядкові номера вказують у графі перед їх найменуванням. У таблицях дозволяється використання 12 кегля та вертикального напрямку.

При переносі таблиці на іншу сторінку заголовок не повторюють, а повторюють лише шапку і зверху праворуч розміщують слова «Продовження таблиці …»

Розміщують таблицю після першого згадування про неї у тексті. При посиланні на таблицю по тексту (без дужок) вказують слово «таблиця» або, якщо посилання надається у дужках, зазначають скорочене слово «табл.» і номер таблиці, наприклад: «Як свідчать

дані таблиці 1…» або ж «Дані, наведені далі...... (табл. 1)». Повторні посилання на таблиці варто давати зі скороченим словом «див.», наприклад: «…(див. табл. 1)».

«Список використаної літератури» вказується наприкінці тексту через інтервал. Джерела і література оформляти згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліоґрафічний опис. Загальні вимоги

та правила складання»; Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9–13.

Повні імена авторів, академічні звання та професійні посади (регалії), повні адреси повинні бути представлені на окремій сторінці.

Необхідно також вказати поштову адресу, електронну адресу, телефон і факс автора, який отримуватиме кореспонденцію.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти не відредаговані та недбало оформлені тексти, вносити незначні скорочення і редакційні правки, які не впливають на зміст публікації.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність і точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних імен та інших відомостей. Думки авторів статей можуть не збігатися з позицією редколегії.

 

Етичні питання

Авторство. Всі особи, позначені як «автори», мають відповідати критеріям цього поняття. Участь кожного учасника в роботі повинна бути достатньою для того, щоб взяти на себе відповідальність за її зміст. Право називатися автором ґрунтується на значному вкладі

в концепцію і дизайн дослідження або в аналіз та інтерпретацію даних; підготовці тексту статті або внесенні принципових змін; остаточному затвердженні версії, яка подається до друку. Участь, що полягає тільки в забезпеченні фінансування або підборі матеріалу

для статті, не виправдовує включення до складу авторської групи. Загальне керівництво дослідницьким колективом також не вважається достатнім для авторства.

Порядок, в якому будуть вказані автори, визначається їх спільним рішенням.

Всі члени колективу, які не відповідають критеріям авторства, повинні бути перераховані за їх згодою у розділі «Вираз вдячності».

Редактори мають право запитати у авторів, який внесок кожного з них у написання статті; ця інформація може бути опублікована.

Конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів, що стосується конкретного рукопису, виникає в тому випадку, коли один із учасників процесу рецензування або публікації – автор, рецензент або редактор – має зобов’язання, які могли б вплинути на його або її думку (навіть якщо це і не відбувається насправді) через наукове суперництво, інтелектуальні пристрасті, особисті або фінансові відносини.

У рукописі повинні бути згадані всі особи та організації, що сприяли виконанню дослідження (фінансова підтримка, інший матеріальний чи особистий внесок у збір, аналіз та інтерпретацію даних).

Учасники процесу рецензування та публікації повинні повідомляти про наявність конфлікту інтересів. Автори повинні вказувати імена тих, кому, на їх думку, не слід направляти рукопис на рецензію у зв’язку з можливим, як правило професійним, конфліктом інтересів. Автори при поданні рукопису несуть відповідальність за розкриття своїх фінансових та інших конфліктних інтересів, здатних вплинути на їх роботу.

Рецензенти повинні повідомляти редакції про всі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на їх думку про рукописи; вони повинні відмовитися від рецензування конкретної статті, якщо вважають це виправданим. У свою чергу, редакція повинна мати можливість оцінити об’єктивність рецензії і вирішити, чи не варто відмовитися від послуг даного рецензента.

Редколегія може використовувати інформацію, представлену в повідомленнях про наявність конфлікту інтересів і про фінансовий інтерес, як основу для прийняття редакційних рішень.

Редактори, які приймають рішення про рукописи, не повинні мати особистого, професійного чи фінансового інтересу/участі в будь-якому питанні, яке вони можуть вирішувати.

Дотримання прав хворих та конфіденційність. Хворі мають право на збереження конфіденційності, яку не можна розкривати без їх згоди. Інформація, що дозволяє встановити особу, включаючи імена хворих, ініціали, номери лікарень та історій хвороби, не повинна публікуватися у вигляді письмових описів, фотографій і родоводів, якщо тільки ця інформація не представляє велику наукову цінність або якщо хворий (або батько, або опікун) не надасть (нададуть) письмову згоду на публікацію. Автори повинні повідомити хворим, чи існує ймовірність того, що матеріал, який дозволяє встановити особу, після публікації буде доступний через Інтернет. Автори повинні надати до редакції письмову інформовану згоду хворого на поширення інформації та повідомити про це в статті.

Захист людини і тварин при проведенні наукового дослідження. Якщо в статті є описи експериментів за участі людини/людей, автори повинні вказати, чи проводилися вони відповідно до етичних стандартів комітету, відповідального за експерименти за участі

людини/людей (що входить до складу установи або національного) і Гельсінкської декларації 1975 року та її переглянутого варіанту 2000 року. У сумнівних випадках автори повинні представити обґрунтування їхніх підходів і доказ того, що експертна рада установи затвердила аспекти дослідження, які викликають сумніви.

При описі експериментів за участі тварин автори повинні вказати, чи виконувалися вимоги «Правил проведення робіт з використанням експериментальних тварин» та правил установи щодо утримання і використання лабораторних тварин.

Публікація негативних результатів. Багато досліджень, що показують негативні результати, насправді є незавершеними/неоста-

точними. Можливість публікації неостаточних результатів досліджень розглядається редколегією в особливому порядку, оскільки часто

такі статті не мають біомедичної цінності.

Множинні публікації. Редакція не розглядає рукописи, одночасно представлені для публікації в інші журнали, а також роботи, які в основному вже були опубліковані у вигляді статті або стали частиною іншої роботи, представленої або прийнятої для публікації іншим друкованим виданням або електронним засобом масової інформації. Це не виключає можливості розгляду статті, не прийнятої до публікації іншим журналом, або повного опису, представленого після публікації попередніх результатів, тобто тез або постерних повідомлень, представлених на наукових конференціях.

Редакція залишає за собою право на наукове та літературне редагування статті.

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, розглядатися не будуть.

Авторам надсилаються авторські екземпляри збірника.

 

 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

General Information

For the print are accepted complete unpublished previously scientific articles in all areas of clinical medicine and pharmacy, descriptions of clinical cases from practice, lections, literature and other reviews, short reports, etc., which are not pending for publication in other editions.

 Language of works: Ukrainian, Russian, English

Authors should follow the provisions elaborated by editorial staff according to recommendations of the Ministry of Education of Ukraine and Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations, formerly the Uniform Requirements for Manuscripts);http://www.icmje.org.

The procedure for submission of manuscripts

To consider the publication of the article to the editor of the collection one has to mail or submit in person:

1) manuscript (printing) of the article in Ukrainian/Russian or English, signed on the last page by all authors, in duplicate;

2) information on all authors indicating surname, name and patronymic, scientific degree, academic rank, job position and place (in Ukrainian/Russian and in English);

3) the original of expert opinion on the possibility of open publication of the article;

4) cover letter-request from the organization where the work has been performed (or author’s letter);

5) a review of known specialist in this field of science. Reviewer’s signature has to be surely certified;

6) a disc with the following files:

• electronic versions of the article in two languages, that fully identical to printing; filename should be specified in Latin letters according to the surname of the first author;

• information about the authors;

• figures in graphical format.

Electronic versions of the article can be sent by email to the editorial address.

Editorial and/or Peer Review

All articles undergo a mandatory review according to the scientific research field by the members of the editorial board or independent experts. A review is conducted privately for both author(s) and for reviewers.

The manuscript is sent to reviewers without specifying the names of the author(s) and institution(s).

Editorial board informs authors about the review results by e-mail. If the reviewer concludes that paper can be published and there are no meaningful comments, than the paper is accepted for the further work. If the reviewer points at the required corrections in the manuscript then the author is provided with the review and a proposition to take into account the reviewer’s recommendations in a new version or reject them otherwise with a reason. The corrected version of manuscript is then to be resent to the editorial board. If all recommendations were taken into account the manuscript is admitted to further work. If the reviewer concludes that paper cannot be published, the manuscript then undergoes a specifically review by the Editorial Board and in the case of an agreement with the opinion of the reviewer is rejected as being inadequate to the level or profile of publications in the Collection. Rejecting the manuscript the editorial board leaves a copy of it on file.

Manuscripts of articles will not be returned.

The review originals are kept in editorial archive within one year from the date of publication.

Editorial board makes final decision about the feasibility of publishing the papers.

Requirements for scientific articles in the journal «Medicine of Ukraine»

The amount of material (original research – 15 000–18 000 signs, survey research – 20 000–5 000 signs).

The text must be typed in text editor Microsoft Word, type Times New Roman, type size – 14, line interval – 1,5.

File format – .DОС or .RTF. Margins: top and bottom – 2 cm, left – 3 cm, right – 1,5 cm.

The text is typed without hyphenation of words. Indentations are formatted in the material and not through the use of spaces and tabs. Tables are placed in a text file.

Information about UDK is indicated in the upper left corner without an indention. In the next line on the right – surnames and initials of the authors, and the organization where the work has been performed as well. After the interval – title of the article (14 type size, semi bold type, centered relatively the text). After the interval – title of the article, summary and 6–8 key words in Ukrainian, Russian, English. Summary should surely consists of

Initials and surnames of all authors of the article, organization, where the work has been performed, full article title. Annotation of the original article should be structured (not more than 300 words), i.e. it has the headings repeating of article columns: а) aim of the study; b)

material and methods; c) results; г) conclusions. Annotation of a review article is not structured (up to 100–150 words). Then – text of the article.

The original article should contain distinguished in bold type the following parts: 1) introduction (urgency of an issue); 2) aim of the study;3) methodology, methods and techniques indicating the method(-s) of statistical material processing); 4) results and their discussion;

5) conclusions and/or practical recommendations; 6) references.

Reference are made in square brackets. For example: [5].

Formulas and equations are placed in the middle of the page directly after the text, in which they are mentioned. Above and below of each formula or equation one free line should be left. Formulas and equations stand in a separate line with further explanations to them.

Terms should be written according to the anatomical and histological nomenclature, the names of diseases – in accordance with applicable International classification of diseases, medicines – in accordance with International non-proprietary names (INN).

Illustrations are marked by the word “Figure”. Illustrations should be named and numbered in order of their replacement in the text: Fig. 1, Fig. 2 etc. when referring to an illustration its number should be indicated, e.g.: “Figure 1 shows…” , and repeated references on illustration should be given with the word “see” e.g., “(see Fig. 1)”. It is advisable to give explanations on the figure before it. __

Tables should have meaningful heading that displays data or indicators corresponding to the name of the table. The title is placed after the word “Table” above the appropriate table. The word “Table” and its name start with a capital letter. The inscription “Table”

is placed above the top left corner of the table with a paragraph indicating the number. Tables are numbered within a section in Arabic numerals. Titles of graphs and lines of the table should start with capital letters, subtitles – with small, if they are independent. Titles are named in singular. To share a cap of the table above the on the diagonal is not recommended. If necessary, numbering of data in tables indicate the numbers in the column before their name. It is permitted to use in the tables 12 type size and vertical direction.

When hyphen the table on the different page the title is not repeated, only headline is repeated and on the right top should be indicated “Continuation of the Table…”

Table is placed after the first mention of it in the text. When referring on the table in the text (without brackets) the word “table” should be pointed or, if the reference is in brackets, the abbreviated word “tab.” and the table number should be indicated, e.g.: “According to Table 1 data…” or “the following data...... (tab. 1)”. Repeated references to the tables should be given with the word “see”, e.g.: “…(see tab. 1)”.

“List of references” is placed in the end of the text in the interval. Sources and literature should be designed in accordance with DSTU GOST 7.1:2006 “System of standards on information, librarianship and publishing. Bibliographic description. General requirements and rules of making“; Bulletin of Higher Attestation Commission of Ukraine. – 2008. – No. 3. – P. 9–13.

Full names of the authors, academic titles and professional positions (regalia), full addresses should be given on a separate page.

You must also indicate mailing address, email address, telephone and fax of the author, who will receive correspondence.

Editorial board reserves the right to reject not edited and carelessly designed texts, make minor abbreviations and editorial amendments, which do not affect the content of the publication.

The authors of published materials are responsible for the reliability and accuracy of given facts, quotations, statistics data, proper names and other information. The views of the authors do not necessarily reflect the views of the editorial board.__

Ethical issues

Authorship. All persons designated as “authors” have to meet the criteria of this concept. Participation in the work of each participant should be sufficient to take responsibility for its content. The right of authorship is based on significant contributions to the conception and design of the study or to the analysis and interpretation of data, preparation of the text of the article or making fundamental changes, final approval of the version submitted for publication.

Participation only in providing the funding or selection of material for the paper does not justify the inclusion to the authors’ group. General management of the research team is also not considered sufficient for an authorship.

The order in which the authors are listed is defined by their joint decision.

All team members who do not meet the criteria of authorship should be listed with their consent in “Acknowledgements” section.

Editors have a right to enquire the authors for the contribution of each of them in paper writing and this information may be published.

Conflict of interests. A conflict of interest regarding a particular manuscript occurs when one of the participants of the review or publication process i.e. author, reviewer, or editor – has a commitment/obligation which could affect his or her opinion (even if it’s absent) through scientific competition, and intellectual preferences, personal or financial relationships.

All persons and organizations that promote the implementation of research (financial support, financial or other contribution to the collection, analysis and interpretation of data) should be referred to in the manuscript.

Participants of the review and publication process must disclose all conflicts of interest. Authors should indicate the names of those to whom in their opinion the manuscript should not be sent for reviewing usually due to the professional conflict of interests. Authors when submitting a manuscript are responsible for the disclosure of their financial and other conflicts of interest that can affect the work.

Reviewers must notify the editorial board of any conflicts of interest that may affect their opinion about the manuscript, and they have to refuse from reviewing of a specific article if consider it appropriate. In turn, the editorial board should be able to evaluate the objectivity of the reviews and decide whether or not it is necessary to refuse from the services of the reviewer.

Editors may use the information provided in the reports on the presence of conflicts of interest and financial interest as a basis for making editorial decisions.

The editors who make decisions about manuscripts must have no personal, professional or financial interest/participation in any matter they can be addressed.

Observance of rights and privacy of patients. Patients have a right to privacy (i.e. maintenance of confidentiality) that can not be disclosed without their consent.

Information that makes possible the person identification, including the names of patients, initials, numbers of hospitals and case records should not be published in a form of written descriptions, photographs and pedigrees unless the information is of great scientific value, or if the patient (or parent or guardian) will give (provide) a written consent to publication. Authors should inform the patient whether there is a probability that personally identifiable data after the publication will be available over the Internet. Authors should submit to editor a written informed consent of the patient to disseminate information and report it to the article.

Protection of humans and animals within scientific research. If there is a description of experiments involving human/people in the article the authors should specify whether they were carried out in accordance with the ethical standards of a committee responsible for experiments involving human/people (a national one or within the staff of institution) and the Helsinki Declaration of 1975 and its revised version of 2000. In doubtful cases the authors must submit the substantiation of study approaches and evidence that the advisory council of the institution had approved the research aspects that are questionable. In describing of experiments involving animals the authors must indicate whether the requirements of “Rules of the work on the use of experimental animals” and rules of the institution for the management and use of laboratory animals are met.

Publication of negative results. Many studies showing negative results are in fact incomplete/inconclusive. Possibility to publish the inconclusive research results is reviewed by editorial board in a special manner; as such papers often are of no biomedical value.

Multiple publications. Editorial board does not accept the manuscripts submitted simultaneously for publication to other journals, as well as works that are foremost already published as articles or are a part of another paper, provided or accepted for publication in other printed source or electronic medium. This does not preclude the reviewing of articles not accepted for publication by another journal, or a complete description provided after the publication of the preliminary results, i.e. abstracts or poster presentations presented at scientific conferences.

Editors reserve the right for literary and scientific editing of papers.

Articles not meeting the specified requirements will not be accepted.

Authors are sent the author’s copies of Collection of Papers.

 

Ліки України
Мистецтво лікування
Medix Anti-Aging
Ліки України Плюс
електронне видання
Асcоциация
Пациентам
Авторам
События
Контакты

 

Компания Medix 2019 © - Все права защищены